Amravati Municipal Corporaton Tenders Document for download list

Sr. No. Name of DepartmentWork Name(Estimated Amount)(Form Cost)(Deposit Amount Rs.)Download
1Electric Department प्र. क्र. 04 अंतर्गत ताजनगर नाला ते अरकान कॉलनी रोडवर डेकोरेटिव्ह विद्युत खांब उभारून प्रकाश व्यवस्था करणे.    937750/-590/-9500/-Download
2Electric Departmentमहापौर बंगला येथील परीसरात प्रकाश व्यवस्था करणे.217785/-236/-2200/-Download
3Electric Department महापौर बंगला येथे दोन वातानुकुलन संयंत्र (AC) लावणे.140758/-236/-1500/-Download
4Electric Departmentअमरावती महानगर्पालिकेच्या नविन प्रशासकीय इमारत व दादासाहेब खापर्डे संकुलातील लिफ्ट (उदवाहन) देखभाल दुरुस्तीकरीता एक वर्षाचा दरकरार करणे. 524955/-590/-5500/-Download
5Electric Department महानगरपालिकेच्या LBT इमारत, राजापेठ येथील लिफ्ट   (उदवाहन) देखभाल दुरुस्तीकरीता एक वर्षाचा दरकरार करणे.236799/-236/-2400/-Download
6Electric Departmentप्रभाग क्र. 03 मौजे नवसारी अंतर्गत स. क्र. 32/1, 34/1, 36/2, 25/1,2, 30/1, व 50 मध्ये विद्युत खांब उभारून एल. ई. डी. पथदिवे लावणे.335397/-590/-3500/-Download
7Electric Departmentप्रभाग क्र. 03 मौजे नवसारी अंतर्गत स. क्र. 41/1, 43/3, 47/2, 45/1, 49/3, व 55/3 मध्ये विद्युत खांब उभारून एल. ई. डी. पथदिवे लावणे.261806/-236/-2700/-Download
8उद्यान विभाग कार्यालयमनपा प्र. क्र. 20 अंतर्गत येणारे प्रभात कॉलोनी उद्यान निगा राखणे.2,23,380/-500/-+ 12% GST1%Download
9उद्यान विभाग कार्यालयमनपा प्र. क्र. 20 अंतर्गत येणारे गाणुवाडी येथे उद्यान विकसित करणे.1,66,525/-500/-+ 12% GST1%Download
10उद्यान विभाग कार्यालयमनपा प्र. क्र. 20 अंतर्गत येणारे राजहील नगर येथे उद्यान विकसित करणे.1,33,350/-500/-+ 12% GST1%Download
11प्रकाश विभाग कार्यालय (Electric Dept.)प्रभाग क्र. 01 व 03 अंतर्गत विविध ठिकाणी विद्युत खांब उभारून एल. ई. डी. पथदिवे लावणे.444436/-590/-4500/-Download
12प्रकाश विभाग कार्यालय (Electric Dept.)प्रभाग क्र. 2 अंतर्गत विविध ठिकाणी विद्युत खांब उभारून एल. ई. डी. पथदीवे लावणे.266106/-236/-2700/-Download
13प्रकाश विभाग कार्यालय (Electric Dept.)महापौर बंगल्याचे आतील भागातील विद्युतीकरणाच्या कामाची दुरुस्ती व नविन विद्युतीकरण करुन विद्युत साहित्य लावणे.201952/-236/-2100/-Download
14प्रकाश विभाग कार्यालय (Electric Dept.)महापौर बंगला येथे दोन वातानुकुलन संयंत्र (AC) लावणे (दुसरी वेळ).140758/-236/-1500/-Download
15प्रकाश विभाग कार्यालय (Electric Dept.)अमरावती महानगर्पालिकेच्या नविन प्रशासकीय इमारत व दादासाहेब खापर्डे संकुलातील लिफ्ट (उदवाहन) देखभाल दुरुस्तीकरीता एक वर्षाचा दरकरार करणे. (दुसरी वेळ)524955/-590/-5500/-Download
16प्रकाश विभाग कार्यालय (Electric Dept.)महानगरपालिकेच्या LBT इमारत, राजापेठ येथील लिफ्ट (उदवाहन) देखभाल दुरुस्तीकरीता एक वर्षाचा दरकरार करणे. (दुसरी वेळ)236799/-236/-2400/-Download
17प्रकाश विभाग कार्यालय (Electric Dept.)प्रभाग क्र ०६ अंतर्गत विविध ठिकाणी विद्खांयुत ब उभारून एल इ डी पथदिवे लावणे.249320/-236/-2500/-Download
18प्रकाश विभाग कार्यालय (Electric Dept.)प्रभाग क्र ०२ अंतर्गत विविध ठिकाणी विद्खांयुत ब उभारून एल इ डी पथदिवे लावणे.209662/-236/-2100/- Download
19 प्रकाश विभाग कार्यालय (Electric Dept.) महापौर बंगला येथे दोन वातानुकुनल संयंत्र (AC) लावणे .(तिसरी वेळ)140758/-236/-1500/- Download
20 प्रकाश विभाग कार्यालय (Electric Dept.) अमरावती महानगरपालिकेच्या नवीन प्रशासकीय ईमारत व दादासाहेब खापर्डे संकुलातील लिफ्ट (उद वाहन) देखभाल दुरुस्ती करिता एक वर्षा चा दरकरार करणे .(तिसरी वेळ)524955/-590/-5500/- Download
21 प्रकाश विभाग कार्यालय (Electric Dept.) महानगरपालिकेच्या LBT इमारत , राजापेठ येथील लिफ्ट (उद वाहन) देखभाल दुरुस्ती करिता एक वर्षा चा दरकरार करणे .(तिसरी वेळ)236799/-236/-2400/- Download
22 उद्यान विभाग कार्यालय मनापा देवराणकर उद्यान निगा राखणे बाबत 223920/- 500/-+ 12% GST 1%Download
23 उद्यान विभाग कार्यालय मनापा गणेश कॉलनी उद्यान निगा राखणे बाबत 223920/- 500/-+ 12% GST 1% Download
24भांडार विभाग (Store Dept.)अमरावती महानगरपालिकेच्या वतीने सन्मा. पदाधिकारी / सदस्यांचे वार्ड विकास / स्वेच्छा निधी/ तातडीचा निधी / मनपा निधी तसेच इतर शासन निधीमधून लोखंडी बेन्चेसचा जसजसा लागेल तसतसा पुरवठा करण्याबाबत . सोबत जोडलेले Specification नुसार.150000/- 1500/-+ 12% GST 5%Download
25 प्रकाश विभाग कार्यालय (Electric Dept.) प्रभाग क्र.04 अंतर्गत विलास्नगर विधुत खांब उभारुन एल.ई.डी. पथदिवे लावणे .332275/-590/-3400/-Download
26 प्रकाश विभाग कार्यालय (Electric Dept.) प्रभाग क्र.03 अंतर्गत विविध ठिकाणी विधुत खांब उभारुन एल.ई.डी. पथदिवे लावणे . 97037/-236/-1000/-Download
27 प्रकाश विभाग कार्यालय (Electric Dept.) प्रभाग क्र.02 अंतर्गत विविध ठिकाणी विधुत खांब उभारुन एल.ई.डी. पथदिवे लावणे . 88082/-236/-900/-Download
28 प्रकाश विभाग कार्यालय (Electric Dept.) प्रभाग क्र.12 अंतर्गत विविध ठिकाणी विधुत खांब उभारुन एल.ई.डी. पथदिवे लावणे . 173223/-236/-1800/-Download
29 प्रकाश विभाग कार्यालय (Electric Dept.) प्रभाग क्र.10 अंतर्गत संजय गांधी नगर नं02 येथील समाज मंदीरातील हॉल क्रमांक 01 व 02 चे विधुतीकरण करणे.84287/-236/-900/-Download
30 प्रकाश विभाग कार्यालय (Electric Dept.) प्रभाग क्र.20 अंतर्गत राझील नगर येथील उद्यानात विधुत व्यवस्था करणे.235807/-236/-2400/-Download
31 प्रकाश विभाग कार्यालय (Electric Dept.) प्रभाग क्र.20 अंतर्गत गाणुवाडी येथील उद्यानात विधुत व्यवस्था करणे. 235807/- 236/- 2400/- Download
32 प्रकाश विभाग कार्यालय (Electric Dept.) प्रभाग क्र.01 अंतर्गत दळवी लेआऊट येथील कुल्या मैदानावर हयमस्ट लावणे.83550/-236/-900/-Download
33कार्यकारी अभियंता -१
प्रभाग क्र.06 अंतर्गत रामबाग येथील तंबाकू वाले ते श्री टोले यांचा घरापर्यंत रस्ता व नालीचे कांक्रीतीकारण करणे. 839958/- 500/- + 90/- GST 8400/-Download
34 कार्यकारी अभियंता -१
प्रभाग क्रमांक 06 पिंजरा गल्ली येथील दादू भाई मंचुरी ते नसिंम घासलेट वाले यांचे घरापर्यंत रस्त्यांचे कॉंक्रिटीकरण करणे.907783/- 500/- + 90/- GST 9078/- Download
35 कार्यकारी अभियंता -१
प्रभाग क्रमांक 6 अंतर्गत खरखडी या प्लॉट येथील दर्शन सिरॅमिक नाला पर्यंत रस्त्याचा कॉंक्रिटीकरण करणे.423177/- 500/- + 90/- GST 4232/- Download
36 कार्यकारी अभियंता -१
प्रभाग क्रमांक 02 शांती विहार कॉलनी कांता नगर येथील श्री चतुरकर ते जोशी यांचे घरापर्यंत पेविंग ब्लॉक बसविणे248174/-200/- + 36/- GST2482/- Download
37 कार्यकारी अभियंता -१
प्रभाग क्रमांक 03 नवसारी मधील विकास कॉलनी मुख्य रस्त्यालगत पेविग ब्लॉक बसविणे418603/- 500/- + 90/- GST 4187/- Download
38 कार्यकारी अभियंता -१
प्रभाग क्रमांक 09 व्यंकटेश कॉलनी येथे पेविंग ब्लॉक बसविणे252362/- 200/- + 36/- GST 2524/- Download
39 कार्यकारी अभियंता -१
प्रभाग क्रमांक 12 अंतर्गत बेलपुरा श्री ज्ञानेश्वर मोहोलकर ते श्री राम मदने यांच्या घरापर्यंत कॉंक्रीट रस्ता बांधणे254413/- 200/- + 36/- GST 2545/- Download
40 कार्यकारी अभियंता -१
प्रभाग क्रमांक 12 अंतर्गत चीचफैल व हमालपुरा येथील नाली व सी डी वर्क ची दुरुस्ती करणे248580/- 200/- + 36/- GST 2486/- Download
41 कार्यकारी अभियंता -१
प्रभाग क्रमांक 13 अंबापेठ मधील नमुना गल्ली 3 येथे श्री भेरड यांचे घरापर्यंत पेविंग ब्लॉक बसविणे247147/- 200/- + 36/- GST 2472 Download
42 कार्यकारी अभियंता -१
प्रभाग क्रमांक 13 अंबापेठ मधील पन्नालाल बगीचा येथे श्री टपके यांचे घरापर्यंत नाली व रपटा बंधने.246275/- 200/- + 36/- GST 2463/- Download
43 कार्यकारी अभियंता -१
प्रथम क्रमांक 03 नवसारी मधील विलास कॉलनी येथे पेविंग ब्लॉक बसविणे250380/- 200/- + 36/- GST 2504/- Download
44 कार्यकारी अभियंता -१ प्रभाग क्रमांक 18 सुभाष कॉलनी येथील खुल्या जागेला चैन लींक फेन्सिंग करून क्रीडांगण विकसित करणे174219/- 200/- + 36/- GST 1743/- Download
45 कार्यकारी अभियंता -१ प्रभाग क्रमांक 15 अंतर्गत छाया नगर येथे शब्बीर आली ते श्री करीम बाबू साहेब यांच्या घरापर्यंत सिमेंट काँक्रिट रस्त्याचे बांधकाम करणे419647/- 500/- + 90/- GST 4197/- Download
46 कार्यकारी अभियंता -१ प्रभाग क्रमांक 12 रुक्नमिणीनगर परिसरातील श्री सुभाष भाऊ भारसाकडे यांचे घरापासून ते श्री कामदार यांचे घरापर्यंत रस्त्यांचे बांधकाम करणे853127/- 500/- + 90/- GST 8532/- Download
47 कार्यकारी अभियंता -१ प्रभाग क्रमांक 03 एकविरा विद्युत कॉलनी येथे वरद आपारमेंट समोरील नालीचे बांधकाम करणे838122/- 500/- + 90/- GST 8382/- Download
48 कार्यकारी अभियंता -१ झोन क्र 1 प्रभाग क्रमांक 5 मधील मौजे तारखेडा सर्वे क्रमांक 24 येथील ओपन स्पेस मध्ये पहिल्या मजल्यावर अभ्यासिका करिता इमारतीचे बांधकाम करणे839299/- 500/- + 90/- GST 8393/- Download
49 कार्यकारी अभियंता -१ प्रभाग क्रमांक 15 येथे अन्सार नगर येथील जिया खान फाटा डेरी ते बब्बू भाई व श्री शकील किराणा दुकानापर्यंत नालीचे सिमेंट काँक्रिटीकरण बांधकाम करणे891164/- 500/- + 90/- GST 8912/- Download
50 कार्यकारी अभियंता -१ प्रभाग क्रमांक 08 मध्ये गजानन नगर बिच्छू टेकडी येथे रस्त्याचे काँक्रिटीकरण करणे840303/- 500/- + 90/- GST 8404/- Download
51 कार्यकारी अभियंता -१ प्रभाग क्रमांक 06 कडवी बाजार येथे पेविंग ब्लॉक बसविणे853896/- 500/- + 90/- GST 8539/- Download
52 कार्यकारी अभियंता -१ प्रभाग क्रमांक 6 धनेश नगरोडिया यांचे घरापासुन ते चुंगा बारदाने वाले यांचे घरापर्यंत कॉंक्रीट रस्ता करणे233376/- 200/- + 36/- GST 2334/- Download
53 कार्यकारी अभियंता -१
प्र.क्र. 19 साई नगर अंतर्गत येणाऱ्या संजिवनी नगर मधील अंतर्गत रस्त्याचे खडीकरण करणे
831962/- 500/- + 90/- GST 8220/- Download
54 कार्यकारी अभियंता -१ प्र.क्र. 19 साई नगर अंतर्गत येणाऱ्या परमहंस कॉलनी मधील अंतर्गत रस्त्याचे खडीकरण करणे846348/- 500/- + 90/- GST 8464/- Download
55 कार्यकारी अभियंता -१ प्र.क्र. 19 साई नगर अंतर्गत येणाऱ्या नंद राठी लेआऊट अंतर्गत रस्त्याचे खडीकरण करणे801552/- 500/- + 90/- GST 8016/- Download
56 कार्यकारी अभियंता -१ प्र.क्र. 19 साई नगर अंतर्गत येणाऱ्या तिरुपती नगर नं. 1 मधील अंतर्गत नालीचे बांधकाम करणे.838101/- 500/- + 90/- GST 8382/- Download
57 कार्यकारी अभियंता -१ प्र.क्र. 19 साई नगर येथील मधुसुदन कॉलनी मधील मुख्य रस्ता व पी के व्ही कॉलनी येथील अंतर्गत रस्त्याचे डांबरीकरण करणे.849143/- 500/- + 90/- GST 8492/- Download
58 कार्यकारी अभियंता -१ प्र.क्र. 19 साई नगर अंतर्गत येणाऱ्या गजानन महाराज मंदिर परिसर, कक्कड लेआऊट येथे विद्युत मोटर पंप सह बोर करुन उद्यान विकसीत करणे.377470/- 500/- + 90/- GST 3775/- Download
59 कार्यकारी अभियंता -१ प्र.क्र. 19 साई नगर अंतर्गत किरणपुरे लेआऊट येथे विद्युत मोटर पंप सह बोर करुन उद्यान विकसीत करणे.391060/- 500/- + 90/- GST 3911/- Download
60 कार्यकारी अभियंता -१ प्र.क्र. 19 साई नगर अंतर्गत दत्त कॉलनी येथे विद्युत मोटर पंप सह बोर करुन उद्यान विकसीत करणे.378200/- 500/- + 90/- GST 3782/- Download
61 कार्यकारी अभियंता -१ प्रभाग क्र. 20 सुतगिरणी अंतर्गत येणारे मराठा विहार मधील अपार्टमेंट ते गोपाल थोर यांच्या घरापर्यंतचा रस्त्याचे काँक्रीटीकरण करणे.830830/- 500/- + 90/- GST 8309/- Download
62 कार्यकारी अभियंता -१ प्र.क्र. 13 अंतर्गत येणाऱ्या नमुना गल्ली नं. 2 श्री देशपांडे ते श्री बाफना यांच्या घरापर्यंत रस्त्याच्या कडेला पेव्हींग ब्लॉक लावणे.246650/- 200/- + 36/- GST 2467/- Download
63 कार्यकारी अभियंता -१ प्र.क्र. 7 जवाहर स्टेडिअम अंतर्गत येणाऱ्या मिठु चक्की या परिसरात जेष्ठ नागरीकांना बसण्याकरिता 04 बेंचेस चा ओटा तसेच संतोषी माता मंदिर या भागातील नालीची दुरुस्ती व पेव्हींग ब्लॉक लावणे.247802/- 200/- + 36/- GST 2479/- Download
64 कार्यकारी अभियंता -१ प्र.क्र. 18 राजापेठ अंतर्गत येणाऱ्या अंबिका नगर येथे रस्त्याच्या दोन्ही बाजुस पेव्हींग ब्लॉक बसविणे.248297/- 200/- + 36/- GST 2483/- Download
65 कार्यकारी अभियंता -१ प्र.क्र. 17 गडगडेश्वर अंतर्गत येणाऱ्या माताखिडकी या भागातील विविध नाल्या व रस्त्याचे बांधकाम करणे252002/- 200/- + 36/- GST 2521/- Download
66 कार्यकारी अभियंता -१ प्र.क्र. 12 रुख्मीणी नगर मधील घुईखेडकर ते बांबल यांच्या घरापर्यंत रस्त्याचे काँक्रीटीकरण करणे.247205/- 200/- + 36/- GST 2473/- Download
67 कार्यकारी अभियंता -१ प्र.क्र. 10 संजय गांधी नगर नं. 2 मधील रद फकाले ते रामटेके यांच्या घरापर्यंत रस्त्याचे काँक्रीटीकरण करणे.422049/- 500/- + 90/- GST 4221/- Download
68 कार्यकारी अभियंता -१ प्र.क्र. 18 श्रीकृष्ण कॉलनी येथील श्री. बिजवे ते उमक ते आवडींकर रस्त्यांचे डांबरीकरण करणे244882/- 200/- + 36/- GST 2449/- Download
69 कार्यकारी अभियंता -१ प्र.क्र. 10 दत्त कॉलनी देशपांडे लेआऊट येथील अंतर्गत रस्त्याचे डांबरीकरण करणे.249865/- 200/- + 36/- GST 2499/- Download
70 कार्यकारी अभियंता -१ प्र.क्र. 19 साई नगर अंतर्गत येणाऱ्या खंडेश्वर कॉलनी येथील सार्वजनिक वापराच्या खुल्या जागेमध्ये पेव्हींग ब्लॉक बसविणे.253372/- 200/- + 36/- GST 2534/- Download
71 कार्यकारी अभियंता -१ प्र.क्र. 7 जवाहर स्टेडिअम अंतर्गत रामपुरी कॅम्प सिध्दार्थ नगर अंतर्गत नाल्याचे बांधकाम करणे.248446/- 200/- + 36/- GST 2485/- Download
72 कार्यकारी अभियंता -१ प्रभाग क्र. 13 अंतर्गत येणाऱ्या गणेश कॉलनी येथील रस्त्याचे डांबरीकरण करणे.304018/- 500/- + 90/- GST 3041/- Download
73 कार्यकारी अभियंता -१ प्र.क्र. 17 अंतर्गत रवि नगर येथे श्री पाठक ते श्री बोदडे पर्यंत रस्त्याची सुधारणा करणे.672396/- 500/- + 90/- GST 6724/- Download
74 कार्यकारी अभियंता -१ प्र.क्र. 2 पीडीएमसी मधील श्रीराम नगर येथील काँक्रीट नाली बांधणे251399/- 200/- + 36/- GST 2514/- Download
75 कार्यकारी अभियंता -१ प्र.क्र.14 सोमेश्वर चौक येथे सौंदर्यीकरण करणे.252000/- 200/- + 36/- GST 2520/- Download
76 कार्यकारी अभियंता -१ प्र.क्र. 14 अंतर्गत बजरंग चौक ते लक्ष्मीनारायण मंदिर येथे नाली व रस्त्याचे बांधकाम करणे.248034/- 200/- + 36/- GST 2481/- Download
77 कार्यकारी अभियंता -१ प्र.क्र. 18 अंतर्गत दरोगा प्लॉट येथे श्री लढ्ढा ते श्री विजयकर यांच्याघरापर्यंत काँक्रीट रस्त्याचे बांधकाम करणे.248333/- 200/- + 36/- GST 2484/- Download
78 कार्यकारी अभियंता -१ प्र.क्र. 17 अंतर्गत महाजन पुरा येथे नाली व रस्त्यचे बांधकाम करणे.252101/- 200/- + 36/- GST 2522/- Download
79 कार्यकारी अभियंता -१ प्र.क्र. 20‍ सुतगिरणी गणपती नगर येथे श्री बारड यांचे घरापासुन ते ढेपे यांचे घरापर्यंत रस्त्याच्या बाजुस पेव्हींग ब्लॉक लावणे.251495/- 200/- + 36/- GST 2515/- Download
80 कार्यकारी अभियंता -१ प्र.क्र. 21 जुनीवस्ती बडनेरा अंतर्गत बारीपुरा चौक येथे श्री. विश्वासराव अम्बाडकर ते श्री इखार पर्यंत रस्ता काँक्रीटीकरण करणे.267272/- 200/- + 36/- GST 2673/- Download
81 कार्यकारी अभियंता -१ प्र.क्र. 7 टोपे नगर शास्त्री नगर येथील रस्त्याचे डांबरीकरण करणे.249639/- 200/- + 36/- GST 2497/- Download
82 कार्यकारी अभियंता -१ प्र.क्र. 19 साई नगर येथे जय प्रभा कॉलनी मध्ये ओपन स्पेस चे चेनलिंग फेन्सिंगचे रिपेंअरीग करणे.560040/- 500/- + 90/- GST 5601/- Download
83 कार्यकारी अभियंता -१ प्र.क्र. 19 साई नगर येथील वृंदावन वसाहत मधील साई बाबा विद्यालय ते श्री मेश्राम यांच्या घरामागे नालीचे बांधकाम करणे796094/- 500/- + 90/- GST 7961/- Download
84 कार्यकारी अभियंता -१ प्र.क्र. 5 महेंद्र कॉलनी न्यु कॉटन मार्केट येथील अमर नगर श्री पारणकर यांचे घरामागील नालीचे आजु बाजुला कॉक्रीटींग करणे.251692/- 200/- + 36/- GST 2517/- Download
85 कार्यकारी अभियंता -१ प्र.क्र. 1 रहाटगांव पापा ले-आऊट येथील अंतर्गत रस्त्याचे डांबरीकरण करणे162613/- 200/- + 36/- GST 1627/- Download
86 कार्यकारी अभियंता -१ प्र.क्र. 1 बोबडे नगर येथील श्री दिग्रसे ते वानखडे यांचे घरापर्यंत काँक्रीट नालीचे बांधकाम करणे83480/- 200/- + 36/- GST 835/- Download
87 कार्यकारी अभियंता -१ प्र.क्र. 17 पुरुषोत्तम नगर मालुशेष किराणा ते सावरकर यांचे घरापर्यंत डांबरी रस्ता करणे.261112/- 200/- + 36/- GST 2612/- Download
88 कार्यकारी अभियंता -१ प्र.क्र. 5 मधील संतोषी नगर श्री. विठ्ठल रुख्मीणी परिसरामध्ये पेव्हींग ब्लॉक बसविणे249052/- 200/- + 36/- GST 2491/- Download
89 कार्यकारी अभियंता -१ प्र.क्र. 20 अंतर्गत आदर्श नगर येथील श्री निंगोट ते भुयारकर यांच्या घरापर्यंत रस्त्याचे काँक्रीटीकरण व रुंदीकरण करणे.830773/- 500/- + 90/- GST 8308/- Download
90 कार्यकारी अभियंता -१ प्र.क्र. 22 नवि वस्ती बडनेरा येथील कुरेशी नगर भागात व मौलाना आझाद मार्केट समोर पेव्हींग ब्लॉक, नाली व काँक्रीट रोड चे बांधकाम करणे.832926/- 500/- + 90/- GST 8330/- Download
91 कार्यकारी अभियंता -१ प्र.क्र. 20 हिंगासपुरे नगर येथील म.न.पा. फेन्सींग झालेल्या खुल्या मैदानामध्ये वॉकींग ट्रँक निर्माण करणे671513/- 500/- + 90/- GST 6716/- Download
92 कार्यकारी अभियंता -१ प्र.क्र. 20 टि.टि. नगर/हिंगासपुरे नगर/गोदावरी कॉलनी येथे पेव्हिंग ब्लॉक लावणे.839645/- 500/- + 90/- GST 8397/- Download
93 कार्यकारी अभियंता -१ प्र.क्र. 20 वसंत विहार, जय नगर व प्रभाग क्र. 20 अंतर्गत रस्त्याचे डांबरीकरण करणे497624/- 500/- + 90/- GST 4977/- Download
94 कार्यकारी अभियंता -१ प्र.क्र. 22 नविवस्ती अंतर्गत येणाऱ्या सिंधी कॅम्प मधील श्री. भगवानदास उतमानी यांचे ते झंझाडपुरा येथील बजरंग हेल्थ सेंटर पर्यंतच्या रस्त्याचे काँक्रीटीकरण करणे.495800/- 500/- + 90/- GST 4958/- Download
95 कार्यकारी अभियंता -१ प्र.क्र. 19 साईनगर मधील यादव लेआऊट येथे श्री यादव यांचे घरासमोर रस्त्याच्या दुर्तफा बाजुस पेव्हींग ब्लॉक बसविणे.517994/- 500/- + 90/- GST 5180/- Download
96 कार्यकारी अभियंता -१ प्र.क्र. 22 नविवस्ती, बडनेरा, येथील शारदा नगर मधील काँक्रीट रोडचे बांधकाम करणे.498637/- 500/- + 90/- GST 4987/- Download
97 कार्यकारी अभियंता -१ प्र.क्र. 11 फ्रेजरपुरा मधील श्री. वाकोडे यांचे घरापासुन ते श्री. फरसोडे यांचे घरापर्यंतच्या रस्त्याचे काँक्रीटीकरण करणे507593/- 500/- + 90/- GST 5076/- Download
98प्रकाश विभाग कार्यालय (Electric Dept.) प्र.क्र.02अंतर्गत मौजे म्हसला स.क्र.20 मध्ये विधुत खांब उभारुन ल.ई.डी. पथदिवे लावणे. 83550/-236/-900/-Download
99प्रकाश विभाग कार्यालय (Electric Dept.) बुधवार येथील मनपा. मराठी हायस्कुल शाळेमधील ICT Lab चे विधुतीकरण करणे.109294/-236/-1100/-Download
100उद्यान विभाग कार्यालय म.न.पा.एल.आय.सी. कॉलनी उद्यान निगा राखणे .223380/-500/-+ 12% GST 1%Download
101उद्यान विभाग कार्यालय म.न.पा. गणपतीनगर उद्यान निगा राखणे223380/-500/-+ 12% GST 1%Download
102प्रकाश विभाग कार्यालय (Electric Dept.) प्रभाग क्र. 19 अंतर्गत भिमज्योत कॉलनी येथे विधुत खांब उभारुन एल.ई.डी.पथदीवे लावणे.76142/-590/-800/-Download
103प्रकाश विभाग कार्यालय (Electric Dept.) प्रभाग क्र. 19 अंतर्गत आकोली गाव येथे विधुत खांब उभारुन एल.ई.डी.पथदीवे लावणे.167786/-236/-1700/-Download
104प्रकाश विभाग कार्यालय (Electric Dept.) प्रभाग क्र. 19 अंतर्गत भिमज्योत कॉलनी येथे विधुत खांब उभारुन एल.ई.डी.पथदीवे लावणे.114214/-236/-1200/-Download
105प्रकाश विभाग कार्यालय (Electric Dept.) प्रभाग क्र. 19 अंतर्गत आकोली गाव येथे विधुत खांब उभारुन एल.ई.डी.पथदीवे लावणे.335571/-590/-3400/-Download
106प्रकाश विभाग कार्यालय (Electric Dept.) प्रभाग क्र. 10 अंतर्गत संजय गांधी नगर नं. 02 येथील म.रा.वि.वि. कंपनीची विधुत डी.पी.स्थंलातरीत करणे 122343/-236/-1300/-Download
107प्रकाश विभाग कार्यालय (Electric Dept.) प्रभाग क्र. 04 बडनेरा येथील कार्यालयात विधुत व्यवस्था करणे.224169/236/-2300/-Download
प्रकाश विभाग कार्यालय (Electric Dept.) प्रभाग क्र. 18 राजापेठ अंतर्गत विविध ठिकाणी विधुत खांब उभारुन एल.ई.डी.पथदीवे लावणे114522/-236/-1200/-Download
प्रकाश विभाग कार्यालय (Electric Dept.) प्रभाग क्र. 07 अंतर्गत श्रीकृष्णापेठ येथील विसावा कक्षाचेखांब उभारुन नव्याने विधुतीकरण करणे.105823/-236/-1100/-Download
प्रकाश विभाग कार्यालय (Electric Dept.) प्रधानमंत्री आवास योजने अंतर्गत मौजे बडनेरा स.क्र.10/3 लॉन , बडनेरा समोरील 41 घरकुलकरिता वीजपुरवठा करणे. 655142/-590/-6600/-Download
प्रकाश विभाग कार्यालय (Electric Dept.) प्रभाग क्र. 12 अंतर्गत विवेकानंद कॉलनी येथील समाजमंदिर एल.ई.डी. फ्लक लाईट लावणे तसेच ऑडियो व्यवस्था करणे. 87517/-236/-900/-Download
भांडार विभाग (Store Dept.)प्रधानमंत्री आवास योजने अंतर्गत मौजे बडनेरा स.क्र.10/3 लॉन 75000/-4500/-+ 18% GSTDownload
सार्वजनिक आरोग्य विभाग
(Health Department)
सार्वजनिक आरोग्य विभागाकरिता सर्व दवाखान्यास लागणारी औषधी पुरवठा मागणीनुसार पुरवठा करावा लागेल.2000000/-5664/-80000/-Download
प्रकाश विभाग कार्यालय (Electric Dept.) प्रभाग क्रमांक 01 अंतर्गत मौजे रहाटगाव स.क्र.171 व 172 मध्ये हायमास्ट लावणे तसेच विविध ठिकाणीच्या विधुत खांबावर एल.ई.डी.पथदीवे लावणे88049/-236/-900/-Download
कार्यकारी अभियंता -१ प्र.क्र. 19 साई नगर येथील मधुसुदन कॉलनी मधील मुख्य रस्ता व पी के व्ही कॉलनी येथील अंतर्गत रस्त्याचे डांबरीकरण करणे.849143/-500/- + 90 GST8492/-Download
कार्यकारी अभियंता -१ प्र.क्र. 18 श्रीकृष्ण कॉलनी येथील श्री. बिजवे ते उमक ते आवडींकर रस्त्यांचे डांबरीकरण करणे244882/-200/- + 36 GST2449/-Download
कार्यकारी अभियंता -१ प्र.क्र. 10 दत्त कॉलनी देशपांडे लेआऊट येथील अंतर्गत रस्त्याचे डांबरीकरण करणे.249865/-200/- + 36 GST2499/-Download
कार्यकारी अभियंता -१ प्रभाग क्र. 13 अंतर्गत येणाऱ्या गणेश कॉलनी येथील रस्त्याचे डांबरीकरण करणे.304018/-500/- + 90 GST3041/-Download
कार्यकारी अभियंता -१ प्र.क्र. 7 टोपे नगर शास्त्री नगर येथील रस्त्याचे डांबरीकरण करणे.249639/-200/- + 36 GST2497/-Download
कार्यकारी अभियंता -१ प्र.क्र. 1 रहाटगांव पापा ले-आऊट येथील अंतर्गत रस्त्याचे डांबरीकरण करणे162613/-200/- + 36 GST1627/-Download
कार्यकारी अभियंता -१ प्र.क्र. 17 पुरुषोत्तम नगर मालुशेष किराणा ते सावरकर यांचे घरापर्यंत डांबरी रस्ता करणे.261112/-200/- + 36 GST2612/-Download
कार्यकारी अभियंता -१ प्र.क्र. 20 वसंत विहार, जय नगर व प्रभाग क्र. 20 अंतर्गत रस्त्याचे डांबरीकरण करणे497624/-500/- + 90 GST4977/-Download
प्रकाश विभाग कार्यालय (Electric Dept.) प्रभाग क्र. 16 अंतर्गत मुज्जफरपुरा मनपा शाळा क्रमांक 07 मधील नव्याने बांधण्यात आलेल्या तळ मजल्यावरील इमारतीचा विधुतीकरण करणे.445599/-590/-4500/-Download
प्रकाश विभाग कार्यालय (Electric Dept.) प्रभाग क्रमांक 02 अंतर्गत विविध ठिकाणीच्या विधुत खांबावर एल.ई.डी.पथदीवे लावणे161315/-236/-1700/-Download
सार्वजनिक आरोग्य विभाग
(Health Department)
सार्वजनिक आरोग्य विभागाकरिता सर्व दवाखान्यास लागणारी औषधी पुरवठा मागणीनुसार पुरवठा करावा लागेल.2000000/-5664/-80000/-Download
कार्यकारी अभियंता -१प्र.क्र. 19 साई नगर अकोली अंतर्गत सिध्दी विनायक कॉलनी मधील रस्त्याचे डांबरीकरण करणे.442178/-500/- + 90 GST4422/-Download
कार्यकारी अभियंता -१प्र.क्र. 19 साई नगर अकोली अंतर्गत मेहेर बाबा कॉलनी मधील रस्त्याचे डांबरीकरण करणे441686/-500/- + 90 GST4417/-Download
कार्यकारी अभियंता -१प्र.क्र. 20 गणेश नगर, नंदनवन कॉलनी येथे पेव्हींग ब्लॉक बसविणे.587094/-500/- + 90 GST5871/-Download
कार्यकारी अभियंता -१प्र.क्र. 20 चक्रधर नगर, महावीर नगर, न्यु प्रभात कॉलनी येथे पेव्हींग ब्लॉक बसविणे.671679/-500/- + 90 GST6717/-Download
कार्यकारी अभियंता -१प्र.क्र. 7 जवाहर स्टेडियम अंतर्गत मुदलीयार कंम्पाऊंड व सावकार अपार्टमेंट, टोपे नगर येथे पेव्हींग ब्लॉक बसविणे.416600/-500/- + 90 GST4166/-Download
कार्यकारी अभियंता -१प्र.क्र. 11 जलाराम नगर मधील श्री. गोडसे ते श्री. मिलिंद सराफ  यांच्या घरापर्यंत रस्त्याचे काँक्रीटीकरण करणे329552/-500/- + 90 GST3296/-Download
कार्यकारी अभियंता -१प्र.क्र. 19 साई नगर अकोली अंतर्गत उदय कॉलनी अंतर्गत नालीचे बांधकाम करणे.795725/-500/- + 90 GST7958/-Download
कार्यकारी अभियंता -१प्र.क्र. 19 साई नगर अकोली अंतर्गत क्रांती कॉलनी अंतर्गत नालीचे बांधकाम करणे.885032/-500/- + 90 GST8851/-Download
कार्यकारी अभियंता -१प्र.क्र. 19 साई नगर अकोली अंतर्गत साई नगर साई मंदिर समोर ओपन शेड चे बांधकाम करणे.417628/-500/- + 90 GST4177/-Download
कार्यकारी अभियंता -१प्र.क्र 6 अंतर्गत येणाऱ्या चित्रा चौक ते श्री गुप्ता यांचे घरापर्यंत काँक्रीट रोडचे बांधकाम करणे.504202/-500/- + 90 GST5043/-Download
कार्यकारी अभियंता -१प्र.क्र 6 अंतर्गत येणाऱ्या पुराणी स्कुल शाळा क्र. 2 येथे पेव्हींग ब्लॉक बसविणे.504202/-500/- + 90 GST5043/-Download
कार्यकारी अभियंता -१प्र.क्र. 20 सुतगिरणी मधील मराठा विहार येथील श्री ठाकरे यांचे घरापासुन ते डि पी रस्ता पर्यंत रस्ता काँक्रीटीकरण व रुंदीकरण करणे.833393/-500/- + 90 GST8334/-Download
कार्यकारी अभियंता -१प्र.क्र. 20 सुतगिरणी मालु नगर येथील श्री. वानखडे यांचे घरापासुन ते श्री गुल्हाने यांचे घरापर्यंत काँक्रीटीकरण व रुंदीकरण करणे.832717/-500/- + 90 GST8328/-Download
कार्यकारी अभियंता -१प्र.क्र. 6 अंतर्गत येणाऱ्या गोहर नगर भागातील श्री. बाबुलाल नथ्थुलाल साहू यांचे घरापासुन ते मनपा दवाखाना पर्यंत काँक्रीट रोडचे बांधकाम करणे504202/-500/- + 90 GST5043/-Download
कार्यकारी अभियंता -१प्र.क्र. 6 अंतर्गत येणाऱ्या बच्छराज प्लॉट भागातील डॉ. श्री भस्मे यांचे घरापासुन ते सरवैय्या यांचे घरापर्यंत काँक्रीट रोडचे बांधकाम करणे504202/-500/- + 90 GST5043/-Download
कार्यकारी अभियंता -१प्र.क्र. 6 अंतर्गत येणाऱ्या सतीधाम मार्केट ते श्री महावीर मेवावाला पर्यंत काँक्रीट रोडचे बांधकाम करणे50420/-500/- + 90 GST5043/-Download
बाजार व परवाना विभाग.अमरावती महानगरपालिका क्षेत्रातील अवैध जाहिराती होल्डींग काढण्याबाबत.1000/- + 18% GSTDownload
बाजार व परवाना विभाग.अमरावती महानगरपालिका क्षेत्रातील सर्व फेरीवाल्या कडून दैनिक फी रु.10/- प्रमाणे फी वसूल करणे व त्यास रितसर पावती देणे.12099750/-11000/- + 18% GST120998/-Download
प्रकाश विभाग कार्यालय (Electric Dept.) झोन क्र.02 चे कर विभागातीलइलेक्ट्रिक वायरिंग ,FAN व लाईटिंग नव्याने व्यवस्था करणे.97123/-236/-1000/-Download
प्रकाश विभाग कार्यालय (Electric Dept.) प्रभाग क्र.08 चपराशीपुरा येथील मनपा व्यायाम शाळेचे विधुतीकरण करणे.74868/-236/-800/-Download
प्रकाश विभाग कार्यालय (Electric Dept.) प्रभाग क्रमांक 13 मध्ये विधुत खांबावर एल.ई.डी.पथदीवे लावणे78262/-236/-800/-Download
प्रकाश विभाग कार्यालय (Electric Dept.) मा.आयुक्त बंगला ,कॅम्प येथे दोन वातानुकुलन (AC) सयंत्र लावणे.140758/-236/-1500/-Download
प्रकाश विभाग कार्यालय (Electric Dept.) महानगरपालिकेच्या विविध कार्यक्रमा करिता तात्पुरती विधुत व्यवस्था व ध्यानिक्षेप व्यवस्था इत्यादी करिता एक वर्षाचा दर करार करणे.300000/-236/-3000/-Download
भांडार विभाग (Store Dept.)अमरावती महानगरपालिका सार्वत्रिक निवडणूक सन २०२२ करिता संविधानिक/असंविधानिक लिफाफे ,विविध नमुने ,फलक ,बिल्ले ओळकपत्र छपाई करण्याबाबत. तसेच राज्य निवडणूक आयोगाचे निर्देशानुसार वेळोवेळी लागणारे नमुने छपाई करणेबाबत.75000/-4500/- + 18% GST3%Download
भांडार विभाग (Store Dept.)
अमरावती महानगरपालिका अंतर्गत झोन क्र. १ ते ५ व इतर कार्यालयास लागणारे स्टेशनरी साहित्याचा आवश्यकते नुसार पुरवठा करण्याबाबत.75000/-4500/- + 18% GST3%Download
प्रकाश विभाग कार्यालय (Electric Dept.) अमनपा क्षेत्रातील होली क्रॉस शाळा जंक्शन येथे स्वयंचलित वाहतुक सिग्नल सिस्टीम उभारणे.830750/-590/-8500/-Download
प्रकाश विभाग कार्यालय (Electric Dept.)अमरावती महानगरपालिका जुनी प्रशासकीय इमारतीचे तिसऱ्या माज्यावरील आयुक्त कार्यालयाचे अंतर्गत विधुतीकरण करणे.779710/-590/-8000/-Download
प्रकाश विभाग कार्यालय (Electric Dept.)मा.आयुक्त निवासस्थान कॅम्प , येथील हॉल,सर्व्हर क्वार्टर , गैरेज व बंगल्याच्या मागील आवारात नव्याने विधुतीकरण्याच्या कामाची दुरुस्ती करणे.251547/-2600/-236/-Download
भांडार विभाग (Store Dept.)अमरावती महानगरपालिका सार्वत्रिक निवडणूक सन २०२२ करिता आवश्यकतेनुसार व्हिडीओग्राफी व फोटोग्राफी यंत्रणा भाडे तत्वावर पुरविण्याकरीता. 75000/-4500/- + 18% GST3%Download
भांडार विभाग (Store Dept.)
मुदतवाढ/शुद्धीपत्रक
अमरावती महानगरपालिका अंतर्गत झोन क्र. १ ते ५ व इतर कार्यालयास लागणारे स्टेशनरी साहित्याचा आवश्यकते नुसार पुरवठा करण्याबाबत.75000/-4500/- + 18% GST3%Download
प्रकाश विभाग कार्यालय (Electric Dept.)प्रभाग क्र. ०२ अंतर्गत अप्पू कॉलनी येथील मैदानात हयमास्ट लाईट लावणे.89169/-236/-900/-Download
प्रकाश विभाग कार्यालय (Electric Dept.)प्रभाग क्र. ०८ अंतर्गत मौजे वडाळीस.क्र. 91,91/1 व 91,/२ मध्ये विधुतखांब उभारून एल.ई.डी. पथदिवे लावणे.79375/-236/-800/-Download
प्रकाश विभाग कार्यालय (Electric Dept.)मनापा कामगार भवन , नमुना येथे नव्याने विधुतिकरन करणे 179683/-236/-1800/-Download
प्रकाश विभाग कार्यालय (Electric Dept.)झोन क्र.०३ मधील सहाय्यक आयुक्त कक्षात वातानुकूलन (AC) सयंत्र लावणे.61342/-236/-700/-Download
प्रकाश विभाग कार्यालय (Electric Dept.)महानगरपालिकेच्या विविध कार्यक्रमाकरिता तात्पुरती विधुत व्यवस्था व ध्वनिक्षेपक व्यवस्था इत्यादी करिता दर करार करणे.(दुसरी वेळ)300000/-236/-3000/-Download
भांडार विभाग (Store Dept.)
मुदतवाढ/शुद्धीपत्रक
अमरावती महानगरपालिका सार्वत्रिक निवडणूक सन २०२२ करिता आवश्यकतेनुसार व्हिडीओग्राफी व फोटोग्राफी यंत्रणा भाडे तत्वावर पुरविण्याकरीता.75000/-4500/- + 18% GST3%Download
प्रकाश विभाग कार्यालय (Electric Dept.)1) To carry out the energy audit of street light in Amravati Municipal Corporation Area.590/-10000/-Download
प्रकाश विभाग कार्यालय (Electric Dept.)मा.आयुक्त बंगला, कॅम्प येथील उद्यानात देकॉरेटीव्ह बोलार्ड व गार्डन लाईट लावणे. 591138/-590/-6000/-Download
प्रकाश विभाग कार्यालय (Electric Dept.)स्पर्धा परीक्षा अभ्यासिका केंद्र,कॅम्प येथील नवीन इमारतीचे विद्युतीकरण करणे. 512426/-590/-5500/-Download
प्रकाश विभाग कार्यालय (Electric Dept.)प्रभाग क्र.08 अंतर्गत मौजे कॅम्प शिट क्रमांक 19 मध्ये विद्युत खांब उभारुन एल.ई.डी. पथदिवे लावणे.75472/-236/-4000/-Download
महानगरपालिकेच्या विविध कार्यक्रमाकरिता तात्पुरता विद्युत व्यवस्था व ध्वनिक्षेप व्यवस्था इत्यादी करिता एक वर्षाचा दर करार करणे.(तिसरी वेळ)300000/-236/-15000/-Download
भांडार विभाग (Store Dept.)
मुदतवाढ/शुद्धीपत्रक
अमरावती महानगरपालिका सार्वत्रिक निवडणूक सन २०२२ करिता आवश्यकतेनुसार व्हिडीओग्राफी व फोटोग्राफी यंत्रणा भाडे तत्वावर पुरविण्याकरीता.75000/-4500/- + 18% GST3%Download
प्रकाश विभाग कार्यालय (Electric Dept.)अमरावती महानगरपालिका अंतर्गत वडाळी उद्यानातव विधूतव्यवस्था करणे. 974336/-590/-10000/-Download
प्रकाश विभाग कार्यालय (Electric Dept.)प्रशांतनगर कार्यशाळा येथे नव्याने विध्युतीकरण व मनपा खांब उभारून प्रकाश व्यवस्था करणे.402831/-590/-4500/-Download
भांडार विभाग (Store Dept.)
मुदतवाढ/शुद्धीपत्रक
अमरावती महानगरपालिका अंतर्गत झोन क्र. १ ते ५ व इतर कार्यालयास लागणारे स्टेशनरी साहित्याचा आवश्यकते नुसार पुरवठा करण्याबाबत.75000/-4500/- + 18% GST3%Download
प्रकाश विभाग कार्यालय (Electric Dept.प्र.क्र. 01,02,03,04 व 05 अंतर्गत विविध ठिकाणी विद्युत खांब उभारून एल.ई.डी.पथदिवे लावणे.Download
भांडार विभाग (Store Dept.)
मुदतवाढ/शुद्धीपत्रक
अमरावती महानगरपालिका अंतर्गत झोन क्र. १ ते ५ व इतर कार्यालयास लागणारे स्टेशनरी साहित्याचा आवश्यकते नुसार पुरवठा करण्याबाबत.75000/-4500/- + 18% GST3%Downlaod
प्रकाश विभाग कार्यालय (Electric Dept.प्रभाग क्र.03 अंतर्गत रामकृष्ण पार्क येथील मोकळ्या जागेत हायमास्ट लावणे.82040/-236/-900/-Download
प्रकाश विभाग कार्यालय (Electric Dept.मनपा प्राथमिक मराठी शाळा, निंबोरा येथील शाळेच्याइमारतीकरीता विजपुरवठा घेणे.165008/-236/-1700/-Download
प्रकाश विभाग कार्यालय (Electric Dept.स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सव अंतर्गत मनपा मुख्यालय इमारत,मनपा झोन इमारती,जवाहरगेट,आयुक्त निवास,मोदी व आयसोलेशन दवाखाना यासाठी तात्पुरत्या स्वरुपाची विद्युत रोषणाई करणे.745949/-590/-7500/-Download
भांडार विभाग (Store Dept.)
मुदतवाढ/शुद्धीपत्रक
अमरावती महानगरपालिका अंतर्गत झोन क्र. १ ते ५ व इतर कार्यालयास लागणारे स्टेशनरी साहित्याचा आवश्यकते नुसार पुरवठा करण्याबाबत.75000/-4500/- + 18% GST3%Download
प्रकाश विभाग कार्यालय (Electric Dept.)1)अमरावती महानगरपालिका क्षेत्अंतर्गत रहाटगाव तपोवन/वडाळी,महादेवखोरी,छत्री तलाव व बडनेरा अंडरपास याठिकाणी एल.ई.डी. पथदिवे लावणे.
724502/-590/-7500/-Download
प्रकाश विभाग कार्यालय (Electric Dept.)2)झोन क्र.03 अंतर्कागत किशोरनगर येथे विविध ठिकाणी विद्युत खांब उभारुन एल.ई.डी. पथदिवे लावणे.133457/-236/-1400/-Download
प्रकाश विभाग कार्यालय (Electric Dept.)गणपती विसर्जन २०२२ करिता प्रथमेश जलाशय वडाळी,छत्री तलाव,बिहादेबाबा साईनगर,राहटगाव ,दत्तझिरीबडनेरा,व कुत्रिम जलाशय येतेह तात्पुरती प्रकाश व जनरेटर व्यवस्था करणे.412495/-590/-4500/-Download
प्रकाश विभाग कार्यालय (Electric Dept.)प्र.क्र.01 अंतर्गत महात्मा फुले बँक कॉलनी येथे विद्युत खांब उभारून एल.ई.डी. पथदिवे लावणे तसेच विद्युत खांबावर एल.ई.डी.पथदिवे लावणे.86194/-236/-900/-Download
प्रकाश विभाग कार्यालय (Electric Dept.)प्र.क्र.19 साईनगर येथील विठ्ठल मंदिर परिसरात गार्डन लायटिंग करणे.611395/-590/-6500/-Download
प्रकाश विभाग कार्यालय (Electric Dept.)प्र.क्र.16 अंतर्गत मुज्जफरपुरा मनपा शाळा क्र.07 मधील नव्याने बांधण्यात आलेल्या तळ मजल्यावरील इमारती मध्ये एल.ई.डीलाईट ,सिलिंग फेन , एक्झोस्ट फेन व इतर विधुत साहित्य लावणे.445236/-590/-4500/-Download
प्रकाश विभाग कार्यालय (Electric Dept.)प्र.क्र.21 अंतर्गत निम्बोरा येथे म.रा.वि.वि.कंपनीचे विधुत खांब उभारणे.67028/-236/-700/-Download
प्रकाश विभाग कार्यालय (Electric Dept.)प्र.क्र.08 अंतर्गत चपराशिपुरा चौक ते अंधविद्यालय मुख रस्त्यावर विद्युत खांब स्थलांतरितकरणे.267716/-236/-2700/-Download
प्रकाश विभाग कार्यालय (Electric Dept.)प्र.क्र.10 अंतर्गत फ्रेजरपुरा स्मशानभूमी येते विद्युत खांब उभारून प्रकाश व्यवस्था करणे अस्तित्वात असलेल्या खांबावर भूमिगत केबल टाकणे.132605/-236/-1400/-Download
प्रकाश विभाग कार्यालय (Electric Dept.)प्र.क्र.02 अंतर्गत प्रशांत नगर बागीच्यामधील पथदिव्यांचे खांबाची दुरुस्ती व गार्डन लाईट लावणे.176744/-236/-1800/-Download
प्रकाश विभाग कार्यालय (Electric Dept.)प्र.क्र.04अंतर्गत हिरा कॉलनी गोपालनगर कलश रेसिडेन्सी , मंगल्मुर्थी व यशोधन अपार्टमेंट गजराजनगर येथे विद्युत खांब उभारून एल.ई.डी.पथदिवे लावणे 128298/-236/-1300/-Download
प्रकाश विभाग कार्यालय (Electric Dept.)प्र.क्र.02 अंतर्गत लुंबिनीकॉलनी मधील मोकळ्या जागेत हायमास्ट लावणे.85060/-236/-900/-Download
प्रकाश विभाग कार्यालय (Electric Dept.)दुर्गोदेवी विसर्जन २०२२ करिता छत्री तलाव, कुत्रीम जलाशय येथे तात्पुरती प्रकाश व जनरेटर व्यवस्था करणे 341837/-590/-3500/-Download
प्रकाश विभाग कार्यालय (Electric Dept.)कल्याणनगर चौकातील बौध्दविहार येथील परिसरात विद्युत खांब उभारून प्रकाश व्यवस्था करणे178140/-236/-1800/-Download
प्रकाश विभाग महानगरपालिका, अमरावतीप्र.क्र.02 अंतर्गत नारायणनगर , वेलकम पोईंन्ट , पावर हाउसजवळ येथे विद्युत खांब उभारून एल.ई.डी. पथदिवे लावणे.522240/-590/-5500/-Download
प्रकाश विभाग महानगरपालिका, अमरावतीझोन क्र.05 अंतर्गत काश्मिरी विहार, ग्रीन पार्क सोसायटी , रजानगर , सरकार पैलेस , गोल्डन नगर व फिरदोस कॉलनी येथे स्ट्रीट लाईट फेज टाकणे.391669/-590/-4000/-Download
उद्यान विभाग महानगरपालिका, अमरावतीमनपा क्षेत्रातील धोकादायक वृक्ष व फांद्या काढणेबाबत.600000/-590/-6000/-Download
उद्यान विभाग महानगरपालिका, अमरावतीमनपा साबु लेआउट उद्यान निगा राखणे. 223380/-500/- + 12% GST1%Download
उद्यान विभाग महानगरपालिका, अमरावतीमनपा केवलेवाडी उद्यान निगा राखणे 248920/-500/- + 12% GST1%Download
उद्यान विभाग महानगरपालिका, अमरावतीमनपा टि. टि. नगर उद्यान निगा राखणे 223380/-500/- + 12% GST1%Download
प्रकाश विभाग महानगरपालिका, अमरावतीगिर्ल्स हयस्कुल चौक येथे दुभाजकावर एल.ई.डी. कर्ब स्टोन (LED CRUB STONE) लावणे777200/-590/-8000/-Download
प्रकाश विभाग महानगरपालिका, अमरावतीआंबागेट ते जवाहर टांगा पडाव इतवारा पर्यंत परकोट सौन्दर्यीकारण अंतर्गत विद्युतीकरणाचे काम करणे.928786/-590/-10000/-Download
प्रकाश विभाग महानगरपालिका, अमरावतीप्रभाग क्र.17 मधील महाजनपुरा व व्यंकटेश कॉलनी येथे विद्युत खांब उभारून स्ट्रीट लाईट बसविणे.324147/-3500/-590/-Download
प्रकाश विभाग महानगरपालिका, अमरावतीप्र.क्र. 14 नीळकंठ व्यायाम मंडळांचे अंतर्गत स्व. बापुसाहेब करंजकर सभागृह्चे विद्युती कारण करणे.218500/-236/-2200/-Download
प्रकाश विभाग महानगरपालिका, अमरावतीप्र.क्र. 14 अंतर्गत नालासाबपूरा येथील मनपाच्या हॉलचे विद्युतीकरण करणे. 201372/-236/-2100/-Download
प्रकाश विभाग महानगरपालिका, अमरावतीमनपा उर्दू उच्च प्राथमिक शाळा क्र. 01 नागपुरीगेट येथे विद्युतीकारण करणे.65931/-700/-236/-Download
प्रकाश विभाग महानगरपालिका, अमरावतीमा. उपयुक्त (सामन्य ) यांचे कार्यालयात नवीन वाहनुकुलन संयंत्र (AC) लावणे.61440/-700/-236/-Download
प्रकाश विभाग महानगरपालिका, अमरावतीझोन क्र. 02 अंतर्गत एल.आय.सी. कॉलनी ते शिक्षक कॉलनीतील मुख रस्त्यावर विद्युत खांब उभारून एल.ई.डी. पथदिवे लावणे.755671/-590/-7600/-Download
प्रकाश विभाग महानगरपालिका, अमरावतीझोन क्र. 03 अंतर्गत नीलकंठ लेआउत व भाराणीलेआउत येथे विद्युत खांब उभारून एल.ई.डी. पथदिवे लावणे.178476/-236/-1800/-Download
प्रकाश विभाग महानगरपालिका, अमरावतीझोन क्र 04 अंतर्गत मनपा मोदी दवाखाना येथील विद्युतीकरण करणे.252185/-236/-2600/-Download
प्रकाश विभाग महानगरपालिका, अमरावतीझोन क्र 05 अंतर्गत हनुमाननगर येथील सभागृहाचे विद्युतीकरण करणे.71264/-236/-800/-Download
बाजार व परवाना विभाग महानगरपालिका, अमरावतीअमरावती महानगरपालिका क्षेत्रातील सर्व फेरीवाल्या कडून दैनिक फी रू.10/- प्रमाणे फी वसुल करणे व त्यास रीतसर पावती देणे.5207500/-11000+18% GST52075/-Download