Sr.no तपशील विभागप्रकाशन तारीख पहा
1.Recruitment for Various post NUHM (Fulltime Medical Officer, Staff Nurse, Laboratory Technician, Pharmacist)NUHM
पात्र/अपात्र लिस्ट
16-04-2021
To
30-04-2021


26-07-2021
View

Apply Online

Full-Time Medical Officer List

Lab Technician List

Pharmacist List

Staff Nurse List

Information for candidate
2.Recruitment for the post of Medical Officer (Part-Time Recruitment)
पार्ट टाईम मेडिकल ऑफिसर
Health Dept

आरोग्य विभाग
06-04-2021
To
15-04-2021
View
3.Recruitment for the post of Medical Officer (Part-Time Recruitment)
पार्ट टाईम मेडिकल ऑफिसर
Health Dept

आरोग्य विभाग
03-02-2021
To
11-02-2021
View
4.राष्ट्रीय शहरी आरोग्य अभियान – योग प्रशिक्षक

(टिप-उमेदवारानी आपले अर्ज सर्व आवश्यक कागदपत्रे जोडून सार्वजनिक आरोग्य विभागामध्ये ,अमनपा अमरावती आवक -जावक विभागामध्ये द्यावेत.)
Health Dept

आरोग्य विभाग
05-01-2022
To
15-1-2022
view