Sr. No.  Name of Department Work Name Issue date Valid date Download 
1 मा. उप अभियंता, महानगरपालिका, अमरावती प्र. क्र. १३ अंबापेठ मधील मुख्य चौकात व रस्त्यावर माहिती फलक लावण्याबाबत  24.11.2021 02.12.2021 Download
2 मा. उप अभियंता झोन क्रं. 2  राजापेठ  प्र क्र १३ मधील आयसोलेशन दवाखाना परिसरात Swab collection center steel structure चे फिक्स करुन समोर पेविंग ब्लॉक लावणे बाबत.  24.11.2021 02.12.2021 Download
3 मा. उप अभियंता झोन क्रं. 5 प्रभाग क्र. ०४ अंतर्गत लालखडी येथील मुख्य डी. पी. रस्त्यावर सी. डी. वर्कचे बांधकाम करणे.   03.12.2021 Download
4 मा. कार्यकारी अभियंता-2, महानगरपालिका, अमरावती 1) प्र. क्र. 20 जगदाळे  लेआऊट मध्ये मनपाच्या ओपन स्पेस मध्ये बोअर करून पाईप लाईन टाकणे.
2) प्र. क्र. 14 अंतर्गत सोमेश्वर मंदीर परिसरातील विहीर साफसफाई करणे.
3) महिला बालविकास कार्यालय मनपा येथील शौचालय दुरुस्ती करणे.
4) प्र. क्र. 14 अंतर्गत तारखेडा येथे मस्जिद जवळ पाईप लाईन टाकणे. 
  02.12.2021 Download
5 मा. उप अभियंता झोन क्रं. 5 प्रभाग क्र .०४ अंतर्गत चाराबाजार समोर पेव्हिग ब्लॉक बसविणे बाबत      Download
6 मा. उप अभियंता झोन क्रं. 3 1) प्र.क्र. ८ बिच्छू टेकडी येथील श्री पाटील किराणा जवळ नालीचे बांधकाम करणे
2) प्र.क्र. ८ बिच्छू टेकडी येथील जावेद खान पेंटर यांच्या घराजवळ नालीवर स्लाब टाकणे
  30.11.2021 Download
7 मा. उप अभियंता झोन क्रं. 3 प्र. क्र. १० अंतर्गत वडरपुरा श्री लक्ष्मण ते श्री. शिंदे यांच्या घरापर्यंत कॉंक्रीट रस्त्याचे बांधकाम करणे 
प्र. क्र. १० अंतर्गत वडरपुरा कापसी माता मंदिरा सोमोरील  कॉंक्रीट रस्त्याचे बांधकाम करणे 
प्र. क्र. १० अंतर्गत वडरपुरा  श्री. शिंदे यांच्या घरासमोर  कॉंक्रीट रस्त्याचे बांधकाम करणे 
प्र. क्र. १० अंतर्गत वडरपुरा श्री लक्ष्मण गायकवाड यांच्या घरासमोर नालीचे बांधकाम करणे 
प्र. क्र. १० अंतर्गत वडरपुरा श्री राजेश  मंधुरकर यांच्या घरासमोर सी डी वर्क चे बांधकाम करणे  
26.11.2021 03.12.2021 Download
8 मा. उप अभियंता झोन क्रं. 2  राजापेठ प्र क्र 07 श्रीकृष्ण पेठ येथील श्री गुल्हाणे यांच्या घरासमोर पेव्हिंग ब्लॉक बसविणे 01.12.2021 07.12.2021 Download
9 मा. उप अभियंता झोन क्रं. 3 1)प्र. क्र. 11 यशोदा नगर नं. 1 येथील आरती जनरल स्टोर जवळ सि. डी. वर्क बांधणे.
2) प्र. क्र. 11 मोती नगर कॉलोनी येथील साई मंदिर श्री शिंगरू यांचा घराजवळ पेविंग बसविने.
3) प्र. क्र. 11 प्रसाद कॉलोनी येथील श्री मालवीय यांच्या घराजवळ पेविंग बसविणे.
बसविणे.
4) प्र. क्र. 11 मोती नगर येथील श्री अविनाश कोंडे यांच्या घराजवळ पेविंग बसविणे.
5) प्र क्र 11 यशोदा नगर नं. 1 दादाजी मेडिकल गल्ली नं. 1 येथे सि. डी. वर्क बांधणे.
6) प्र क्र 11 मोती नगर प्रसाद कॉलोनी येथील श्री चिखलकर यांचा घराजवळ पेविंग बसविणे.
  06.12.2021 Download
10 शहर अभियंता, महानगर पालिका, अमरावती 1) प्र. क्र. 05 अंतर्गत संतोषी नगर गार्डन मध्ये डेकोरेटिव्ह पोल व लाईट लावणे.
2) प्र. क्र. 6 अंतर्गत चेतनदास व्यायामशाळेचे विद्युतीकरण करणे.
3) प्र. क्र. 6 अंतर्गत विलासनगर येथे डेकोरेटिव्ह पोल व लाईट लावणे.
  08.12.2021 Download
11 उपाभियंता-1, महानगरपालिका, अमरावती 1) प्र.क्र. 6 विलासनगर – मोरबाग प्रभागा अंतर्गत विलास नगर खुल्या मैदाना मध्ये मैदाना मध्ये गल्ली क्र. 5 मधील निघालेले पेव्हिंग ब्लॉक परत बसविणे.   08.12.2021 Download
12 वैद्यकिय आरोग्य अधिकारी, महानगरपालिका, अमरावती 1) Medicine – Absorbent Cotton Wool 500gm (500 Nos.)   06.12.2021 Download
13 उपअभियंता-1, महानगरपालिका, अमरावती 1)प्र. क्र. 6 विलास नगर – मोरबाग प्रभागा अंतर्गत विलास नगर खुल्या मैदाना मध्ये गल्ली क्र. 5 मधील निघालेले पेव्हिंग ब्लॉक परत बसविणे.
2) प्र. क्र. 6 विलास नगर – मोरबाग प्रभागा अंतर्गत म्हाडा कॉलोनी येथे श्री राहुल अग्रवाल यांच्या घराजवळ सी. डी. वर्क चे बांधकाम करणे.
3) प्र. क्र. 6 विलास नगर – मोरबाग प्रभागा अंतर्गत म्हाडा कॉलोनी मध्ये मुख्य रस्त्यावरील सी. डी. वर्क चे बांधकाम करणे.
4)प्र. क्र. 6 विलास नगर – मोरबाग प्रभागा अंतर्गत विलास नगर येथील गल्ली क्र. 3 मध्ये मुख्य रस्त्या लागत सी डी वर्क चे बांधकाम करणे.
5) प्र. क्र. 6 विलास नगर – मोरबाग प्रभागा अंतर्गत रमाबाई आंबेडकर नगर येथे गवाई यांच्या घराजवळ सी. डी.वर्क चे बांधकाम करणे.
6)प्र. क्र. 6 विलास नगर – मोरबाग प्रभागा अंतर्गत विलास नगर येथील मनपा दवाखाना मागील सी. डी. वर्क चे बांधकाम करणे.
03.12.2021 09.12.2021 Download
14 मा. उपअभियंता, झोन क्रं. 3 दस्तूर नगर, महानगरपालिका, अमरावती 1)प्र. क्र. 11 मधील फ्रेजरपुरा येथील श्री सचिन डाके यांचे घराजवळ कॉंक्रिट रोड बांधणे.   15.12.2021 Download
15 मा. उपअभियंता, झोन क्रं.5 , महानगरपालिका, अमरावती 1) प्र. क्र. 17 छागणी नगर येथे श्री शुक्ला यांचे घराजवळ सीडी वर्कचे बांधकाम करणे.   14.12.2021 Download
17 मा. उपअभियंता-2, महानगरपालिका, अमरावती 1) प्र. क्र. 18 अंतर्गत दरोगा प्लॉट येथे श्री हरवानी ते श्री डॉ. भत्तार यांच्या घरापर्यंत रस्त्यालगत पेव्हिंग ब्लॉक बसविणे. 15.12.2021 23.12.2021 Download
18 मा. उपअभियंता झोन क्र.-2, महानगरपालिका, अमरावती 1) प्र. क्र. 12 अंतर्गत विविध ठिकाणी सुचना फलक लावणे.
लावणे.
2) प्र. क्र. 12 अंतर्गत हमालपुरा, गांधी नगर येथे सुचना फलक लावणे.
  20.12.2021 Download
19 मा. उपअभियंता झोन क्र.-2, महानगरपालिका, अमरावती 1) प्र. क्र. 18 अंतर्गत कंवर नगर येथील डॉ. प्रिया ढोले यांच्या घराजवळ रपटयाचे बांधकाम करणे.
2) प्र. क्र. 18 अंतर्गत कंवर नगर येथील डॉ. अशोक भालेराव ते बापू कॉलनी मुख्य रस्त्यापर्यंत नालीचे बांधकाम करणे.
  24.12.2021 Download
20 मा. उपअभियंता झोन क्र.-1, महानगरपालिका, अमरावती प्र. क्र. 1 विलास नगर – मोरबाग प्रभागा अंतर्गत झाडपिपुरा झोपडपट्टी, बजरंग टेकडी, विलास नगर स्मशानभूमी मध्ये मुरुम टाकणे.   22.12.2021 Download
21 मा. उपअभियंता झोन क्र.-3, महानगरपालिका, अमरावती प्र. क्र. 8 मधील श्री जलाल उद्दीन काझी यांचा घराजवळ सी. डी. वर्क बांधणे.   27.12.2021 Download
22 मा. उपअभियंता झोन क्र.-2, महानगरपालिका, अमरावती प्र. क्र. 12 जोगळेवार प्लॉट येथील हिंद क्रिडा मैदानाला लोखंडी गेट लावणेबाबत.   21.12.2021 Download
23 मा. आरोग्य अधिकारी, (सार्वजनिक आरोग्य विभाग), महानगरपालिका, अमरावती COVID-19 रुग्णालय करिता लागणारे साहित्य आणि औषध.   30.12.2021 Download