अमरावती महानगर पालिका निविदा दस्तऐवज डाउनलोड यादी

Sr. No. Name of DepartmentWork Name(Estimated Amount)(Form Cost)(Deposit Amount Rs.)Download
1Electric Department प्र. क्र. 04 अंतर्गत ताजनगर नाला ते अरकान कॉलनी रोडवर डेकोरेटिव्ह विद्युत खांब उभारून प्रकाश व्यवस्था करणे.    937750/-590/-9500/-Download
2Electric Departmentमहापौर बंगला येथील परीसरात प्रकाश व्यवस्था करणे.217785/-236/-2200/-Download
3Electric Department महापौर बंगला येथे दोन वातानुकुलन संयंत्र (AC) लावणे.140758/-236/-1500/-Download
4Electric Departmentअमरावती महानगर्पालिकेच्या नविन प्रशासकीय इमारत व दादासाहेब खापर्डे संकुलातील लिफ्ट (उदवाहन) देखभाल दुरुस्तीकरीता एक वर्षाचा दरकरार करणे. 524955/-590/-5500/-Download
5Electric Department महानगरपालिकेच्या LBT इमारत, राजापेठ येथील लिफ्ट   (उदवाहन) देखभाल दुरुस्तीकरीता एक वर्षाचा दरकरार करणे.236799/-236/-2400/-Download
6Electric Departmentप्रभाग क्र. 03 मौजे नवसारी अंतर्गत स. क्र. 32/1, 34/1, 36/2, 25/1,2, 30/1, व 50 मध्ये विद्युत खांब उभारून एल. ई. डी. पथदिवे लावणे.335397/-590/-3500/-Download
7Electric Departmentप्रभाग क्र. 03 मौजे नवसारी अंतर्गत स. क्र. 41/1, 43/3, 47/2, 45/1, 49/3, व 55/3 मध्ये विद्युत खांब उभारून एल. ई. डी. पथदिवे लावणे.261806/-236/-2700/-Download
8उद्यान विभाग कार्यालयमनपा प्र. क्र. 20 अंतर्गत येणारे प्रभात कॉलोनी उद्यान निगा राखणे.2,23,380/-500/-+ 12% GST1%Download
9उद्यान विभाग कार्यालयमनपा प्र. क्र. 20 अंतर्गत येणारे गाणुवाडी येथे उद्यान विकसित करणे.1,66,525/-500/-+ 12% GST1%Download
10उद्यान विभाग कार्यालयमनपा प्र. क्र. 20 अंतर्गत येणारे राजहील नगर येथे उद्यान विकसित करणे.1,33,350/-500/-+ 12% GST1%Download
11प्रकाश विभाग कार्यालय (Electric Dept.)प्रभाग क्र. 01 व 03 अंतर्गत विविध ठिकाणी विद्युत खांब उभारून एल. ई. डी. पथदिवे लावणे.444436/-590/-4500/-Download
12प्रकाश विभाग कार्यालय (Electric Dept.)प्रभाग क्र. 2 अंतर्गत विविध ठिकाणी विद्युत खांब उभारून एल. ई. डी. पथदीवे लावणे.266106/-236/-2700/-Download
13प्रकाश विभाग कार्यालय (Electric Dept.)महापौर बंगल्याचे आतील भागातील विद्युतीकरणाच्या कामाची दुरुस्ती व नविन विद्युतीकरण करुन विद्युत साहित्य लावणे.201952/-236/-2100/-Download
14प्रकाश विभाग कार्यालय (Electric Dept.)महापौर बंगला येथे दोन वातानुकुलन संयंत्र (AC) लावणे (दुसरी वेळ).140758/-236/-1500/-Download
15प्रकाश विभाग कार्यालय (Electric Dept.)अमरावती महानगर्पालिकेच्या नविन प्रशासकीय इमारत व दादासाहेब खापर्डे संकुलातील लिफ्ट (उदवाहन) देखभाल दुरुस्तीकरीता एक वर्षाचा दरकरार करणे. (दुसरी वेळ)524955/-590/-5500/-Download
16प्रकाश विभाग कार्यालय (Electric Dept.)महानगरपालिकेच्या LBT इमारत, राजापेठ येथील लिफ्ट (उदवाहन) देखभाल दुरुस्तीकरीता एक वर्षाचा दरकरार करणे. (दुसरी वेळ)236799/-236/-2400/-Download
17प्रकाश विभाग कार्यालय (Electric Dept.)प्रभाग क्र ०६ अंतर्गत विविध ठिकाणी विद्खांयुत ब उभारून एल इ डी पथदिवे लावणे.249320/-236/-2500/-Download
18प्रकाश विभाग कार्यालय (Electric Dept.)प्रभाग क्र ०२ अंतर्गत विविध ठिकाणी विद्खांयुत ब उभारून एल इ डी पथदिवे लावणे.209662/-236/-2100/- Download
19 प्रकाश विभाग कार्यालय (Electric Dept.) महापौर बंगला येथे दोन वातानुकुनल संयंत्र (AC) लावणे .(तिसरी वेळ)140758/-236/-1500/- Download
20 प्रकाश विभाग कार्यालय (Electric Dept.) अमरावती महानगरपालिकेच्या नवीन प्रशासकीय ईमारत व दादासाहेब खापर्डे संकुलातील लिफ्ट (उद वाहन) देखभाल दुरुस्ती करिता एक वर्षा चा दरकरार करणे .(तिसरी वेळ)524955/-590/-5500/- Download
21 प्रकाश विभाग कार्यालय (Electric Dept.) महानगरपालिकेच्या LBT इमारत , राजापेठ येथील लिफ्ट (उद वाहन) देखभाल दुरुस्ती करिता एक वर्षा चा दरकरार करणे .(तिसरी वेळ)236799/-236/-2400/- Download
22 उद्यान विभाग कार्यालय मनापा देवराणकर उद्यान निगा राखणे बाबत 223920/- 500/-+ 12% GST 1%Download
23 उद्यान विभाग कार्यालय मनापा गणेश कॉलनी उद्यान निगा राखणे बाबत 223920/- 500/-+ 12% GST 1% Download
24भांडार विभाग (Store Dept.)अमरावती महानगरपालिकेच्या वतीने सन्मा. पदाधिकारी / सदस्यांचे वार्ड विकास / स्वेच्छा निधी/ तातडीचा निधी / मनपा निधी तसेच इतर शासन निधीमधून लोखंडी बेन्चेसचा जसजसा लागेल तसतसा पुरवठा करण्याबाबत . सोबत जोडलेले Specification नुसार.150000/- 1500/-+ 12% GST 5%Download