Sr. No. Name of DepartmentWork NameIssue dateValid dateDownload 
1मा. उप अभियंता, महानगरपालिका, अमरावतीप्र. क्र. १३ अंबापेठ मधील मुख्य चौकात व रस्त्यावर माहिती फलक लावण्याबाबत 24.11.202102.12.2021Download
2मा. उप अभियंता झोन क्रं. 2  राजापेठ प्र क्र १३ मधील आयसोलेशन दवाखाना परिसरात Swab collection center steel structure चे फिक्स करुन समोर पेविंग ब्लॉक लावणे बाबत. 24.11.202102.12.2021Download
3मा. उप अभियंता झोन क्रं. 5प्रभाग क्र. ०४ अंतर्गत लालखडी येथील मुख्य डी. पी. रस्त्यावर सी. डी. वर्कचे बांधकाम करणे. 03.12.2021Download
4मा. कार्यकारी अभियंता-2, महानगरपालिका, अमरावती1) प्र. क्र. 20 जगदाळे  लेआऊट मध्ये मनपाच्या ओपन स्पेस मध्ये बोअर करून पाईप लाईन टाकणे.
2) प्र. क्र. 14 अंतर्गत सोमेश्वर मंदीर परिसरातील विहीर साफसफाई करणे.
3) महिला बालविकास कार्यालय मनपा येथील शौचालय दुरुस्ती करणे.
4) प्र. क्र. 14 अंतर्गत तारखेडा येथे मस्जिद जवळ पाईप लाईन टाकणे. 
 02.12.2021Download
5मा. उप अभियंता झोन क्रं. 5प्रभाग क्र .०४ अंतर्गत चाराबाजार समोर पेव्हिग ब्लॉक बसविणे बाबत   Download
6मा. उप अभियंता झोन क्रं. 31) प्र.क्र. ८ बिच्छू टेकडी येथील श्री पाटील किराणा जवळ नालीचे बांधकाम करणे
2) प्र.क्र. ८ बिच्छू टेकडी येथील जावेद खान पेंटर यांच्या घराजवळ नालीवर स्लाब टाकणे
 30.11.2021Download
7मा. उप अभियंता झोन क्रं. 3प्र. क्र. १० अंतर्गत वडरपुरा श्री लक्ष्मण ते श्री. शिंदे यांच्या घरापर्यंत कॉंक्रीट रस्त्याचे बांधकाम करणे 
प्र. क्र. १० अंतर्गत वडरपुरा कापसी माता मंदिरा सोमोरील  कॉंक्रीट रस्त्याचे बांधकाम करणे 
प्र. क्र. १० अंतर्गत वडरपुरा  श्री. शिंदे यांच्या घरासमोर  कॉंक्रीट रस्त्याचे बांधकाम करणे 
प्र. क्र. १० अंतर्गत वडरपुरा श्री लक्ष्मण गायकवाड यांच्या घरासमोर नालीचे बांधकाम करणे 
प्र. क्र. १० अंतर्गत वडरपुरा श्री राजेश  मंधुरकर यांच्या घरासमोर सी डी वर्क चे बांधकाम करणे  
26.11.202103.12.2021Download
8मा. उप अभियंता झोन क्रं. 2  राजापेठप्र क्र 07 श्रीकृष्ण पेठ येथील श्री गुल्हाणे यांच्या घरासमोर पेव्हिंग ब्लॉक बसविणे01.12.202107.12.2021Download
9मा. उप अभियंता झोन क्रं. 31)प्र. क्र. 11 यशोदा नगर नं. 1 येथील आरती जनरल स्टोर जवळ सि. डी. वर्क बांधणे.
2) प्र. क्र. 11 मोती नगर कॉलोनी येथील साई मंदिर श्री शिंगरू यांचा घराजवळ पेविंग बसविने.
3) प्र. क्र. 11 प्रसाद कॉलोनी येथील श्री मालवीय यांच्या घराजवळ पेविंग बसविणे.
बसविणे.
4) प्र. क्र. 11 मोती नगर येथील श्री अविनाश कोंडे यांच्या घराजवळ पेविंग बसविणे.
5) प्र क्र 11 यशोदा नगर नं. 1 दादाजी मेडिकल गल्ली नं. 1 येथे सि. डी. वर्क बांधणे.
6) प्र क्र 11 मोती नगर प्रसाद कॉलोनी येथील श्री चिखलकर यांचा घराजवळ पेविंग बसविणे.
06.12.2021Download
10शहर अभियंता, महानगर पालिका, अमरावती1) प्र. क्र. 05 अंतर्गत संतोषी नगर गार्डन मध्ये डेकोरेटिव्ह पोल व लाईट लावणे.
2) प्र. क्र. 6 अंतर्गत चेतनदास व्यायामशाळेचे विद्युतीकरण करणे.
3) प्र. क्र. 6 अंतर्गत विलासनगर येथे डेकोरेटिव्ह पोल व लाईट लावणे.
08.12.2021Download
11उपाभियंता-1, महानगरपालिका, अमरावती1) प्र.क्र. 6 विलासनगर – मोरबाग प्रभागा अंतर्गत विलास नगर खुल्या मैदाना मध्ये मैदाना मध्ये गल्ली क्र. 5 मधील निघालेले पेव्हिंग ब्लॉक परत बसविणे.08.12.2021Download
12वैद्यकिय आरोग्य अधिकारी, महानगरपालिका, अमरावती1) Medicine – Absorbent Cotton Wool 500gm (500 Nos.)06.12.2021Download
13उपअभियंता-1, महानगरपालिका, अमरावती1)प्र. क्र. 6 विलास नगर – मोरबाग प्रभागा अंतर्गत विलास नगर खुल्या मैदाना मध्ये गल्ली क्र. 5 मधील निघालेले पेव्हिंग ब्लॉक परत बसविणे.
2) प्र. क्र. 6 विलास नगर – मोरबाग प्रभागा अंतर्गत म्हाडा कॉलोनी येथे श्री राहुल अग्रवाल यांच्या घराजवळ सी. डी. वर्क चे बांधकाम करणे.
3) प्र. क्र. 6 विलास नगर – मोरबाग प्रभागा अंतर्गत म्हाडा कॉलोनी मध्ये मुख्य रस्त्यावरील सी. डी. वर्क चे बांधकाम करणे.
4)प्र. क्र. 6 विलास नगर – मोरबाग प्रभागा अंतर्गत विलास नगर येथील गल्ली क्र. 3 मध्ये मुख्य रस्त्या लागत सी डी वर्क चे बांधकाम करणे.
5) प्र. क्र. 6 विलास नगर – मोरबाग प्रभागा अंतर्गत रमाबाई आंबेडकर नगर येथे गवाई यांच्या घराजवळ सी. डी.वर्क चे बांधकाम करणे.
6)प्र. क्र. 6 विलास नगर – मोरबाग प्रभागा अंतर्गत विलास नगर येथील मनपा दवाखाना मागील सी. डी. वर्क चे बांधकाम करणे.
03.12.202109.12.2021Download
14मा. उपअभियंता, झोन क्रं. 3 दस्तूर नगर, महानगरपालिका, अमरावती1)प्र. क्र. 11 मधील फ्रेजरपुरा येथील श्री सचिन डाके यांचे घराजवळ कॉंक्रिट रोड बांधणे.15.12.2021Download
15मा. उपअभियंता, झोन क्रं.5 , महानगरपालिका, अमरावती1) प्र. क्र. 17 छागणी नगर येथे श्री शुक्ला यांचे घराजवळ सीडी वर्कचे बांधकाम करणे.14.12.2021Download
17मा. उपअभियंता-2, महानगरपालिका, अमरावती1) प्र. क्र. 18 अंतर्गत दरोगा प्लॉट येथे श्री हरवानी ते श्री डॉ. भत्तार यांच्या घरापर्यंत रस्त्यालगत पेव्हिंग ब्लॉक बसविणे.15.12.202123.12.2021Download
18मा. उपअभियंता झोन क्र.-2, महानगरपालिका, अमरावती1) प्र. क्र. 12 अंतर्गत विविध ठिकाणी सुचना फलक लावणे.
लावणे.
2) प्र. क्र. 12 अंतर्गत हमालपुरा, गांधी नगर येथे सुचना फलक लावणे.
20.12.2021Download
19मा. उपअभियंता झोन क्र.-2, महानगरपालिका, अमरावती1) प्र. क्र. 18 अंतर्गत कंवर नगर येथील डॉ. प्रिया ढोले यांच्या घराजवळ रपटयाचे बांधकाम करणे.
2) प्र. क्र. 18 अंतर्गत कंवर नगर येथील डॉ. अशोक भालेराव ते बापू कॉलनी मुख्य रस्त्यापर्यंत नालीचे बांधकाम करणे.
24.12.2021Download
20मा. उपअभियंता झोन क्र.-1, महानगरपालिका, अमरावतीप्र. क्र. 1 विलास नगर – मोरबाग प्रभागा अंतर्गत झाडपिपुरा झोपडपट्टी, बजरंग टेकडी, विलास नगर स्मशानभूमी मध्ये मुरुम टाकणे.22.12.2021Download
21मा. उपअभियंता झोन क्र.-3, महानगरपालिका, अमरावतीप्र. क्र. 8 मधील श्री जलाल उद्दीन काझी यांचा घराजवळ सी. डी. वर्क बांधणे.27.12.2021Download
22मा. उपअभियंता झोन क्र.-2, महानगरपालिका, अमरावतीप्र. क्र. 12 जोगळेवार प्लॉट येथील हिंद क्रिडा मैदानाला लोखंडी गेट लावणेबाबत.21.12.2021Download
25मा. आरोग्य अधिकारी, (सार्वजनिक आरोग्य विभाग), महानगरपालिका, अमरावतीCOVID-19 रुग्णालय करिता लागणारे साहित्य आणि औषध.30.12.2021Download
26 शहर अभियंता, महानगर पालिका, अमरावती प्र.क्र १३ अंतर्गत मनीबाई शाळे समोर च्या मैदानात शोष खडडा तयार करणे.27.12.202103.01.2022 Download
27संगणक विभाग , महानगर पालिका, अमरावती 24 INCH MONITOR (Full HD , IPSpanel with HDMI and VGA PORTS)30.12.202103.01.2022 Download
28 संगणक विभाग , महानगर पालिका, अमरावती Dell Desktop 07.12.202110.12.2021Download
29 शहर अभियंता, महानगर पालिका, अमरावती प्रभाग. क्र . ६ अंतर्गत विविध ठिकाणी नावाचे फलक लावणे .30.12.202105.01.2022Download
30 शहर अभियंता, महानगर पालिका, अमरावती प्रभाग. क्र . ६ अंतर्गत विविध ठिकाणी नावाचे फलक लावणे . 30.12.2021 05.01.2022 Download
31 शहर अभियंता, महानगर पालिका, अमरावती प्र.क्र.9 परिहार पुरा येथे कॉक्रीट नालीचे बांधकाम करणे.21.12.202128.12.2021Download
32 शहर अभियंता, महानगर पालिका, अमरावती प्र.क्र.1 शेगाव-रहाटगाव परिसरात सिमेंट पाईपचा पुरवठा करणे 21.12.202127.12.2021Download
33 शहर अभियंता, महानगर पालिका, अमरावती प्र.क्र.6 विलास नगर गल्ली नो. 1 कॉक्रीत नाली बंधने . 21.12.2021 27.12.2021 Download
34 शहर अभियंता, महानगर पालिका, अमरावती प्र.क्र.3 अलीमानगर मध्ये मज्जीद जवळील श्री नौसाद भाई यांछे घरासमोर पेविंग ब्लॉक लावणे . 21.12.2021 27.12.2021 Download
35 शहर अभियंता, महानगर पालिका, अमरावती प्र.क्र.3 नाविवस्ती मधील अलीमा मस्जिद समोर पेविंग ब्लॉक बसविणे . 21.12.2021 27.12.2021 Download
36 शहर अभियंता, महानगर पालिका, अमरावती प्र.क्र. ६ अंतर्गत विलास नगर येथील डेकोरेटीव पोल व लाइट लावणे. 24.12.2021 31.12.2021Download
37 शहर अभियंता, महानगर पालिका, अमरावती प्र.क्र.६ व २ मधील विद्युत खांबावर एल ई डी पथ दिवे लावणे. 24.12.2021 31.12.2021 Download
38 शहर अभियंता, महानगर पालिका, अमरावती प्र.क्र.3 अंतर्गत मौजे नवसारी स.क्र. ३/२ मध्ये विद्युत खांब उभारून एल ई डी पथदिवे लावणे . 24.12.2021 31.12.2021 Download
39 शहर अभियंता, महानगर पालिका, अमरावती प्र.क्र.3 अंतर्गत मौजे नवसारी स.क्र. २७ /२ मध्ये विद्युत खांब उभारून एल ई डी पथदिवे लावणे. 24.12.2021 31.12.2021 Download
40 शहर अभियंता, महानगर पालिका, अमरावती प्र.क्र.3 अंतर्गत मौजे नवसारी स.क्र. १/५ मध्ये विद्युत खांब उभारून एल ई डी पथदिवे लावणे. 24.12.2021 31.12.2021 Download
41 शहर अभियंता, महानगर पालिका, अमरावती प्र.क्र.3 अंतर्गत मौजे नवसारी स.क्र. १६/१ मध्ये विद्युत खांब उभारून एल ई डी पथदिवे लावणे. 24.12.2021 31.12.2021 Download
42 शहर अभियंता, महानगर पालिका, अमरावती प्र.क्र. १२ अंतगर्त विवेकानंद कॉलनी येथील समाज मंदिराचे विद्युती कारण करणे. 24.12.2021 31.12.2021 Download
43 संगणक विभाग , महानगर पालिका, अमरावती संगणक विभागात 02 नवीन laptop खरेदी करणे बाबत.03.01202206.01.2022Download
44 मा. उपअभियंता झोन क्र.-5, महानगरपालिका, अमरावती प्रभाग क्र.16 अंतर्गत आरिफ भाई कुरेशी गैरेजवाले ताज नगर नं;02 येथे सी डी वर्कचे बांधकाम करणे.03.01.202210.01.2022Download
45 संगणक विभाग , महानगर पालिका, अमरावती 01 संगणक व 01 प्रिंटर पुरविण्याबाबत.01.12.202108.12.2021Download
46 मा. उपअभियंता झोन क्र.-5, महानगरपालिका, अमरावती प्र. क्र. 15 अंसार नगर येथे कोंक्रिटीकरण करणे05.01.202211.01.2022Download
47
मा. उपअभियंता, झोन क्रं. 3 दस्तूर नगर, महानगरपालिका, अमरावती
प्र. क्र . 09 व 11 मधील खिडकी, कोंक्रिट पाइप , पेव्हिंग ब्लॉक व स्टिल रेलिंग बसविणे. 05.01.202209.01.2022Download
48 संगणक विभाग , महानगर पालिका, अमरावती 1) CANNON PRINTER
2)EPSON L3110 COLOR PRINTER
3) 4GB RAM DDR4
10.01.202213.01.2022Download
49 मा. उपअभियंता झोन क्र.-2, महानगरपालिका, अमरावती सीद्धार्थ नगर डॉ. आंबेडकर पुतळा व महात्मा ज्योतिबा फुले पुतळा ओट्याचे रुंदीकरण व सोंद्रियकारण करणे 11/01/202217/01/2022Download
50 मा. कार्यकारी अभियंता-2, महानगरपालिका, अमरावती 1)प्र. क्र. 12 व 14 येथे विद्युत पंप बसविणे.2) प्र. क्र. 13 व 19 येथे बोरवेल करणे.11/01/2022 18/01/2022Download
51 शहर अभियंता, महानगर पालिका, अमरावती प्र. क्र. ०९ मध्ये नाली व C.D वर्क चे काम. 07/01/202214/01/2022Download
52 मा. उपअभियंता झोन क्र.-2, महानगरपालिका, अमरावती प्र. क्र. ०९ अंतर्गत रामपुरी कॅम्प येथील राधाकृष्ण जवळील सर्विस गल्लीची दुरुस्ती करणे.13/01/202217/01/2022Download
53प्रकाश विभाग , महानगर पालिका, अमरावती Various Work On word no 02,03,06,12,19.07/01/202218/01/2022Download
54 मा. उपअभियंता झोन क्र.-3, महानगरपालिका, अमरावती Various Work On word no 10,11.07/01/202218/01/2022 Download
55 मा. उपअभियंता झोन क्र.-4, महानगरपालिका, अमरावती Various Work On Word No 2212/01/202217/01/2022Download
56 मा. उपअभियंता झोन क्र.-5, महानगरपालिका, अमरावती Various work on word no 1514/01/202218/01/2022Download
57 मा. उपअभियंता झोन क्र.-5, महानगरपालिका, अमरावती Various work on Word no 1714/01/202219/01/2022Download
58 मा. उपअभियंता, झोन क्रं. 3 दस्तूर नगर, महानगरपालिका, अमरावती प्र. क्र.11 मध्ये ओटा व स्पीड ब्रेकर बसविण्याबाबत.18/01/202223/01/2022Download
59 मा. उपअभियंता, झोन क्रं. 3 दस्तूर नगर, महानगरपालिका, अमरावती प्र. क्र. 10 व 11 मध्ये पेविंग ब्लॉक, कोंक्रिटीकरण व नालीचे बांधकाम करणे.18/01/202223/01/2022Download
60 मा. उपअभियंता, झोन क्रं. 3 दस्तूर नगर, महानगरपालिका, अमरावती प्र. क्र. 11 प्रसाद कॉलोनी मध्ये पेविंग ब्लॉकचे काम करणे. 21/01/202224/01/2022Download
61 मा. उपअभियंता झोन क्र.-2, महानगरपालिका, अमरावती प्र. क्र. 12 मध्ये वेग-वेगळ्या टिकाणी गती रोथक बसविणे बाबत . 24/01/202227/01/2022Download
62 मा. उपअभियंता झोन क्र.-2, महानगरपालिका, अमरावती प्र. क्र. 7 रामपुरी कॅम्प मध्ये पेविंग ब्लॉक व सि.डी. वर्क चे बांधकाम करणे. 24/01/202231/01/2022Download
63 प्रकाश विभाग , महानगर पालिका, अमरावती various works on ward no 6,10 and 2424/01/202227/01/2022Download