Item-wise Downloads

Sr. No.Download Itemविभागडाऊनलोड
1BPL List 2009SJSRYडाऊनलोड
2Pre-DCR SoftwareADTP Department
3Birth Certificate Request FormHealth Departmentडाऊनलोड
4Competitive Exam Library – Admission FormWCDO Departmentडाऊनलोड
5WCDO Schemes – Training FormsWCDO Departmentडाऊनलोड
6Census 2011 – Appeal and Hearing reportStatistic Departmentडाऊनलोड
7Recruitment Rule 2018 (Provisional)GADडाऊनलोड
8Seniority List 2018 (Provisional)GADडाऊनलोड
9OccupancyADTP Departmentडाऊनलोड
10TDR Reg No.ADTP Departmentडाऊनलोड
11Occupancy Certificate-2018ADTP Departmentडाऊनलोड
12Shikasht building listEE1 Departmentडाऊनलोड
13Covid-19 Home Isolation FormHealth Departmentडाऊनलोड

Department-wise Downloads

Sr.no.विभागDownload
1बाजार परवाना विभाग
 – वार्षिक परवान्याचे नविन दरडाऊनलोड
 – फेरिवाला धोरण २००९डाऊनलोड
3नगर सचिव विभाग
4महिला व बाल विकास विभाग
– विभागा़ची माहितीडाऊनलोड
– विद्यार्थी यांचे मनोगतडाऊनलोड
– ग्रंथालय करिता कोरा अर्जडाऊनलोड
– योजने अंतर्गत प्रशिक्षणाकरिता कोरा अर्जडाऊनलोड
– नागरिकांचे सनदडाऊनलोड
5आपत्ती व्यवस्थापन
– माहिती पुस्तीकाडाऊनलोड
6पर्यावरण विभाग
– पर्यावरण अहवाल 2008-09डाऊनलोड
– पर्यावरण अहवाल 2010-11डाऊनलोड
– पर्यावरण अहवाल 2017-18डाऊनलोड
– पर्यावरण अहवाल 2018-19डाऊनलोड
– शांतता क्षेत्र राजपत्रकडाऊनलोड
– नागरिकांचे सनदडाऊनलोड
– शांतता क्षेत्र प्रभाग क्र 1 ते 20डाऊनलोड
– शांतता क्षेत्र प्रभाग क्र 21 ते 40डाऊनलोड
– शांतता क्षेत्र प्रभाग क्र 41 ते 55डाऊनलोड
– शांतता क्षेत्र प्रभाग क्र 56 ते 81डाऊनलोड
7स्वच्छता विभाग
– विभागा़ची माहितीडाऊनलोड
– घनकचरा व्यवस्थापन अहवालडाऊनलोड
– शहर स्वच्छता आराखडा 2011डाऊनलोड
8कार्यकारी अभियंता 1 कार्यालय
– विभागाची माहितीडाऊनलोड
9 कार्यकारी अभियंता 2 कार्यालय
लाभार्थी – फक्त शौचालय सुविधा
    1. फक्त शौचालय सुविधाडाऊनलोड
    2. फक्त नळजोडणी सुविधाडाऊनलोड
    3. वरिल दोन्ही सुविधाडाऊनलोड
10प्रभाग क्रमांक १ कार्यालय
– विभागाची माहितीडाऊनलोड
– नागरिकांचे सनदडाऊनलोड
11विधी व कायदा विभाग
– विभागाची माहितीडाऊनलोड
12सामान्य प्रशासन विभाग
– अ.म.न.पा सेवा प्रवेश नियम 2015 (प्रारुप)डाऊनलोड
– Recruitment Rule 2018 (Provisional)डाऊनलोड
– Seniority List 2018 (Provisional)डाऊनलोड
– Seniority List 2019डाऊनलोड
– Seniority List(Senior Clerk) 2020डाऊनलोड
– ENGINEER’S-1996-2020 (With work charge date)डाऊनलोड