Sr. No. Name of DepartmentWork NameIssue dateValid dateDownload 
1मा. उप अभियंता, महानगरपालिका, अमरावतीप्र. क्र. १३ अंबापेठ मधील मुख्य चौकात व रस्त्यावर माहिती फलक लावण्याबाबत 24.11.202102.12.2021Download
2मा. उप अभियंता झोन क्रं. 2  राजापेठ प्र क्र १३ मधील आयसोलेशन दवाखाना परिसरात Swab collection center steel structure चे फिक्स करुन समोर पेविंग ब्लॉक लावणे बाबत. 24.11.202102.12.2021Download
3मा. उप अभियंता झोन क्रं. 5प्रभाग क्र. ०४ अंतर्गत लालखडी येथील मुख्य डी. पी. रस्त्यावर सी. डी. वर्कचे बांधकाम करणे. 03.12.2021Download
4मा. कार्यकारी अभियंता-2, महानगरपालिका, अमरावती1) प्र. क्र. 20 जगदाळे  लेआऊट मध्ये मनपाच्या ओपन स्पेस मध्ये बोअर करून पाईप लाईन टाकणे.
2) प्र. क्र. 14 अंतर्गत सोमेश्वर मंदीर परिसरातील विहीर साफसफाई करणे.
3) महिला बालविकास कार्यालय मनपा येथील शौचालय दुरुस्ती करणे.
4) प्र. क्र. 14 अंतर्गत तारखेडा येथे मस्जिद जवळ पाईप लाईन टाकणे. 
 02.12.2021Download
5मा. उप अभियंता झोन क्रं. 5प्रभाग क्र .०४ अंतर्गत चाराबाजार समोर पेव्हिग ब्लॉक बसविणे बाबत   Download
6मा. उप अभियंता झोन क्रं. 31) प्र.क्र. ८ बिच्छू टेकडी येथील श्री पाटील किराणा जवळ नालीचे बांधकाम करणे
2) प्र.क्र. ८ बिच्छू टेकडी येथील जावेद खान पेंटर यांच्या घराजवळ नालीवर स्लाब टाकणे
 30.11.2021Download
7मा. उप अभियंता झोन क्रं. 3प्र. क्र. १० अंतर्गत वडरपुरा श्री लक्ष्मण ते श्री. शिंदे यांच्या घरापर्यंत कॉंक्रीट रस्त्याचे बांधकाम करणे 
प्र. क्र. १० अंतर्गत वडरपुरा कापसी माता मंदिरा सोमोरील  कॉंक्रीट रस्त्याचे बांधकाम करणे 
प्र. क्र. १० अंतर्गत वडरपुरा  श्री. शिंदे यांच्या घरासमोर  कॉंक्रीट रस्त्याचे बांधकाम करणे 
प्र. क्र. १० अंतर्गत वडरपुरा श्री लक्ष्मण गायकवाड यांच्या घरासमोर नालीचे बांधकाम करणे 
प्र. क्र. १० अंतर्गत वडरपुरा श्री राजेश  मंधुरकर यांच्या घरासमोर सी डी वर्क चे बांधकाम करणे  
26.11.202103.12.2021Download
8मा. उप अभियंता झोन क्रं. 2  राजापेठप्र क्र 07 श्रीकृष्ण पेठ येथील श्री गुल्हाणे यांच्या घरासमोर पेव्हिंग ब्लॉक बसविणे01.12.202107.12.2021Download
9मा. उप अभियंता झोन क्रं. 31)प्र. क्र. 11 यशोदा नगर नं. 1 येथील आरती जनरल स्टोर जवळ सि. डी. वर्क बांधणे.
2) प्र. क्र. 11 मोती नगर कॉलोनी येथील साई मंदिर श्री शिंगरू यांचा घराजवळ पेविंग बसविने.
3) प्र. क्र. 11 प्रसाद कॉलोनी येथील श्री मालवीय यांच्या घराजवळ पेविंग बसविणे.
बसविणे.
4) प्र. क्र. 11 मोती नगर येथील श्री अविनाश कोंडे यांच्या घराजवळ पेविंग बसविणे.
5) प्र क्र 11 यशोदा नगर नं. 1 दादाजी मेडिकल गल्ली नं. 1 येथे सि. डी. वर्क बांधणे.
6) प्र क्र 11 मोती नगर प्रसाद कॉलोनी येथील श्री चिखलकर यांचा घराजवळ पेविंग बसविणे.
 06.12.2021Download
10शहर अभियंता, महानगर पालिका, अमरावती1) प्र. क्र. 05 अंतर्गत संतोषी नगर गार्डन मध्ये डेकोरेटिव्ह पोल व लाईट लावणे.
2) प्र. क्र. 6 अंतर्गत चेतनदास व्यायामशाळेचे विद्युतीकरण करणे.
3) प्र. क्र. 6 अंतर्गत विलासनगर येथे डेकोरेटिव्ह पोल व लाईट लावणे.
 08.12.2021Download
11उपाभियंता-1, महानगरपालिका, अमरावती1) प्र.क्र. 6 विलासनगर – मोरबाग प्रभागा अंतर्गत विलास नगर खुल्या मैदाना मध्ये मैदाना मध्ये गल्ली क्र. 5 मधील निघालेले पेव्हिंग ब्लॉक परत बसविणे. 08.12.2021Download
12वैद्यकिय आरोग्य अधिकारी, महानगरपालिका, अमरावती1) Medicine – Absorbent Cotton Wool 500gm (500 Nos.) 06.12.2021Download
13उपअभियंता-1, महानगरपालिका, अमरावती1)प्र. क्र. 6 विलास नगर – मोरबाग प्रभागा अंतर्गत विलास नगर खुल्या मैदाना मध्ये गल्ली क्र. 5 मधील निघालेले पेव्हिंग ब्लॉक परत बसविणे.
2) प्र. क्र. 6 विलास नगर – मोरबाग प्रभागा अंतर्गत म्हाडा कॉलोनी येथे श्री राहुल अग्रवाल यांच्या घराजवळ सी. डी. वर्क चे बांधकाम करणे.
3) प्र. क्र. 6 विलास नगर – मोरबाग प्रभागा अंतर्गत म्हाडा कॉलोनी मध्ये मुख्य रस्त्यावरील सी. डी. वर्क चे बांधकाम करणे.
4)प्र. क्र. 6 विलास नगर – मोरबाग प्रभागा अंतर्गत विलास नगर येथील गल्ली क्र. 3 मध्ये मुख्य रस्त्या लागत सी डी वर्क चे बांधकाम करणे.
5) प्र. क्र. 6 विलास नगर – मोरबाग प्रभागा अंतर्गत रमाबाई आंबेडकर नगर येथे गवाई यांच्या घराजवळ सी. डी.वर्क चे बांधकाम करणे.
6)प्र. क्र. 6 विलास नगर – मोरबाग प्रभागा अंतर्गत विलास नगर येथील मनपा दवाखाना मागील सी. डी. वर्क चे बांधकाम करणे.
03.12.202109.12.2021Download
14मा. उपअभियंता, झोन क्रं. 3 दस्तूर नगर, महानगरपालिका, अमरावती1)प्र. क्र. 11 मधील फ्रेजरपुरा येथील श्री सचिन डाके यांचे घराजवळ कॉंक्रिट रोड बांधणे. 15.12.2021Download
15मा. उपअभियंता, झोन क्रं.5 , महानगरपालिका, अमरावती1) प्र. क्र. 17 छागणी नगर येथे श्री शुक्ला यांचे घराजवळ सीडी वर्कचे बांधकाम करणे. 14.12.2021Download
17मा. उपअभियंता-2, महानगरपालिका, अमरावती1) प्र. क्र. 18 अंतर्गत दरोगा प्लॉट येथे श्री हरवानी ते श्री डॉ. भत्तार यांच्या घरापर्यंत रस्त्यालगत पेव्हिंग ब्लॉक बसविणे.15.12.202123.12.2021Download
18मा. उपअभियंता झोन क्र.-2, महानगरपालिका, अमरावती1) प्र. क्र. 12 अंतर्गत विविध ठिकाणी सुचना फलक लावणे.
लावणे.
2) प्र. क्र. 12 अंतर्गत हमालपुरा, गांधी नगर येथे सुचना फलक लावणे.
 20.12.2021Download
19मा. उपअभियंता झोन क्र.-2, महानगरपालिका, अमरावती1) प्र. क्र. 18 अंतर्गत कंवर नगर येथील डॉ. प्रिया ढोले यांच्या घराजवळ रपटयाचे बांधकाम करणे.
2) प्र. क्र. 18 अंतर्गत कंवर नगर येथील डॉ. अशोक भालेराव ते बापू कॉलनी मुख्य रस्त्यापर्यंत नालीचे बांधकाम करणे.
 24.12.2021Download
20मा. उपअभियंता झोन क्र.-1, महानगरपालिका, अमरावतीप्र. क्र. 1 विलास नगर – मोरबाग प्रभागा अंतर्गत झाडपिपुरा झोपडपट्टी, बजरंग टेकडी, विलास नगर स्मशानभूमी मध्ये मुरुम टाकणे. 22.12.2021Download
21मा. उपअभियंता झोन क्र.-3, महानगरपालिका, अमरावतीप्र. क्र. 8 मधील श्री जलाल उद्दीन काझी यांचा घराजवळ सी. डी. वर्क बांधणे. 27.12.2021Download
22मा. उपअभियंता झोन क्र.-2, महानगरपालिका, अमरावतीप्र. क्र. 12 जोगळेवार प्लॉट येथील हिंद क्रिडा मैदानाला लोखंडी गेट लावणेबाबत. 21.12.2021Download
25मा. आरोग्य अधिकारी, (सार्वजनिक आरोग्य विभाग), महानगरपालिका, अमरावतीCOVID-19 रुग्णालय करिता लागणारे साहित्य आणि औषध. 30.12.2021Download
26संगणक विभाग
महानगरपालिका, अमरावती
ग्रीन चटई 15*30 (Pure Virgin Material 4 side border woven04.05.202209.05.2022Download
27मा. उप अभियंता, बांधकाम विभाग
महानगरपालिका, अमरावती
प्रभाग क्र.12 मधील जोगळेकर प्लॉट मधील क्रिडांगण तयार करणे 05.05.202209.05.2022Download
28संगणक विभाग
महानगरपालिका, अमरावती
EPSON Printer (Color)
L3110 / L3210 / L3216
Printer Type Ink Tank
Printer Output Color
04.05.202206.05.2022Download
29संगणक विभाग
महानगरपालिका, अमरावती
I.P. BASE CCTV Camera 04.05.202206.05.2022Download
30संगणक विभाग
महानगरपालिका, अमरावती
अमरवती महानगर पालिका कार्यालय व सर्व विभाग कार्यालय करिता वार्षिक देखभाल दुरुस्ती बाबत. 04.05.202206.05.2022Download
31सार्वजनिक आरोग्य विभाग, महानगरपालिका, अमरावती१३ विविध प्रकारचे औषधी साहित्य. 06.05.202209.05.2022Download
32शिक्षण विभाग महानगरपालिका, अमरावतीग्रीन बोर्ड (2 in 1) 6 x 4ft.4 side heavy aluminium frame 2 hooks white and green05.05.202212.05.2022Download
33प्रकाश विभाग महानगरपालिका, अमरावती६ ठिकाणी एल.ई.डी. लावणे व विधुतीकरण करणे.06.05.202211.05.2022Download
34शहर अभियंता, महानगर पालिका, अमरावतीप्रभाग क्र. २२ नवी वस्ती बडनेरा येथील दक्षिण झोन क्र.-4 मधील उपभियांता रूम चे कलरिंग व दुरुस्ती चे काम करणे.09.05.202216.05.2022Download
35मा. उपअभियंता झोन क्र.-05, महानगरपालिका, अमरावती1)प्रभाग क्र.०४ अंतर्गत कंपाउंद वाल ची दुरुस्ती करणे. 17.05.202226.05.2022Download
36शिक्षण विभाग महानगरपालिका, अमरावती1)Drum set Standard Size + Side Drum + Drum Stick +Steel Stand + Side Drum Belt.
2) Tabla Set (Steel)
3)daffali Big
18.05.202224.05.2022Download
37शहर अभियंता, महानगर पालिका, अमरावतीझोन क्र 02 येथे गांधी चौक येथील मुख रस्त्यावरील चौकातील रपटयावरील लोखंडी जाळी बसविणे बाबत 09.05.202218.05.2022Download
38शिक्षण विभाग महानगरपालिका, अमरावतीव्हॉली बॉल , फुट बॉल, कॅरम बिग, डंबल सेट , टिपणी सेट , लेझीम ,क्रिकेट कीट, स्केटिंग.19.05.202225.05.2022Download
39प्रकाश विभाग महानगरपालिका, अमरावती1) लेखाविभागात नवीन वातानुकुलन संयंत्र (AC) लावणे.
2)प्रभाग क्र.१० अंतर्गत विविध ठिकाणी विद्युत खांबावर एल.ई.डी. लाईट लावणे, व योगायाग कॉलनी येथील वाचनालयाचे परिसरात विद्युतीकरण करणे.
3) मनपा हिंदी उच्च प्राथ. शाळा येथे एल.ई.डी.लाईट,सिलिंग फेन व इतर विद्युत साहित्य लावणे व शाळेच्या इमारतीचे विद्युतीकरण करणे.
4)प्रभाग क्र. 18 येथील मनपा शाळा प्रविननगर येथील शाळेचे विद्युतीकरण . करणे.
25.05.202230.05.2022Download
40मा. कार्यकारी अभियंता-2, महानगरपालिका, अमरावती1)मनपा व्यंकटेश कॉलनी व भेरडे लेआउट येथे उद्यान येथे विद्युतपंप बसविणे.
2)प्र. क्र.19 व प्र.क्र.22 अंतर्गत विविध ठिकाणी हातपंप उंच करणे.
26.05.202202.06.2022Download
41मा. उपअभियंता झोन क्र.-3, महानगरपालिका, अमरावतीप्र.क्र.09 मध्ये विविध कामे करणे.27.05.202231.05.2022Download
42महिला व बाल विकास विभाग, महानगरपालिका, अमरावतीविविध कामे.31.05.202208.06.2022Download
43सार्वजनिक आरोग्य विभाग, महानगरपालिका अमरावती.1) होल्डींग बैनर 6×4
2)हस्तपत्रके A4 साईज पेपर 65 GSM
3)ऑटो मायनिंग साऊड सिस्टीम सह.
01.06.202208.06.2022Download
44संगणक विभाग
महानगरपालिका, अमरावती
1) D-Link 16 port GIGA Switch
2)D-Link Lan cable Cat-6
3)D-Link RJ-45
4)HDD 500 GB Sata Segate
5)Kingstone 240GB SSD
06.06.202209.06.2022Download
45प्रकाश विभाग महानगरपालिका, अमरावतीप्रभाग क्र.01,02,08 व 06 अंतर्गत विविध कामे करणे 07.06.202210.06.2022Download
46सार्वजनिक आरोग्य विभाग, महानगरपालिका अमरावती.सार्वजनिक आरोग्य विभागा अंतर्गत औषधाची यादी 09.06.202214.06.2022Download
47मा. उपअभियंता झोन क्र.-3,दस्तूर नगर महानगरपालिका, अमरावतीप्रभाग क्र ९ व १० अंतर्गत विविध बांधकाम 09.06.202210.06.2022Download
48महिला व बाल विकास विभाग, महानगरपालिका, अमरावती1)होर्डिंग बैनेर जाड स्टार क्वालिटी
2)हंडल्स (साईज 1×4) 90 GSM कागदावर
3)मल्टीकलर स्टीकर पोस्टर 18×22
17.06.202223.06.2022Download
49महिला व बाल विकास विभाग, महानगरपालिका, अमरावतीसोबत संलग्न यादीनुसार 01 ते 49 साहित्यांच्या पुरवठा करणे.17.06.202223.06.2022Download
50मा. उपअभियंता झोन क्र.-3,दस्तूर नगर महानगरपालिका, अमरावती1)प्र.क्र.09 वडाळी बगीचा मध्ये झाडांना व गेट ला कलरिंग करणे.
2)प्र.क्र.09 वडाळी बगीचा मध्ये वाल व ड्रायपीट तयार करणे.
3)प्र.क्र.09 वडाळी बगीचा मध्ये पेवेंग ब्लोच्क बसविणे
17.06.202220.06.2022Download
51मा. उपअभियंता झोन क्र.-3,दस्तूर नगर महानगरपालिका, अमरावती1)प्र.क्र. 09 वडाळी बगिच्या कंपाउंडला कलरिंग करणे.
2)चापाराशीपुरा येथील मनपा शाळेत रेत वाटर हार्वेस्टिंग पिट तयार करणे.
3)प्र.क्र. 09 वडाळी बगिच्या मध्ये रस्त्याच्या कडेला पेविंग ब्लॉक बसविणे.
17.06.202220.06.2022Download
52मा. उपअभियंता झोन क्र.-3,दस्तूर नगर महानगरपालिका, अमरावतीप्र.क्र.09 मध्ये विविध कामे करणे17.06.202220.06.2022Download
53मा. उपअभियंता झोन क्र.-3,दस्तूर नगर महानगरपालिका, अमरावतीप्र.क्र.09 अंतर्गत समृद्धी अपार्टमेंट व मनपा दवाखाना वडाळी झोन क्र.3 परिसर येथे रपाट्यावर लोखंडी जाळी बस्वीनेबाबत17.06.202220.06.2022Download
54प्रकाश विभाग महानगरपालिका, अमरावती1)प्र.क्र. 01,02,13,22 व कमाल कॉलोनी ,निन्नोरे लेआउत येथे विद्युत कामे करणे.
2) मनपा मुख्यालय बांधकाम विभाग व शिवदेकडी व झोन क्र ०५ येथे नव्याने Water Purifier लावणे.
3) प्र.क्र.06 अंतर्गत गार्डन ला लाईटिंग लावणे.
4) झोने क्र 04 सहा आयुक्त यांचे कक्षात संयंत्र (AC) बसविणे.
21.06.202228.06.2022Download
55मा. कार्यकारी अभियंता-2, महानगरपालिका, अमरावती1)यंग मुस्लीम मनपा दवाखाना येथे पाण्याची व्यवस्था करणे.21.06.202227.06.2022Download
56मा. कार्यकारी अभियंता-2, महानगरपालिका, अमरावतीझोन क्र.03 अंतर्गत विविध ठिकाणी पाझर खड्डा तयार करणे.21.06.202227.06.2022Download
57शहर अभियंता, महानगर पालिका, अमरावतीझोन क्र 02 अंतर्गत राजापेठ मिलन मिठाईया येथे भू.ग.यो.चे. मेन होल चेंबर व पाईप लाईन साफ करणे.21.06.202228.06.2022Download
58शहर अभियंता, महानगर पालिका, अमरावतीझोन क्र 02 अंतर्गत राजापेठ मंत्री मोटर्स येथे भू.ग.यो.चे. मेन होल चेंबर व पाईप लाईन साफ करणे.21.06.202228.06.2022Download
59संगणक विभाग
महानगरपालिका, अमरावती
IP BASED CCTV Installation at तारखेडा हॉस्पिटल बाबत22.06.202224.06.2022Download
60शहर अभियंता, महानगर पालिका, अमरावतीप्र.क्र. ०७ केशव कॉलोनी येथे श्री.राऊत यांच्या घराजवळ नाली व रपटयाची दुरुती करणे.24.06.202230.06.2022Download
शहर अभियंता, महानगर पालिका, अमरावतीप्र.क्र.०७ हेडा कॉलनी येथील ओपन स्पेस मधील झाडे लावनेकारिताकयारी करणे.व इतर दुरुस्ती करणे.24.06.202230.06.2022Download
शहर अभियंता, महानगर पालिका, अमरावतीGreen Gym for various gardens24.06.202201.07.2022Download
महिला व बाल विकास विभाग, महानगरपालिका, अमरावती1) 50 LPH RO System
2) 80 Ltr Water Cooler
3) Water level Controller
24.06.202230.06.2022Download
संगणक विभाग
महानगरपालिका, अमरावती
1) IP video door phone unit with outdoor bell & indoor monitor.
2)Additional Indore monitor for VDP.
3)cat 6 outdoor cabling.
4)installation charges.
27.06.202229.06.2022Download
संगणक विभाग
महानगरपालिका, अमरावती
IP BASED CCTV Installation at Bhimtekdi.27.06.202229.06.2022Download
मा. उपअभियंता झोन क्र.-3,दस्तूर नगर महानगरपालिका, अमरावती1) प्र.क्र.०९ बडालीगार्डन येथील फाऊनटेनचे सौंदर्यीकरण करणे.
2) प्र.क्र.०९ फ्रेजरपुरा येथील प्रबुद्ध मंडळ येथे स्टील रेलिंग बसविणे.
3)बडाली गार्डन येथील बसण्याची व्यवस्था करणेकरिता ग्रेनाईट बसविणे.
24.06.202201.07.2022Download
मा. उपअभियंता झोन क्र.-3,दस्तूर नगर महानगरपालिका, अमरावतीप्र.क्र.09 वडाळी बगिच्या प्रवेशद्वारा समोर मध्ये पेविंग ब्लॉक बसविणे.22.06.202230.06.2022Download
मा. उपअभियंता झोन क्र.-3,दस्तूर नगर महानगरपालिका, अमरावती1) प्र.क्र.०९ बडाली गार्डन मधील फाऊनटेन जवळील स्पोपची सुधारणा करणे.
2) प्र.क्र.०९ फ्रेजरपुरा येथील प्रबुद्ध मंडळ येथे खिडक्बया बसविणे.
3)प्र.क्र.09 वडाळी बगिच्या मध्ये पेविंग ब्लॉक बसविणे.
24.06.202201.07.2022Download