Sr. No. Name of DepartmentWork NameIssue dateValid dateDownload 
मा.उप अभियंता झोन क्र २ अमरावती,महानगरपालिकाप्रभाग क्र १२ राजापेठ झोन प्रभागातील हमालपुरा मधील अंबर टावर व सिंधू अपार्टमेंट मागील सर्विस लाईनला गेट बविनाबाबत. 03/04/202306/04/2023Download
उप अभियंता झोन क्र २ अमरावती,महानगरपालिका.अमरावती महानगरपालिका प्र क्र १८ चे काम करावाचे आहे.05/04/202312/04/2023Download
मा.उप अभियंता झोन क्र ३ महानगरपालिका, अमरावती.अमरावती महानगरपालिका प्र क्र १० चे काम करावाचे आहे.06/04/202312/04/2023Download
मा.उप अभियंता झोन क्र ३ C, अमरावती अमरावती महानगरपालिका प्र क्र १० आणि प्र क्र ९ चे काम करावाचे आहे. 10/04/202317//04/2023Download
उद्यान अधीशक महानगरपालिका, अमरावती.म.न.पा आय.एम.ए.हॉल रोज गार्डन येथे वेग वेगळे प्रजातीचे गुलाब पुष्प लावणे बाबत.11/04/202317/04/2023Download
नगरसचिव विभाग महानगरपालिका, अमरावती.सन २०२३-२०२४ करीता नगरसचिव विभागातील निवडणूका जयंती, पुण्यतिथी समारंभांकरीत आवश्क्तेनुसार फोटो काढणे व व्हिडीओ शूटिंग करणेबाबत. 12/04/202318/04/2023Download
नगरसचिव विभाग महानगरपालिका, अमरावती.सन २०२३-२०२४ करीता नगरसचिव विभागातील रिझोग्राफ मशीन ROSO-१०७०-A करीता आवशक्तेनुसार
मास्टर रोड
शाई चा पुरवठा करणे.
12/04/202318/04/2023Download
बांधकाम विभाग महानगरपालिका, अमरावती.महानगरपालिकेला खालील दिल्याप्रमाणे काम करावाचे आहे. 12/04/202318/04/2023Download
मा.उप अभियंता झोन क्र ३ महानगरपालिका, अमरावतीप्र क्र ८ बिच्छू टेकडी येथील बुद्ध विहार तथा महामानव यांचे पुतळ्याची रंग रंगोटी व दुरुस्ती करणे.12/04/202319/04/2023Download
मा.उप अभियंता झोन क्र ३ महानगरपालिका, अमरावतीअमरावती महानगरपालिका प्र क्र १० चे काम करावाचे आहे.13/04/202320/04/2023Download
अमरावती महानगरपालिका. आमसभा हॉल येथे Live-Video Conference सेटअप तसेच CCTV Camera लावणेबाबत.18/04/202328/04/2023Download
मा.उप अभियंता झोन क्र ३ महानगरपालिका, अमरावतीअमरावती महानगरपालिका प्र क्र ९ आणि प्र क्र ११ चे काम करावाचे आहे.19/04/202325/04/2023Download
मा.उप अभियंता झोन क्र २ अमरावती,महानगरपालिकाअमरावती महानगरपालिका प्र क्र १२ झोन २ चे काम करावाचे आहे.19/04/202325/04/2023Download
बांधकाम विभाग महानगरपालिका, अमरावती.अमरावती महानगरपालिका बांधकाम विभाग चे काम करावाचे आहे.21/04/202327/04/2023Download
उद्यान विभाग महानगरपालिका, अमरावती.कुंड्या व शोभिवंत 24/04/202302/05/2023Download
संगणक विभाग,
महानगरपालिका, अमरावती.
अमरावती महानगरपालिका क्षेत्रातील मालमतांचे सर्वेक्षण व अनुषंगीक कामाकरिता software खालील प्रमाणे खरेदी करावयाचे आहे.24/04/202302/05/2023Download
संगणक विभाग,
महानगरपालिका, अमरावती.
अमरावती महानगरपालिका क्षेत्रातील मालमतांचे सर्वेक्षण व अनुषंगीक कामाकरिता Firewall Leased Line/Fiber Optic Line खालील प्रमाणे खरेदी करावयाचे आहे.24/04/202302/05/2023Download
मा.उप अभियंता महानगरपालिका, अमरावती. अमरावती महानगरपालिका प्र क्र १४ चे काम करावाचे आहे.26/04/202303/05/2023Download
महिला व बाल विकास विभाग अमरावती महानगरपालिका.अमरावती महानगरपालिका महिला व बाल विकास विभाग चे काम करावाचे आहे.27/04/202303/05/2023Download
बांधकाम विभाग महानगरपालिका झोन २ , अमरावती.अमरावती महानगरपालिका झोन २ चे काम करावाचे आहे.28/05/202304/05/2023Download
मा.उप अभियंता महानगरपालिका, अमरावती.अमरावती महानगरपालिका प्र क्र ०४ चे काम करावाचे आहे.02/05/202309/05/2023Download
मा.उप अभियंता महानगरपालिका, अमरावती.अमरावती महानगरपालिका प्र क्र ०४ चे काम करावाचे आहे.02/05/202309/05/2023Download
मा.उप अभियंता महानगरपालिका, अमरावती.अमरावती महानगरपालिका प्र क्र १५ चे काम करावाचे आहे.04/05/202311/05/2023Download
मा.उप अभियंता महानगरपालिका, अमरावती.अमरावती महानगरपालिका प्र क्र ४ चे काम करावाचे आहे.04/05/202311/05/2023Download
मा.उप अभियंता झोन ३ अमरावती महानगरपालिका अमरावती महानगरपालिका प्र क्र ८ आणि प्र क्र १० चे काम करावाचे आहे.04/05/202310/05/2023Download
प्रकाश विभाग अमरावती महानगरपालिका 1)Providing Street Light on decorative pole from Irwin Hospital to Biyani Chowk at Amravati.
2)Providing Street Light on decorative pole from Dastur nagar chowk to MIDC office badnera road (old bypass) at Amravati.
04/05/202310/05/2023Download
मा.उप अभियंता झोन ३ अमरावती महानगरपालिका अमरावती महानगरपालिका प्र क्र ९ चे काम करावाचे आहे 04/05/202310/05/2023Download
महिला व बाल विकास विभाग अमरावती महानगरपालिका. फोल्डिंग स्टडी चेअर 04/05/202310/05/2023Download
संगणक विभाग, अमरावती महानगरपालिका.HP/DELL (INTEL CORE-I5) computer desktop,RAM-4GB, HDD-1TB, SSD-128GB (WINDOWS 11)08/05/202315/05/2023Download
मा.उप अभियंता झोन २ महानगरपालिका, अमरावती.अमरावती महानगरपालिका झोन २ चे काम करावाचे आहे.08/05/202311/05/2023Download
अतिक्रमण विभाग अमरावती महानगरपालिका.अमरावती महानगरपालिका अतिक्रमण विभाग चे काम करावाचे आहे.09/05/2023 16/05/2023
Download
मा.उप अभियंता झोन ३ अमरावती महानगरपालिकाअमरावती महानगरपालिकेला प्रभाग क्र १० चे काम करावाचे आहे.09/05/202316/05/2023Download
कर विभाग,
अमरावती महानगरपालिका.
कर विभागाकरिता मालमत्तांचे सर्वेक्षण व अनुषंगिक कामाबाबत Hardware खरेदी करण्याबाबत.09/05/202319/05/2023Download
कर विभाग,
अमरावती महानगरपालिका.
कर विभागाकरिता मालमत्तांचे सर्वेक्षण व अनुषंगिक कामाबाबत Internet/Firewall खरेदी करण्याबाबत.10/05/2023 20/5/2023Download
कर विभाग,
अमरावती महानगरपालिका.
कर विभागाकरिता मालमत्तांचे सर्वेक्षण व अनुषंगिक कामाबाबत Software खरेदी करण्याबाबत.10/05/202320/5/2023Download
मा.उप अभियंता झोन २ महानगरपालिका, अमरावती.अमरावती महानगरपालिकेला प्रभाग क्र १३ चे काम करावाचे आहे. 16/05/202319/05/2023Dowmload
मा.उप अभियंता महानगरपालिका,अमरावती.अमरावती महानगरपालिकेला प्रभाग क्र ०४ चे काम करावाचे आहे.17/05/202324/05/2023Download
प्रकाश विभाग अमरावती महानगरपालिका Supplying & Erecting 120 W LED suspension type decorative street light fitting and Decorative double arm bracket on various road in AMC area.10/05/202317/05/2023Download
प्रकाश विभाग अमरावती महानगरपालिका Supplying & Erecting LED PAR light fitting on Panchavati, Rajkamal & Rajapeth Fylover for beautification of Flyover at Amravati.10/05/202317/05/2023Download
प्रकाश विभाग अमरावती महानगरपालिका 1) Providing street light on pole with decorative bracket from Welcome point to Yashoda Nagar at Amravati.
2) Providing street light on pole with decorative bracket from Yashoda Nagar to MIDC Badnera road (Old By-pass) at Amravati.
10/05/202317/05/2023Download
सहायक संचालक नगर रचना अमरावती महानगरपालिका.अमरावती महानगरपालिकेच्या मालकीच्या माल मत्तेचा विनियोग करण्या करिता तपशिलात दर्शविण्यात आलेले भूखंड महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम १९४९ चे कलम ७९ मधील तरतुदीनुसार ई-निविदा ऑफर मूल्य द्वारे विक्री करण्या करिता इच्छुक वेकती कडून निविदा ऑफर ई-निविदा प्रणाली द्वारे ओनलाईन मागविण्यात येत आहे. 10/05/202326/05/2023Download
बांधकाम विभाग महानगरपालिका, अमरावती.अमरावती महानगरपालिकेला प्रभाग क्र १० चे काम करावाचे आहे.10/05/202317/05/2023Download
संगणक विभाग, महानगरपालिका, अमरावती.1)Color MFP Printer Epson, Canon (ADF & Duplex) Catridge – Ink Type
2) Quick Heal Security And Antivirus-3 Years
3) UPS (650 V)
10/05/202315/05/2023Download
बांधकाम विभाग महानगरपालिका, अमरावती.अमरावती महानगरपालिकेला प्रभाग क्र १ चे काम करावाचे आहे.11/05/202318/05/2023Download
मा.उप अभियंता झोन ३ अमरावती महानगरपालिकाअमरावती महानगरपालिकेला प्र क्र ८,प्र क्र ९ आणि प्र क्र १० चे काम करावाचे आहे.12/05/202319/05/2023Download
शहर अभियंता, महानगर पालिका, अमरावतीअमरावती महानगरपालिकेला बांधकाम विभाग चे काम करावाचे आहे.12/05/202318/05/2023Download
संगणक विभाग, महानगरपालिका अमरावती.अमनपा अंतर्गत शिक्षण विभागाकरिता संगणक संच, प्रिंटर,(MFP), Digital बोर्ड, ई-लर्निंग Software,प्रोजेक्टर व प्रोजेक्टर screen खरेदी करावयाचे आहे.12/05/202318/05/2023Download
उपअभियंता झोन ३ अमरावती महानगरपालिका.अमरावती महानगरपालिकेला प्र क्र ११ चे काम करावाचे आहे.12/05/2023 19/05/2023Download
शहर अभियंता, महानगर पालिका, अमरावतीअमरावती महानगरपालिकेला प्रकाश विभाग चे काम करावाचे आहे.16/05/202322/05/2023Download
महिला व बाल विकास विभाग अमरावती महानगरपालिका.अमरावती महानगरपालिकेला महिला व बाल विकास विभाग चे काम करावाचे आहे.16/05/202322/05/2023Download
नगरसचिव महानगरपालिका अमरावती अमरावती महानगरपालिकेला नगरसचिव चे काम करावाचे आहे.16/05/202323/05/2023Download
संगणक विभाग महानगरपालिका, अमरावती.Antivirus खरेदी करावयाचे आहे 17/05/202323/05/2023Download
सार्वजनिक आरोज्य विभाग,
महानगरपालिका, अमरावती.
केस पेपर छपाई 10x 7.25 इंच 68 GSM17/05/202324/05/202Download
उत्तर झोन रामपुरी कॅम्प महानगरपालिका अमरावती.अमरावती महानगरपालिकेला प्र क्र २ चे काम करावाचे आहे.18/05/202325/05/2023Download
उत्तर झोन रामपुरी कॅम्प महानगरपालिका अमरावती.अमरावती महानगरपालिकेला प्र क्र २,प्र क्र ५ आणि प्र क्र ७ चे काम करावाचे आहे.18/05/202325/05/2023Download
अतिक्रमण विभाग महानगरपालिका अमरावती.सौ. वंदना किशोर माथुरकर, रा. श्रीनाथवाडी, अमरावती. यांच्या घरावर असलेले अनधिकृत मोबाईल टावर काढणे व पंचनामा करून काढण्यात आलेले मोबाईल टावरचे साहित्य मनपा गोडाऊन येथे जमा करणे व त्याला येणारा संपूर्ण खर्चाचे विवरण सह सादर करावे.18/05/202325/05/2023Download
प्रकाश विभाग अमरावती महानगरपालिका1)Providing Street lights on Decorative pole from Irwin Hospital to Biyani chowk at Amaravati.
2)Providing Street lights on Decorative pole from Dastur Nagar chowk to MIDC office Badnera road (Old-by pass) at Amarvati.
19/05/202322/05/2023Download
प्रकाश विभाग अमरावती महानगरपालिका1)Providing street lights on pole with decorative brackets from Welcome pont to Yashodha Nagar at Amarvati.
2)Providing street lights on pole with decorative brackets from Yashodha Nagar to MIDC office Badnera road (Old-by pass) at Amarvati.
19/05/202323/05/2023Download
प्रकाश विभाग अमरावती महानगरपालिका.Providing Street lights on pole with Decorative bracket on various roads of AMC.19/05/202323/05/2023Download
प्रकाश विभाग अमरावती महानगरपालिका.Supplying & Erecting LED PAR light fitting on panchavati,rajkamal & rajapeth flyover for beautification of flyover at Amravati.19/05/202323/05/2023Download
बांधकाम विभाग महानगरपालिका, अमरावती.अमरावती महानगरपालिकेला शहर अभियंता चे काम करावाचे आहे.19/05/202325/05/2023Download
शिक्षण विभाग महानगरपालिका, अमरावती.शिक्षण विभागाकरिता संगणक संच,प्रिंटर (MFP), Digital बोर्ड, ई-लर्निंग software, प्रोजेक्टर, प्रोजेक्टर Screen खरेदी करावयाचे आहे. 19/05/202329/05/2023Download
उप अभियंता झोन ४ अमरावती महानगरपालिकाअमरावती महानगरपालिकेला प्र क्र २२ चे काम करावाचे आहे.22/05/202325/05/2023Download
उपअभियंता झोन २ अमरावती महानगरपालिका.अमरावती महानगरपालिकेला प्र क्र १३ चे काम करावाचे आहे.24/05/202327/05/2023Download
उपअभियंता अमरावती महानगरपालिका.अमरावती महानगरपालिकेला प्र क्र २ झोन १ चे काम करावाचे आहे. 24/05/202301/05/2023Download
उपअभियंता झोन ३ अमरावती महानगरपालिका.प्र क्र ९,प्र क्र १०,प्र क्र ११ चे काम करावाचे आहे.24/05/202331/05/2023Download
प्रकाश विभाग अमरावती महानगरपालिका.Providing Street lights on Decorative pole on Rajkamal Railway Flyover Rajkamal at Amravati.25/05/202331/05/2023Download
अमरावती महानगरपालिका.अमनपाचे विविध विभागाकरिता Multifunction Printer, Antivirus व U.P.S खरेदी करणेबाबत.25/05/202305/06/2023Download
अमरावती महानगरपालिका.अमनपाचे विविध विभागाकरिता 100 संगणक संच खरेदी करणेबाबत.25/05/202305/06/2023Download
प्रकाश विभाग अमरावती महानगरपालिका.Providing 30W LED SMART Lighting Decorative solar Post top light for AMC garden25/05/202331/05/2023Download
वैघकीय आरोय अधिकारी अमरावती महानगरपालिका. अमरावती महानगरपालिकेला आरोग्य विभाग चे काम करावाचे आहे.26/05/202302/06/2023Download
उपअभियंता झोन २ अमरावती महानगरपालिका.अमरावती महानगरपालिकेला प्र क्र ७,प्र क्र १८ झोन २ चे काम करावाचे आहे.29/05/202301/06/2023Download
वैघकीय आरोय अधिकारी अमरावती महानगरपालिका.अमरावती महानगरपालिकेला आरोग्य विभाग चे काम करावाचे आहे.29/05/202305/06/2023Download
मा.उप अभियंता अमरावती महानगरपालिकाअमरावती महानगरपालिकेला प्र क्र १६ चे काम करावाचे आहे.29/05/202305/06/2023Download
कार्यकारी अभियंता २ अमरावती महानगरपालिका.1)सरोज कॉलनी उद्यान मध्ये पाईप लाईन व पंप टाकणे.
2)आशियाड कॉलनी मधील उद्यान मध्ये पाईप लाईन टाकणे.
31/05/202306/06/2023Download
उपयुक्त (सा) अमरावती महानगरपालिका.अमरावती महानगरपालिकेच्या सामान्य प्रशासन विभागातील तागाचे बारदाणे(जूतटचे बारदाणे) विल्हेवाट/विक्री करण्याबाबत. 01/06/202308/06/2023Download
उपअभियंता झोन २ अमरावती महानगरपालिका.अमरावती महानगरपालिकेला प्र क्र १२ चे काम करावाचे आहे.02/06/202308/06/2023Download
संगणक विभाग, अमरावती महानगरपालिका.Processor : 2X Hexa Core Xeon E52620.
Cache : 2.0 GHZ.
Threads : 12 X 2.
RAM : 32 GB.
Storage : 600 GB (SSD).
Traffic : 10 TB.
Raid : 1.
07/06/202315/06/2023Download
उपअभियंता झोन ३ अमरावती महानगरपालिका.1)प्र क्र १० कुंभारवाडा येथे श्री जोहरे यांच्या घराजवळ नाली बांधणे.
2)प्र क्र ९ नितीन विहार येथे खुल्या जागेत ओटा बांधणे.
08/06/202314/06/2023Download
उपअभियंता झोन ३ अमरावती महानगरपालिका प्र क्र ११ किशोर नगर येथील श्री तंबाखे यांच्या घराजवळ सी.डी. वर्क बांधणे.08/06/202314/06/2023Download
महिला व बाल विकास विभाग अमरावती महानगरपालिका.महिलांसाठी आरोग्य,हुंडा वंदी,स्त्रीभ्रूण हत्त्या-जनजागृतीपर पथनाट्य कार्यक्रम करणे.09/06/202315/06/2023Download
संगणक विभाग, अमरावती महानगरपालिका.canon xerox Machines onsite 1 year waranty.
print technology:- lesar
platen/flatbed size:-A3
original dacument feeder:- ADF
09/06/202316/06/2023Download
महिला व बाल विकास विभाग अमरावती महानगरपालिका.सन्मानपत्र तयार करून पुरवठा करणे.09/06/202315/06/2023Download
उपअभियंता झोन ३ अमरावती महानगरपालिकाअमरावती महानगरपालिकेला प्र क्र १० चे काम करावयाचे आहे.09/06/202316/06/2023Download
शहर अभियंता, महानगर पालिका, अमरावतीProviding street lights on Decorative pole on Rajkamal chowk to Ambadevi road at Amravati.13/06/202315/06/2023Download
कार्यकारी अभियंता २ महानगरपालिका अमरावतीप्र क्र २२,प्र क्र ०८,प्र क्र १३,प्र क्र १९ आणि अमनपा महापौर बंगला यांचे काम करावाचे आहे.13/06/202320/06/2023Download
उद्यान विभाग अमरावती महानगरपालिका.अमरावती महानगरपालिका अंतर्गत उद्यान विभाग करीत सदर कामें करावाचे आहे.13/06/202321/06/2023Download
कार्यकारी अभियंता २ महानगरपालिका अमरावती 1)प्र क्र १७ रवी नगर मेडप्लस मेडिकल जवळील हापशी जवळ शोष खड्डा तयार करणे.
2)प्र क्र २१ निभोरा झोपडपट्टी येथे नागोबा मंदिरा समोरील हातपंपजवळ शोष खड्डा तयार करणे.
14/06/202319/06/2023Download
शहर अभियंता विभाग महानगरपालिका अमरावती प्र क्र १३ अंतर्गत मुधोळकर पेठ येथील श्री.कडू याच्या घरा समोरील नालीवर स्ल्ब टाकणे.14/06/202322/06/2023Download
अमरावती महानगरपालिका.संगणक विभागाकरिता 07 नवीन Laptop खरेदी करण्याबाबत.14/06/202324/06/2023Download
भांडार विभाग विभाग महानगरपालिका अमरावतीअमरावती महानगरपालिका सार्वत्रिक निवडणूक करिता आवश्क्तेनुसार /मागणी नुसार मतदार यादया छपाई करून पुरवठा करण्याबाबत. 14/06/202327/06/2023Download
शहर अभियंता महानगरपालिका अमरावती प्र क्र १३ अंतर्गत अंबा नाल्या लगत असलेल्या अंबादेवी कडे जाणाऱ्या मुख्य रस्त्याची दुरुस्ती करण्याबाबत.16/06/202322/06/2023Download
उपअभियंता विभाग अमरावती महानगरपालिका.प्र क्र १७ अंतर्गत अंबाविहार येथे श्री वैघ यांचा घरा जवळ नालीची दुरुस्ती व बांधकाम करणे. 15/06/202321/06/2023Download
महिला व बाल विकास विभाग अमरावती महानगरपालिका.अमरावती महानगरपालिका द्वारा संचालित स्पर्धा परीक्षा ग्रंथालय/अभ्यासिका करिता आवश्क्तेनुसार पुस्तकांचा पुरवठा करण्याकरिता दरकरार करणे. 16/06/202322/06/2023Download
सार्वजनिक आरोग्य विभाग अमरावती महानगरपालिका.1) होर्डिंग बॅनर 10 x 8.
2) हस्तपत्रके A4 साईज पेपर 65 GSM.
3) अ‍ॅटो मायकिंग सिस्टीम सह.
4) नागरिकांना नोटिस A4.
5) केस हिस्ट्री शिट A4
16/06/202323/06/2023Download
उपअभियंता झोन ३ विभाग अमरावती महानगरपालिका.अमरावती महानगरपालिकेला प्र क्र ९ आणि प्र क्र १० चे काम करावाचे आहे.20/06/202326/06/2023Download
सामान्य प्रशासन विभाग अमरावती महानगरपालिका.महानगरपालिकेमध्ये एक वर्षा करिता पी.बी.एक्स देखभाल दुरुस्ती करारनामा करणे.21/06/202330/06/2023Download
उपअभियंता विभाग ५ अमरावती महानगरपालिका.प्रभाग क्र.१७ अंतर्गत हाथी पुरा येथे सी डी वर्कचे बांधकाम करणे. 23/06/202326/06/2023 Download
उपअभियंता झोन २ अमरावती महानगरपालिका.अमरावती महानगरपालिकेला प्रभाग क्र १३ चे काम क्रवाचे आहे.23/06/202330/06/2023Download
सामान्य आरोग्य विभाग अमरावती महानगरपालिका. महानगरपालिका अमरावती, सार्वजनिक आरोग्य विभाग अंतर्गत कार्यालयीन कामकाजाकरीता स्टेशनरी खरेदी करावयाची आहे. 23/06/202330/06/2023Download
समाज विकास विभाग अमरावती महानगरपालिका.अमरावती महानगरपालिका द्वारा संचालित जेष्ठ नागरिक विरंगुळा केंद्राकरिता आव्श्क्ते नुसार पुस्तकांचा पुरवठा करणे.26/06/202328/06/2023Download
कार्यकारी अभियंता-२ अमरावती महानगरपालिका.अमरावती महानगरपालिकेला प्रभाग क्र ०६ चे काम करावाचे आहे.22/06/202327/06/2023Download
भांडार विभाग विभाग महानगरपालिका अमरावती.अमरावती महानगरपालिका सार्वत्रिक निवडणूक करीता आवश्क्तेनुसार /मागणीनुसार मतदार यादया छपाई करून पुरवठा करण्याबाबत.30/06/202307/07/2023Download
उद्यान अधिषक विभाग महानगरपालिका अमरावती.मनपा गणेश गृहनिर्माण हौसिंग सोसायटी उद्यान विकसित करणे बाबत.30/06/202306/07/2023Download
मा.उपअभियंता विभाग अमरावती महानगरपालिका.अमरावती महानगरपालिकेला प्रभाग क्र.०३ चे काम करावाचे आहे.28/06/202306/07/2023Download
उपअभियंता झोन २ विभाग अमरावती महानगरपालिका.1) प्रभाग क्र. १८ अंतर्गत कवर नगर येथील शिंधू वासवानी शाळेलगत असलेल्या नाल्यालगत सुरक्षा कठडे लावले बाबत.
2) प्रभाग क्र. १८ अंतर्गत कवर नगर येथे साधू वासवानी जवळील नाल्यालगत सुरक्षा कठडे लावले बाबत.
05/07/202313/07/2023Download
मा.उपअभियंता विभाग अमरावती महानगरपालिका.अमरावती महानगरपालिकेला प्रभाग क्र. 04 चे काम करावाचे आहे.06/07/202312/07/2023Download
उद्यान अधिषक विभाग महानगरपालिका अमरावती.मनपा विजय कॉलनी उद्यान नुतनीकरण करणे.04/06/202310/07/2023Download
उपअभियंता झोन २ विभाग अमरावती महानगरपालिका.प्र क्र.१२ अंतर्गत गांधी नगर येथे विविध ठिकाणी नामफलक लावणे बाबत.06/07202312/07/2023Download
सार्वजनिक आरोग्य विभाग अमरावती महानगरपालिका.कार्यालयीन कामकाजाकारीता आवश्यक स्टेशनरी, फॉरमॅट इत्यादींची छपाई करावयाची आहे.06/07202312/07/2023Download
भांडार विभाग विभाग महानगरपालिका अमरावती.अमरावती महानगरपालिका सार्वत्रिक निवडणूक करीता आवशकतेनुसार /मागणीनुसार मतदार यादयां छपाई करून पुरवठा करण्याबाबत.10/07/202317/07/2023Download
उपअभियंता झोन २ विभाग अमरावती महानगरपालिका.अमरावती महानगरपालिकेला प्रभाग क्र.७ चे काम करावाचे आहे.11/07/202314/07/2023Download
शहर अभियंता विभाग महानगरपालिका अमरावती अमरावती महानगरपालिका अंतर्गत खालिल चौकाचे शहर सौंदर्यीकरण करावयाचे आहे.14/07/202321/07/2021Download
उपअभियंता झोन ३ विभाग अमरावती महानगरपालिका.अमरावती महानगरपालिकेला प्रभाग क्र.११ चे काम करावाचे आहे.14/07/202320/07/2023Download
शहर अभियंता विभाग महानगरपालिका अमरावती Providing Decorative lamp post fitting at various square in AMC area.18/07/202324/07/2023Download
शहर अभियंता विभाग महानगरपालिका अमरावती Providing Decorative lamp post fitting at various square in AMC area.18/07/202324/07/2023Download
शहर अभियंता विभाग महानगरपालिका अमरावती Providing Decorative lamp post fitting at various square in AMC area.18/07/202324/07/2023Download
शहर अभियंता विभाग महानगरपालिका अमरावती Providing Decorative lamp post fitting at various square in AMC area.18/07/202324/07/2023Download
कार्यकारी अभियंता विभाग अमरावती महानगरपालिका.अमरावती महानगरपालिकेला प्रभाग क्र. ०९ चे काम करावाचे आहे.19/07/202326/07/2023Download
उप अभियंता विभाग अमरावती महानगरपालिका.१)सागर नगर येथील पराडाइज शाळा समोर नालीचे बांधकाम करणे बाबत.
२)सागर नगर येथील पराडाइज शाळा समोर नालीवर स्लब टाकणे बाबत.
३)सागर नगर येथील पराडाइज शाळा समोर सी.डी. वर्क चे बांधकाम करणे बाबत.
19/07/202326/07/2023Download
शहर अभियंता विभाग महानगरपालिका अमरावती.Providing Decorative Single arm bracket,combo street pole & aliminum light fixture at various roads in AMC area.19/07/202326/07/2023Download
शहर अभियंता विभाग महानगरपालिका अमरावती.Providing Decorative Single arm bracket,combo street pole & aliminum light fixture at various roads in AMC area.19/07/202326/07/2023Download
शहर अभियंता विभाग महानगरपालिका अमरावती.Providing Decorative Single arm bracket,combo street pole & aliminum light fixture at various roads in AMC area.19/07/202326/07/2023Download
उप अभियंता विभाग अमरावती महानगरपालिका.अमरावती महानगरपालिकेला प्रभाग क्र.१० चे काम करावाचे आहे.19/07/202324/07/2023Download
उद्यान विभाग,
अमरावती महानगरपालिका.
Kisan Kraft Spring Loaded Stabilizer Auger Type Post Hole Digger Kisankraft21/07/202331/07/2023Download
उप अभियंता (५) विभाग अमरावती.अमरावती महानगरपालिकेला प्रभाग क्र 15 चे काम करावाचे आहे.25/07/202328/07/2023Download
उप अभियंता विभाग महानगरपालिका. अमरावतीअमरावती महानगरपालिकेला प्रभाग क्र २ आणि ७ चे काम करावाचे आहे.21/07/202326/07/2023Download
उपअभियंता झोन २ विभाग अमरावती महानगरपालिकाअमरावती महानगरपालिकेला प्रभाग क्र १३ चे काम करावाचे आहे.30/07/202301/08/2023Download
अग्निशमन आधिक्षक विभाग महानगरपालिका अमरावती अमरावती महानगरपालिकेला अग्निशमन विभागा करिता खाली दिल्याप्रमाणे जनरेटर दुरुस्ती व साहित्याचा पुरवठा करावयाचा आहे.25/07/202302/08/2023Download
शहर अभियंता विभाग महानगरपालिका अमरावती.Providing Street lights on pole with decorative single & double arm bracket on various roads of AMC.25/07/202331/07/2023Download
वैघकिय आरोग्य अधिकारी विभाग महानगरपालिका अमरावती अमरावती महानगरपालिका आरोग्य विभाग राष्ट्रीय शहरी आरोग्य अभियान १५ वा वित्त आरोग्य अंतर्गत Operational Expenses of UHWC मध्ये रजिस्टर छपाई करिता वस्तू मागविण्यात येत आहे.19/07/202325/07/2023Download
वैघकिय आरोग्य अधिकारी विभाग महानगरपालिका अमरावती अमरावती महानगरपालिका आरोग्य विभाग राष्ट्रीय शहरी आरोग्य अभियान १५ वा वित्त आरोग्य अंतर्गत ICE of UHWC मध्ये Pamplets तयार करण्या करिता काम करावयाचे आहे.19/07/202325/07/2023Download
वैघकिय आरोग्य अधिकारी विभाग महानगरपालिका अमरावती अमरावती महानगरपालिका आरोग्य विभाग राष्ट्रीय शहरी आरोग्य अभियान १५ वा वित्त आरोग्य अंतर्गत ICE of UHWC मध्ये Stickers तयार करण्या करिता काम करावयाचे आहे.19/07/202325/07/2023Download
उपअभियंता विभाग अमरावती महानगरपालिकाप्र क्र १८ अंतर्गत सिंधू नगर येथे हरीदास हॉलजवळ विकेट गेट बसविणेबाबत. 24/07/202331/07/2023Download
उप अभियंता विभाग अमरावती महानगरपालिका.प्र क्र ०४ अंतर्गत अकबर नगर येथील आहेफाज किराणा समोर सी डी वर्क चे बांधकाम करणे.27/07/202304/08/2023Download
विशेष कार्य अधिकारी विभाग महानगरपालिका अमरावती.महानगरपालिका क्षेत्रातील महिलांना योगा /प्राणायाम प्रशिक्षण कार्यक्रम राबविणे.26/07/202302/08/2023Download
उप अभियंता विभाग महानगरपालिका अमरावती.प्र क्र १२ विजय कॉलनी येथील श्री.दातेराव याच्या घरामागील असलेल्या सर्विस लाईनला गेट बसविण्या बाबत.28/07/202305/08/2023Download
उप अभियंता विभाग अमरावती महानगरपालिका.प्र क्र १५ अंतर्गत गवळीपुरा हबीबनगर येथील अलीसर यांचे घराजवळ सी डी वर्क चे बांधकाम करणे.25/07/202331/07/2023Download
उप अभियंता विभाग राजापेठ अमरावती महानगरपालिका.प्रभाग क्र १२ राजापेठ झोन क्र २ मुदलियार नगर येथील एड.रोहित उपाध्याय यांच्या घराला लागून लहानुजी नगर हमालपुरा येथील आकांशा बिल्डींगला लागून गेट बसविण्या बाबत. 02/08/202305/08/2023Download
विशेष कार्य अधिकारी विभाग महानगरपालिका अमरावती.महानगरपालिका अंतर्गत मुली व युतीकरीता संगणक प्रशिक्षण MSCIT राबविणे.03/08/202309/08/2023Download
विशेष कार्य अधिकारी विभाग महानगरपालिका अमरावती.महानगरपालिका अंतर्गत मुली व युतीकरीता संगणक प्रशिक्षण COMPUTER TYPING राबविणे.03/08/202309/08/2023Download
सार्वजनिक आरोग्य विभाग महानगरपालिका अमरावती सार्वजनिक आरोग्य विभाग अंतर्गत महानगरपालिका दवाखाने व आरोग्य केंद्राकरिता साहित्य खरेदी करावयाचे आहे.07/08/202314/08/2023Download
कार्यकारी अभियंता विभाग महानगरपालिका अमरावतीअमरावती महानगरपालिकेला प्रभाग क्र.05 चे काम करावयाचे आहे. 08/08/202315/08/2023Download
शहर अभियंता विभाग महानगरपालिका अमरावतीप्रभाग क्र.१८ अंतर्गत शिव अपार्टमेंट जवळ शंकर नगर येथील असलेल्या नाल्यालगत सुरक्षा काठडे लावणे बाबत.08/08/202317/08/2023Download
शहर अभियंता विभाग महानगरपालिका अमरावतीप्रभाग क्र.१८ अंतर्गत शंकर नगर येथील नाल्यालगत सुरक्षा काठडे लावणे बाबत.08/08/202317/08/2023Download
शहर अभियंता विभाग महानगरपालिका अमरावतीप्रभाग क्र.१८ अंतर्गत शिव मंदिर आणि सिंधू नगर जवळ कवर नगर नाल्यालगत सुरक्षा काठडे लावणे बाबत.08/08/202317/08/2023Download
उपअभियंता विभाग अमरावती महानगरपालिका.अमरावती महानगरपालिकेला Zone 4 चे काम करावयाचे आहे. 09/08/202314/08/2023Download
उप अभियंता विभाग महानगरपालिका अमरावती.अमरावती महानगरपालिकेला प्रभाग क्र 17 चे काम करावयाचे आहे. 11/08/202317/08/2023Download
उप अभियंता विभाग महानगरपालिका अमरावती.अमरावती महानगरपालिकेला प्रभाग क्र.4 चे काम करावयाचे आहे. 11/08/202317/08/2023Download
सार्वजनिक आरोग्य विभाग
महानगरपालिका अमरावती.
महानगरपालिका अमरावती, सार्वजनिक आरोग्य विभाग अंतर्गत मिशन इंद्रधनुष्य 5.0 मोहिमेकारीता banar पोस्टर प्रिंटींग करावयाची आहे.11/08/202318/08/2023Download
उपअभियंता विभाग अमरावती महानगरपालिकाअमरावती महानगरपालिकेला प्रभाग क्र.09 चे काम करावयाचे आहे. 14/08/202321/08/2023Download
उपअभियंता विभाग अमरावती महानगरपालिकाप्र क्र १ झोन १ अंतर्गत येणाऱ्या आराधना चौक RMC प्लॉट जावरील रोड साईडच्या खड्ड्याची लेवेलिंग व मुरूम भारती करणेबाबत.14/08/202317/08/2023Download
उप अभियंता विभाग महानगरपालिका अमरावती.अमरावती महानगरपालिकेला प्रभाग क्र.14 चे काम करावयाचे आहे. 15/08/202322/08/2023Download
उप अभियंता विभाग महानगरपालिका अमरावती.हबीब नगर येथिल श्री अन्सारी यांचे घरावळ रस्त्यांचे बंधकाम करणे बाबत,16/08/202322/08/2023Download
उपअभियंता झोन २ विभाग अमरावती महानगरपालिका.1)महानगरपालिका प्राथमिक मराठी शाळा निंभोरा केंद्र बडनेरा 23 ध्वजस्तंभ बांधकाम करणे.
2)Construction of Flag hosting otta & pole at nimbhora AMC in prabhag no. 21 juni wasti badnera.
17/08/202323/08/2023Download
उपअभियंता विभाग महानगरपालिका अमरावती.अमरावती महानगरपालिकेला प्रभाग क्र.01 चे काम करावयाचे आहे. 19/08/202325/08/2023Download
शिक्षण विभाग, अमरावती महानगरपालिका शाळांना रंग रंगोटीचे काम करावयाचे आहे.21/08/202331/08/2023
Download
उपअभियंता झोन 3 विभाग अमरावती महानगरपालिकाअमरावती महानगरपालिकेला प्रभाग क्र.10 चे काम करावयाचे आहे. 25/08/202331/08/2023Download
उपअभियंता झोन 3 विभाग अमरावती महानगरपालिकाअमरावती महानगरपालिकेला प्रभाग क्र.10 चे काम करावयाचे आहे25/08/202331/08/2023Download
उपअभियंता झोन 1 विभाग अमरावती महानगरपालिका. अमरावती महानगरपालिकेला प्रभाग क्र.०६ चे काम करावयाचे आहे.29/08/202301/09/2023Download
महिला व बाल विकास विभाग अमरावती महानगरपालिका.महानगरपालिका अंतर्गत मुली व युतीकारिता संगणक प्रशिक्षण COMPUTER TYPING राबविणे.30/08/202305/09/2023Download
.महिला व बाल विकास विभाग अमरावती महानगरपालिका.महानगरपालिका अंतर्गत मुली व युतीकारिता संगणक प्रशिक्षण MSCIT राबविणे.30/08/202305/09/2023Download
उप अभियंता विभाग महानगरपालिका अमरावती.अमरावती महानगरपालिकेला प्रभाग क्र.०२चे काम करावयाचे आहे30/08/202305/09/2023Download
उप अभियंता विभाग महानगरपालिका अमरावती.अमरावती महानगरपालिकेला प्रभाग क्र.०५ चे काम करावयाचे आहे30/08/202305/09/2023Download
उप अभियंता विभाग (५) महानगरपालिका अमरावती.प्रभाग क्र.४ अंतर्गत KGN कॉलनी येथे सी.डी वर्क चे बांधकाम करणे.01/09/202307/09/2023Download
शिक्षण विभाग महानगरपालिका अमरावती.व्हिल चेअर विशेषत:खालील प्रमाणे
1)Crome Plated Steel Frame
2)Standard Size
3)Seat Rexin Fixed
4)Back Rest Rexin Fixed
5)Reclining High Back
01/09/202311/09/2023Download
शिक्षण विभाग महानगरपालिका अमरावती.शाळांना रंग रंगोटीचे काम करावयाचे आहे.02/09/202313/09/2023Download
कार्यकारी अभियंता-२ विभाग महानगरपालिका अमरावती. अमरावती महानगरपालिकेला प्रभाग क्र.०९ व १० चे काम करावयाचे आहे.06/09/202313/09/2023Download
उप अभियंता झोन ३ विभाग महानगरपालिका अमरावती.१)प्र क्र १० वडरपुरा येथील श्री.विठ्ठल गायकवाड ते श्री.विठ्ठल शेळके यांच्या घरामागील नाली बनविणे बाबत.
२)प्र क्र १० मधील महात्मा फुले कॉलनी येथील श्री.गणवीर यांच्या घरासमोर पेविंग ब्लॉक बसविणे बाबत.
06/09/202311/09/2023Download
उप अभियंता विभाग महानगरपालिका अमरावती.१)प्रभाग क्र १६ अंतर्गत जावेद नगर येथे सिवेज त्रितमेंट प्लांट समोर रपटा बांधणे.
२) प्रभाग क्र १६ अंतर्गत रोषण नगर येथे फरीद भाई यांचे घराजवळ सी.डी. वर्क बांधणे.
07/09/202312/09/2023Download
उप अभियंता झोन ३ विभाग महानगरपालिका अमरावती.प्र.क्र.१० जेवळ नगर येथील छत्री तलाव कडे जाणा-या मुख रस्त्यावर CD Work बांधकाम करणे.07/09/202311/09/2023Download
उप अभियंता विभाग महानगरपालिका अमरावती.१) प्रभाग क्र १४ अंतर्गत नालसाहाबपुरा रोड वर गतिरोधक बसविणे.
२) प्रभाग क्र १४ अंतर्गत तारखेडा रोड वर गतिरोधक बसविणे.
३)प्रभाग क्र १४ अंतर्गत भाजीबाजार रोड वर गतिरोधक बसविणे.
08/09/202313/09/2023Download
उप अभियंता विभाग महानगरपालिका अमरावती.झोन क्र.२ अंतर्गत श्याम चौक येथील न्यू हाय स्कूल मेन हायस्कूल च्या बाजूला नवीन ब्लॉक बसविणे.10/09/202313/09/2023Download
संगणक विभाग महानगरपालिका अमरावती.Sony Smart Television TV ६५”इंच 4K ULTRA HD (KD-65X80K/KD-65X82K)11/09/202318/09/2023Download
भांडार विभाग अमरावती महानगरपालिकाअमरावती महानगरपालिका सार्वत्रिक निवडणूक करिता आवशाक्तेनुसार/मागणी नुसारजनरल स्टेशनरी साहित्यांचा पुरवठा करणेबाबत. 12/09/202326/09/2023Download
उप अभियंता विभाग (5) महानगरपालिका अमरावती.प्रभाग क्र १६ अंतर्गत रहमत नगर गल्ली नं .५ जोहान मेडीकल जवळ चंदा बेकरी समोर रपटा दुरुस्त करणे. 21/09/202326/09/2023Download
महिला व बाल विकास विभाग अमरावती महानगरपालिका.महानगरपालिका अंतर्गत मुली व युतीकारिता संगणक प्रशिक्षण COMPUTER TYPING राबविणे.21/09/202325/09/2023Download
महिला व बाल विकास विभाग अमरावती महानगरपालिका.महानगरपालिका अंतर्गत मुली व युतीकारिता संगणक प्रशिक्षण MSCIT राबविणे.21/09/202325/09/2023Download
महिला व बाल विकास विभाग अमरावती महानगरपालिका.महानगरपालिका क्षेत्रातील किशोरवयीन मुलींना लैंगिक शिक्षण,मासिक पाळी व आरोग्य विषयक जनजागृती करण्या साठी विविध ठिकाणी कार्यशाळा आयोजित करण्याबाबत. 26/09/202303/10/2023Download
शहर अभियंता विभाग महानगरपालिका अमरावती१)मनपा उच्च प्राथमिक शाळा क्र १८ प्रवीण नगर येथे शाळेच्या दर्शनीय भागात झुला बसविण्याबाबत
२)मनपा उच्च प्राथमिक शाळा क्र १८ प्रवीण नगर येथे शाळेच्या दर्शनीय भागात सि.सा व घसर गुंडी बसविण्याबाबत
01/10/202303/10/2023Download
शहर अभियंता विभाग महानगरपालिका अमरावतीमनपा प्राथमिक शाळा क्र ४,अंबापेठ,अमरावती येथील स्वच्छता गृहाची दुरुस्ती व बांधकाम करणेबाबत. 02/10/202304/10/2023Download
उपअभियंता झोन २ विभाग अमरावती महानगरपालिका.१)प्रभाग क्र १२ राजापेठ झोन क्र.२ रुखमिनी नगर येथील जोगळेकर प्लॉट मधील मैदानाची दुरुस्ती करणेबाबत.
२)प्रभाग क्र १२ राजापेठ झोन क्र.२ रुखमिनी नगर/हमालपुरा येथील जोगळेकर प्लॉट मधील मैदानाची दुरुस्ती करणेबाबत.
03/10/202308/10/2023Download
सार्वजनिक आरोग्य विभाग अमरावती महानगरपालिका.A4 Size Non-Tearable Paper 100GSM/120GSM04/10/202310/10/2023Download
उपअभियंता झोन २ विभाग अमरावती महानगरपालिका.अमरावती महानगरपालिकेला प्रभाग क्र.18 चे काम करावयाचे आहे. 04/10/202309/10/2023Download
उपअभियंता झोन २ विभाग अमरावती महानगरपालिका.अमरावती महानगरपालिकेला प्रभाग क्र.18 चे काम करावयाचे आहे. 04/10/202310/10/2023Download
उपअभियंता झोन ५ विभाग अमरावती महानगरपालिका.अमरावती महानगरपालिकेला प्रभाग क्र.१७ चे काम करावयाचे आहे. 06/10/202312/10/2023Download
बांधकाम विभाग अमरावती महानगरपालिका.अमरावती महानगरपालिकेला प्रभाग क्र.18 चे काम करावयाचे आहे. 09/10/202315/10/2023Download
प्रकाश विभाग अमरावती महानगरपालिका.१)झोन क्र ०४ अंतर्गत मिलचाळ येथील समाजमंदिराचे विघृतीकरण करणे.
२)झोन क्र ०३ अंतर्गत प्रबुद्ध मंडळ वाचनालय फ्रेजरपुरा येथील विघृतीकरण करणे.
३)स्वच्छ सर्वेक्षण 2023-2024 च्या अंतर्गत सार्वजनिक सौचालायाम्ध्ये प्रकाश वेवस्था करणे.
10/10/202316/10/2023Download
उप अभियंता झोन ३ विभाग महानगरपालिका अमरावती.१)प्र क्र ११ दस्तूर नगर येथे श्री दादाराव वाहने यांच्या घराजवळ नालीचे बांधकाम करणे.
२)प्र क्र ०८ बिच्छू टेकडी येथे इंदुबाई गजभिये यांचा घराजवळ कॉक्रीट रस्त्याचे बांधकाम करणे.
३)प्र क्र १० संजय गांधी नगर नं २ येथील श्री मेश्राम ते श्री पानतावणे घराजवळील नालीचे बांधकाम करणे.
10/10/202313/10/2023Download
भांडार विभाग विभाग महानगरपालिका अमरावती.अमरावती महानगरपालिकेच्या सार्वत्रिक निवडणुकीकरिता आवशाक्तेनुसार/मागणीनुसार जनरल स्टेशनरी साहित्यांचा पुरवठा करण्याबाबत.12/10/202319/10/2023Download
उप अभियंता झोन ३ विभाग महानगरपालिका अमरावती.१)प्र क्र ८ बिच्छू टेकडी येथे मच्छीद परिसरात कॉक्रीत रस्त्याचे बांधकाम करणेबाबत.
२)प्र क्र ०९ अंतर्गत वडाळी येथील रपटा व नाली दुरुस्ती करणे.
12/10/202320/10/2023Download
बांधकाम विभाग अमरावती महानगरपालिका.अमरावती महानगरपालिकेला प्रभाग क्र.२२ चे काम करावयाचे आहे. 13/10/202316/10/2023Download
उप अभियंता झोन ३ विभाग महानगरपालिका अमरावती.अमरावती महानगरपालिकेला प्रभाग क्र.१० चे काम करावयाचे आहे. 13/10/202319/10/2023Download
उपअभियंता-२ विभाग अमरावती महानगरपालिका.अमरावती महानगरपालिकेला प्रभाग क्र.12 चे काम करावयाचे आहे. 18/10/202322/10/2023Download
उप अभियंता झोन ३ विभाग महानगरपालिका अमरावती.१)प्र क्र ०९ वडाळी मध्ये नाली वरील स्ल्याब ची दुरुस्ती करणे.
२)प्र क्र ८ बिच्छू टेकडी येथे क्रोक्रीत रस्त्याचे बांधकाम करणे.
19/10/202323/10/2023Download
उपअभियंता-झोन २ विभाग अमरावती महानगरपालिका.अमरावती महानगरपालिकेला प्रभाग क्र.१३ आणि १८ चे काम करावयाचे आहे. 22/10/202325/10/2023Download
उपअभियंता-झोन २ विभाग अमरावती महानगरपालिका.अमरावती महानगरपालिकेला प्रभाग क्र.१३ चे काम करावयाचे आहे. 22/10/202325/10/2023Download
संगणक विभाग अमरावती महानगरपालिका. DSC TYPE-313/10/202320/10/2023Download
उप अभियंता झोन ३ विभाग महानगरपालिका अमरावती.अमरावती महानगरपालिकेला प्रभाग क्र.१० चे काम करावयाचे आहे. 31/10/202306/11/2023Download
उप अभियंता विभाग अमरावती महानगरपालिका.अमरावती महानगरपालिकेला प्रभाग क्र.१४ व प्रभाग १५ चे काम करावयाचे आहे. 31/10/202306/11/2023Download
उपअभियंता विभाग अमरावती महानगरपालिका.प्रभाग क्र १६ अंतर्गत मुज्जफरपुरा शाळा सी डी वर्क चे बांधकाम करणे. 01/11/202307/11/2023 Download
उप अभियंता झोन ३ विभाग महानगरपालिका अमरावती.अमरावती महानगरपालिकेला प्रभाग क्र.०९ व प्रभाग १० चे काम करावयाचे आहे. 01/11/202308/11/2023Download
उप अभियंता झोन ३ विभाग महानगरपालिका अमरावती.अमरावती महानगरपालिकेला प्रभाग क्र.१० चे काम करावयाचे आहे. 01/11/202306/11/2023Download
उप अभियंता विभाग अमरावती महानगरपालिका.अमरावती महानगरपालिकेला प्रभाग क्र.१५ चे काम करावयाचे आहे. 01/11/202307/11/2023Download
महिला व बाल विकास विभाग अमरावती महानगरपालिका.पोषण दरमहा कीट पुरवठा करणे.(दिलेले यादीनुसार)01/11/202307/11/2023Download
उप अभियंता झोन 2 विभाग महानगरपालिका अमरावती1) प्रभाग क्र. १३, आंबापेठ मधील माधव नगर येथे अमर अपार्टमेंट समोर दुरुस्ती करण्याबाबत.
2) प्रभाग क्र. १३, आंबापेठ येधील नमुना मधील एक्न्झो दुकान लगत रपटायाचे बांधकाम करण्याबाबत.
02/11/202310/11/2023Download
उपअभियंता झोन ५ विभाग अमरावती महानगरपालिका.प्रभाग क्र १६अंतरगत मद्रासीबाबा दर्गाह येथे स्पीड ब्रेकर बसविणे. 03/11/202309/11/2023Download
उप अभियंता झोन ३ विभाग महानगरपालिका अमरावती.अमरावती महानगरपालिकेला प्रभाग क्र.०९ चे काम करावयाचे आहे. 03/11/202307/11/2023Download
शहर अभियंता विभाग अमरावती महानगरपालिका.अमरावती महानगरपालिकेला झोन क्र.०२ चे काम करावयाचे आहे.04/11/202307/11/2023Download
उप अभियंता झोन १ विभाग महानगरपालिका अमरावती.अमरावती महानगरपालिकेला झोन क्र.०३ चे काम करावयाचे आहे.06/11/202310/11/2023Download
उप अभियंता झोन १ विभाग महानगरपालिका अमरावती.अमरावती महानगरपालिकेला प्रभाग क्र.०३ चे काम करावयाचे आहे. 10/11/202316/11/2023Download
उप अभियंता विभाग महानगरपालिका अमरावती.अमरावती महानगरपालिकेला प्रभाग क्र.०४ चे काम करावयाचे आहे. 10/11/202317/11/2023Download
शिक्षण विभाग महानगरपालिका अमरावती.नर्सरी , के.जी. -१, के .जी.-२,वर्ग १ ला,वर्ग २ रा इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांकरिता पाठ्यपुस्तके खरेदी करणे करिता(मराठी,हिंदी)10/11/202328/11/2023Download
शिक्षण विभाग महानगरपालिका अमरावती.नर्सरी , के.जी. -१, के .जी.-२,वर्ग १ ला,वर्ग २ रा इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांकरिता पाठ्यपुस्तके खरेदी करणे करिता(उर्दू)10/11/202328/11/2023Download
उप अभियंता झोन ३ विभाग महानगरपालिका अमरावती.अमरावती महानगरपालिकेला प्रभाग क्र.०९ व ०८ चे काम करावयाचे आहे. 17/11/202324/11/2023Download
कार्यकारी अभितंता २ विभाग महानगरपालिका अमरावती.अमरावती महानगरपालिकेला प्रभाग क्र.२१ चे काम करावयाचे आहे. 24/11/20231/12/2023Download
उपअभियंता 2 विभाग महानगरपालिका अमरावतीअमरावती महानगरपालिकेला प्रभाग क्र.१३ चे काम करावयाचे आहे. 28/11/202305/12/2023Download
महिला व बाल विकास विभाग अमरावती महानगरपालिका.संत गाडगेबाबा स्पर्धा परीक्षा प्रबोधिनी (ग्रंथालय/अभ्यासिका)येथील लाकडी खुर्च्यांची किरकोळ दुरुस्ती व नवीन कुशनिंग करणे.29/11/202305/12/2023Download
संगणक विभाग,
अमरावती महानगरपालिका.
अमरावती महानगरपालिके अंतर्गत सर्व झोन कार्यालया येथे संगणकाचे दुय्यम प्रक्षेपण कारणाकरिता खालील प्रमाणे काम करावयाचे आहे.01/12/202308/12/2023Download
पशुवैधकीय विभाग, अमरावती महानगरपालिका.श्वान निवारा केंद्रा करीता साहित्यांचे दर मागविण्या बाबत.04/12/202310/12/2023Download
सार्वजनिक आरोग्य विभाग,
अमरावती महानगरपालिका.
Tab Cetrizine 5mg
Tab Vitamin C 500mg
Tab Calcium-D 500
05/12/202312/12/2023Download
उप अभियंता झोन ३ विभाग महानगरपालिका अमरावती.प्र क्र १० दस्तूर नगर येथील पूर्व झोन क्र ३ येथील मुख्य प्रवेशद्वारा जवळ पेविंग ब्लॉक बसविणे.08/12/202315/12/2023Download
उप अभियंता झोन ३ विभाग महानगरपालिका अमरावती.प्र क्र ०९ अंतर्गत महादेवखोरी येथे भंडारी हॉस्पिटल जवळ काँक्रीट रस्त्याचे बांधकाम करणे.08/12/202314/12/2023Download
प्रकाश विभाग अमरावती महानगरपालिका.अमरावती महानगरपालिकेला झोन क्र.०३ चे काम करावयाचे आहे. 09/12/202311/12/2023Download
प्रकाश विभाग अमरावती महानगरपालिका.अमरावती महानगरपालिका स्वच्छता विभागा अंतर्गत कार्यरत स्थायी मनपा सफाई कामगारांना आवशाक्तेनुसार/मागणीनुसार लागणारे गणवश कापड पुरवठा करण्याबाबत.08/12/202322/12/2023Download
शहर अभियंता,
अमरावती महानगरपालिका.
प्र.क्र. १३ अंतर्गत विविध ठिकाणी स्पीड ब्रेकर लावण्याबाबत.11/12/202318/12/2023Download
महिला व बाल विकास विभाग अमरावती महानगरपालिका.स्पर्धा परीक्षा ग्रंथालय / अभ्यासिका येथील पुस्तकांना वेळोवेळी व आवश्यकतेनुसार बाइंडिंग करणे.11/12/202318/12/2023Download
महिला व बाल विकास विभाग अमरावती महानगरपालिका.स्पर्धा परीक्षा ग्रंथालय / अभ्यासिका येथील पुस्तकांना वेळोवेळी व आवश्यकतेनुसार बाइंडिंग करणे.11/12/202318/12/2023Download
शहर अभियंता,
अमरावती महानगरपालिका.
प्र.क्र. १३ शारदा नगर येथील गार्डन जुने पेविंग ब्लॉक दुरुस्ती करण्याबाबत.13/12/202320/12/2023Download
शहर अभियंता,
अमरावती महानगरपालिका.
1)मनपा प्राथमिक शाळा, तपोवन येथील वर्ग खोल्याला रंगरंगोटी करण्याबाबत.
2)मनपा प्राथमिक शाळा क्र. २० नवाथे नगर सौचालाया दरवाजे व दुरुस्तीबाबत.
13/12/202320/12/2023Download
संगणक विभाग,
अमरावती महानगरपालिका.
1)Biometric machine (Face/Biometric/RFID Attendance Reader)
Storage Capacity
Face Capacity:2,000
Fingerprint Capacity:3,000
ID Card Capacity:3,000
Transaction  Capacity:1,00,000
2)Attendance Report Generation Software (Web Based, ASP.net/SQL)
14/12/202322/12/2023Download
भांडार विभाग अमरावती महानगरपालिका.अमरावती महानगरपालिका स्वच्छता विभागा अंतर्गत कार्यरत स्थायी मनपा सफाई कामगारांना आवश्यकतेनुसार /मागणीनुसार गणवेश कापड पुरवठा करण्याबाबत.20/12/2022326/12/2023Download
प्रकाश विभाग, अमरावती महानगरपालिका.अमरावती महानगरपालिकेकडे वीज वापरापोटी होणाऱ्या खर्चामध्ये बचत करण्यासाठी कॅपेटीव्ह पद्धतीने वीज खरेदी करणए कमी तज्ञ सल्लागाराची नेमणूक करणे.21/12/202328/12/2023Download
उप अभियंता झोन ३ विभाग महानगरपालिका अमरावती.अमरावती महानगरपालिकेला प्र.क्र १० चे काम करावयाचे आहे. 27/12/202301/01/2024Download
बांधकाम विभाग महानगरपालिका अमरावती.Providing & Fixing doors & reparing work at amc school no. 10 Amc School no. 7 in Prabhag No. 21 badnera.28/12/202303/01/2024Download
भांडार विभाग विभाग महानगरपालिका अमरावती.अमरावती लोकसभा/विधानसभा २०२४ व महानगरपालिका सार्वत्रिक निवडणूक करिता वेळोवेळी लागणारे साहित्य छपाई करणे बाबत.
१. बॅनर(फ्लेक्स)
२. स्लोगन
३. स्टीकर
29/12/202303/01/2024Download
भांडार विभाग विभाग महानगरपालिका अमरावती.अमरावती महानगरपालिका स्वच्छता विभागा अंतर्गत कार्यरत स्थायी मनपा सफाई कामगारांना आवश्यकतेनुसार /मागणीनुसार लागणारे गणवेश कापड पुरवठा करण्याबाबत.03/01/202412/01/2024Download
सार्वजनीक आरोग्य विभाग
अमरावती महानगरपालिका
1) Platform Trolley Load Capacity 500 KG
2) Trolley With Basket
17/01/202424/01/2024Download
सार्वजनीक आरोग्य विभाग
अमरावती महानगरपालिका
१) होर्डीग बॅनर १० X 8
2) बॅनर 3 X 5
07/01/202417/01/2024Download
महिला व बाल विकास विभाग अमरावती महानगरपालिकाअमरावती महानगरपालिकेच्‍या अंतर्गत महिला व बालविकास विभागाकरीता संगणक आज्ञावली चे वार्षिक देखभाल करण्‍याबाबत.10/01/202418/01/2024Download
शिक्षण विभाग महानगरपालिका अमरावती.लो-व्हिजन कीट-विशेषत: खालील प्रमाणे
1)Table Magnifier
2)Stand and hand-held magnifier
3)Strong Magnifying reading glases looper
4)Small Telescopes
5)Higher Quality Optics.
11/01/202419/01/2024Download
उप अभियंता विभाग महानगरपालिका अमरावती.अमरावती महानगरपालिकेला प्र.क्र ०६ चे काम करावयाचे आहे. 12/01/202419/01/2024Download
उप अभियंता विभाग महानगरपालिका अमरावती.अमरावती महानगरपालिकेला प्र.क्र १२ चे काम करावयाचे आहे. 15/01/202422/01/2024Download
शहर अभियंता विभाग महानगरपालिका अमरावती.१) मनपा प्राथमिक शाळा आयसोलेशन दवाखाने लगत दसरा मैदान येथील शाळेच्या परिसरामध्ये चैअर्स एम जी आर व सिंगल बार खेळणे साहित्य लावणे बाबत
२) मनपा प्राथमिक शाळा आयसोलेशन दवाखाने लगत दसरा मैदान येथील शाळेच्या परिसरामध्ये झुला आणि सी सा खेळणे साहित्त्य लावणे बाबत.
15/01/202417/01/2024Download
शहर अभियंता विभाग महानगरपालिका अमरावती.अमरावती महानगरपालिकेला प्र.क्र १८ चे काम करावयाचे आहे. 16/01/202423/01/2024Download
उप अभियंता विभाग महानगरपालिका अमरावती.अमरावती महानगरपालिकेला प्र.क्र १२ चे काम करावयाचे आहे. 16/01/202420/01/2024Download
शहर अभियंता विभाग महानगरपालिका अमरावती.अमरावती महानगरपालिकेला प्र.क्र १३ चे काम करावयाचे आहे. 16/01/202423/01/2024Download
संगणक विभाग महानगरपालिका अमरावतीअमरावती महानगरपालिके अंतर्गत संत गाडगेबाबा स्‍पर्धापरिक्षा ग्रंथालय केंद्र CCTV बसविण्‍याचे काम करावयाचे आहे.  16/01/202423/01/2024Download
सार्वजनीक आरोग्य विभाग
अमरावती महानगरपालिका
1) लसीकरण करणा-या आरोग्‍य सेवीका यांची दैनंदीनी १६० पेजेस
२) नियमीत लसीकरण कार्यक्रम अंतर्गत टॅली शीट रजीस्‍टर १६० पेजेस
17/01/202424/01/2024Download
कार्यकारी अभियंता-२ विभाग महानगरपालिका अमरावती.अमरावती महानगरपालिकेला कार्यकारी अभियंता-२ चे काम करावयाचे आहे. 17/01/202424/01/2024Download
उप अभियंता विभाग महानगरपालिका अमरावती.प्रभाग क्र.१६ अंतर्गत रहमत नगर येथील सईदभाई यांचे घरासमोर रस्त्यांचे बांधकाम करणे.19/01/202425/01/2024Download
उप अभियंता विभाग महानगरपालिका अमरावती.प्रभाग क्र १४ बुधवारा मधील भाजीबाजार परिसरात विविध कामे22/01/202429/01/2024Download
कार्यकारी अभियंता महानगरपालिका अमरावती.1) म. न. पा. ऊर्दु हायस्कुल शाळा क्र. 07 जमील कॉलनी येथे नव्याने विद्युतीकरण करणे.
2) म. न. पा. अंतर्गत अंबिकानगर येथील चौकीदार कॉर्टरचे विद्युतीकरण करणे.
3) म. न. पा. रहाटगाव येथील समाज मंदीराचे नव्याने विद्युतीकरण करणे.
31/01/202402/02/2024Download
उद्यान विभाग अमरावती महानगरपालिका.मनपा शाळेतील परसबाग तयार करण्याकरीता मातीचा व वृशांचा पुरवठा करणे बाबत.02/02/202408/02/2024Download
सार्वजनीक आरोग्य विभाग
अमरावती महानगरपालिका
1) ओपिडी केस पेपर 10 X 7.25 इंच 68 GSM (200 केस पेपरचा एक बंच याप्रमाणे पुस्तिका)
2) दैनंदिन किटकशास्त्रीय सर्वेक्षण नोंद वही A4 साईज रजिस्टर 200 पेजेस
3) ए. एन. सी. मल्टीकलर कार्ड
02/02/202409/02/2024Download
महिला व बाल विकास विभाग अमरावती महानगरपालिकामहानगरपालिका क्षेत्रातील मुली व युवतींना पोलीस / सैन्‍य भरतीपूर्व प्रशिक्षण कार्यक्रम राबविणे07/02/202414/02/2024Download
उप अभियंता झोन ३ विभाग महानगरपालिका अमरावती.प्र.क्र.11 मधील आयुर्वेदिक महाविद्यालय समोर भिंती लगत सिमेंट काँक्रीट पाईप टाकणे.
प्र.क्र.11 फ्रेजरपुरा येथील गवळीपुरा येथे नालीवर स्लब टाकणे.
प्र.क्र.09 अंतर्गत महादेवखोरी येथे श्री. रंगारी यांच्या घराजवळ काँक्रीट रस्त्याचे बांधकाम करणे.
प्र.क्र.10 दस्तुर नगर येथील मनपा झोन क्र.3 येथे पेव्हिंग ब्लॉक बसविणे
03/01/2024 06/02/2024Download
उप अभियंता झोन क्र २ राजापेठ विभाग महानगरपालिका अमरावतीमनपा प्राथमिक शाळा तपोवन येथील शाळेच्या शौचालयाचे दरवाजे व फ्लोरिंग करण्याबाबत
मनपा प्राथमिक शाळा तपोवन येथील शाळेच्या शौचालयाला रंगरंगोटी करण्याबाबत
अंबिका नगर शाळा क्र. १६, येथील कॉर्टरची पाण्याची टाकी, किचन वटा करणेबाबत.
अंबिका नगर शाळा क्र. १६, येथील कॉर्टरचे दरवाजे खिडक्या बसविण्याबाबत
अंबिका नगर शाळा क्र. १६, येथील कॉर्टरच्या खिडक्या व बाहेरील भिंतीची रंगरंगोटी करणेबाबत.
मनपा हिन्दी शाळा क्र. ६, फ्रेजरपुरा भौतिक सुविधा पुरविण्याबाबत शिक्षण विभाग
अंबिका नगर शाळा क्र. १६, येथील कॉर्टरची रंगरंगोटी करणेबाबत.
05/02/202414/05/2024Download
उप अभियंता झोन क्र २ राजापेठ विभाग महानगरपालिका अमरावतीमनपा प्राथमिक शाळा क्र. २० नवाथे येथील शाळेच्‍या समोरील परीसरा मध्‍ये पेव्हिंग ब्‍लॉक लावणे बाबत.
मनपा प्राथमिक शाळा क्र. ३ राजापेठ येथील शाळेच्‍या समोरील मरीसरा मध्‍ये पेव्हिंग ब्‍लॉक लावणे बाबत.
मनपा प्राथमिक शाळा क्र. २० नवाथे येथील शाळेच्‍या समोरील मरीसरा मध्‍ये पेव्हिंग ब्‍लॉक लावणे बाबत.
01/01/202407/01/2024
Download
उप अभियंता झोन क्र 5 विभाग महानगरपालिका अमरावतीप्रभाग क्र १४ अंतर्गत जि.प / म .न.पा. शाळा ची किरकोळ दुरुस्ती करणे.13/02/202416/02/2024Download
कार्यकारी अभियंता १ विभाग महानगरपालिका अमरावती1)Const of c.c Road at Medical colony Om Lahari colony in pr 1 zone 1. 2)Providing & fixing paving blocks at Sant gulabba coliny garden in pr 3 zone 1. 3)Const of Wall at Sant Gulabbaba colony in pr 4)Providing & fixing steel benches in paradise colony garden & Zakir colony near Dr.Imran House.07/02/202414/02/2024Download
उप अभियंता झोन क्र ३ विभाग महानगरपालिका अमरावतीअमरावती महानगरपालिकेला प्रभाग क्र ०९ चे काम करावाचे आहे.12/02/202416/02/2024Download
उप अभियंता झोन क्र ३ विभाग महानगरपालिका अमरावतीअमरावती महानगरपालिकेला प्रभाग क्र १० चे काम करावाचे आहे.12/02/202416/02/2024Download
सार्वजनीक आरोग्य विभाग
अमरावती महानगरपालिका
1) Centrifuge Machine – Remi
2) Measuring Tape
3) MID Upper Arm Circumference (MUAC)
4) HB Digital Meter
5) HB Digital meter strips
6) Snellen Chart
7) Small Bell
8) BMI Chart
9) Infrontometer
10) Nebulizer Machines
11) Torch-Yellow Light
12/02/202420/02/2024Download
उप अभियंता झोन क्र २ राजापेठ विभाग महानगरपालिका अमरावती1 मनपा उर्दू उच्च प्राथमिक, माध्यमिक शाळा क्र.६ चपराशी पुरा येथील शाळेच्या परिसरामध्ये घसरगुंडी आणि सी सॉ खेळणे साहित्य लावणे बाबत.
2 मनपा उर्दू उच्च प्राथमिक, माध्यमिक शाळा क्र. ६ चपराशी पुरा येथील शाळेच्या परिसरामध्ये सर्कुलर स्विंग आणि एनिमल सी सॉ खेळणे साहित्य लावणे बाबत.
12/02/202420/02/2024Download
उप अभियंता झोन क्र ५ विभाग महानगरपालिका अमरावतीअमरावती महानगरपालिकेला प्रभाग क्र ०४ चे काम करावाचे आहे.08/02/202415/02/2024Download
उप अभियंता झोन क्र २ राजापेठ विभाग महानगरपालिका अमरावतीअमरावती महानगरपालिकेला प्रभाग क्र १९ चे काम करावाचे आहे.14/02/202420/02/2024Download
प्रकाश विभाग महानगरपालिका अमरावतीProviding 30.5 mtr saffron flag mast at Shiv Tekadi at Amravati16/02/202423/02/2024
Download
उप अभियंता झोन क्र ३ विभाग महानगरपालिका अमरावती1) प्रभाग क्र.११ मधील प्रशांत नगर येथील सभा मंडप लगत बुद्ध मूर्ती आवारामध्ये रंगरंगोटी करणे बाबत.
2) प्रभाग क्र.११ मधील किशोर नगर येथील बोधिसत्व सभा मंडप ला रंगरंगोटी करणे बाबत.
3) प्रभाग क्र.११ मधील प्रशांत नगर येथील बोधिसत्व सभा मंडप ला रंगरंगोटी करणे बाबत.
22/02/202428/02/2024
Download
बांधकाम विभाग महानगरपालिका अमरावती.Const of c.c. drain from shri Bolke to Padmashri niwas at sanket colony in pr 02, zone 1
प्रभाग क्र. २ संकेत कॉलनी येथील श्री. बोलके ते पद्मश्री निवास यांच्या घरापर्यंत कॉक्रीटनालीचे बांधकाम करणे.
Const of c.c. drain from shri Ghodegaonkar to shri deshmukh at Sanket colony in pr 2, zone 1
प्रभाग क्र. २ संकेत कॉलनी यथे श्री. घोडेगावकर ते श्री. देशमुख यांच्या घरापर्यंत कॉक्रीट नालीचे बांधकाम करणे.
Const of c.c. Drain From shri more to shri gulhane at Sanket colony in pr 2, 4 zone 1
प्रभाग क्र. २ संकेत कॉलनी येथील श्री. मोरे ते श्री. गुल्हाणे यांच्या घरापर्यंत कॉक्रीट नालीचे बांधकाम करणे.
Const of cc drain from shri Newade to Shri Wath at Sanket colony in pr 2 zone 1
प्रभाग क्र २ संकेत कॉलनी येथील श्री. नेवाडे ते श्री. वाढ यांच्या घरापर्यंत कॉक्रीट नालीचे बांधकाम करणे.
Const of c c Drain from shri Girase to Sri Bhagat at Sanket colony in pr 2 zone 1
प्रभाग क्र. २ संकेत कॉलनी येथील श्री. गिरासेते श्री. भगत यांच्या घरापर्यंत कॉंक्रीट नालीचे बांधकाम करणे
23/02/202401/03/2024Download
कार्यकारी अभियंता-२ विभाग महानगरपालिका अमरावती.अमरावती महानगरपालिकेला प्रभाग क्र ०९ चे काम करावाचे आहे.23/02/202401/03/2024Download
कार्यकारी अभियंता-२ विभाग महानगरपालिका अमरावती.अमरावती महानगरपालिकेला प्रभाग क्र ०९ आणि १० चे काम करावाचे आहे.23/02/202401/03/2024Download
प्रकाश विभाग महानगरपालिका अमरावती.Providing Street Light on pole with decorative bracket on various roads at Amravati23/02/202429/02/2024Download
उप अभियंता झोन क्र ५ विभाग महानगरपालिका अमरावतीप्रभाग क्र. १५ नईम ठीया समोर मैदानाची दुरुस्ती व सुधारणा करणे
प्रभाग क्र. १५ डेपुटी मैदानाची दुरुसती व सुधारणा करणे.
प्रभाग क्र. १५ डेपुटी मैदानाची दुरुसती व सुधारणा करणे.
प्रभाग क्र. १५ जमील भाई यांचे घरासमोरील मैदानाची दुरुस्ती व सुधारणा करणे.
26/02/202404/03/2024Download
उप अभियंता (1) महानगरपालिका अमरावतीप्रभाग क्र. ०३ नवसारी प्रभाग अंतर्गत सुफीयाना नगर नं २ येथील उस्‍मान मस्जिद येथे कॉक्रीट पाईप बसविणे बाबत.26/02/202404/03/2024Download
उप अभियंता झोन क्र ३ विभाग महानगरपालिका अमरावतीप्र.क्र १० अंतर्गत बेनोडा येथील श्री.प्रकाश तायडे यांच्या घरासमोरील नालीचे बांधकाम करणे.27/02/202401/03/2024Download
उद्यान विभाग महानगरपालिका अमरावती.मनपा उद्यान विभागास वृक्षांचा पुरवठा करणे बाबत.29/02/202405/03/2024Download
प्रकाश विभाग महानगरपालिका अमरावती.Providing street lights on pole with decorative bracket on various roads at amravati.29/02/202406/03/2024Download
कार्यकारी अभियंता-२ विभाग महानगरपालिका अमरावती.अमरावती महानगरपालिकेला प्रभाग क्र ०७ आणि ०९ चे काम करावाचे आहे.04/03/202411/03/2024Download
कार्यकारी अभियंता-२ विभाग महानगरपालिका अमरावती.१)प्र क्र ०६ महानगरपालिका शाळा क्र १७ येथे चेंबर व पेविंग ब्लॉक बसविण्याबाबत.
२)प्र क्र १० अंतर्गत यशोदा नगर येथे श्री वासू यांच्या घराजवळ कॉक्रीट रस्त्याचे बांधकाम करणे.
३)प्र क्र ०९ अंतर्गत वडाळी गार्डन येथील सार्वजनिक सौचालाय दुरुस्ती करणे.
06/03/202412/03/2024Download
कार्यकारी अभियंता-२ विभाग महानगरपालिका अमरावती.अमरावती महानगरपालिकेला प्र क्र ९,प्र क्र १० आणि प्र क्र ११ चे काम करावाचे आहे.06/03/202412/03/2024Download
उप अभियंता झोन क्र १ विभाग महानगरपालिका अमरावती१)प्रभाग क्र.१ PDMC मधील श्रीराम येथे संरक्षण भिंतीच्या बाजूला मुरूम टाकणे.
२) प्रभाग क्र.१ PDMC मधील श्रीराम नगर येथे श्री प्रवीण गावंडे यांच्या घराजवळ मुरूम टाकणे.
06/03/202411/03/2024Download
बांधकाम विभाग महानगरपालिका अमरावती१) महानगरपालिका मुख्य कार्यालय अमरावती मधील सार्वजनिक वैद्यकीय (RCH/NUHM) विभाग येथे तोडफोड तसेच काढण्याचे काम करणेबाबत.
२) महानगरपालिका मुख्य कार्यालय अमरावती मधील सार्वजनिक वैद्यकीय (RCH/NUHM) विभाग येथे प्लंबिंगचे काम तसेच साफसफाई काम
करणेबाबत.
३) महानगरपालिका मुख्य कार्यालय अमरावती मधील सार्वजनिक वैद्यकीय (RCH/NUHM) विभाग येथे दरवाजाच्या फ्रेम व WC पॅन बसविणेबाबत.
४) महानगरपालिका मुख्य कार्यालय अमरावती मधील सार्वजनिक वैद्यकीय (RCH/NUHM) विभाग येथे पुट्टीचे काम करण्याबाबत.
15/03/202418/03/2024Download
बांधकाम विभाग महानगरपालिका अमरावती1) झोन क्र 2 मध्ये Gym Benches चे साहित्य बसविणे बाबत.
2) विविध ठिकाणी दिशा दर्शक फलक लावणे बाबत
05/06/202412/06/2024Download
उप अभियंता झोन क्र.३ विभाग महानगरपालिका अमरावती१)प्रभाग क्र. १० मधील यशोदा नगर येथील आसरा माता मंदिर जवळ पेव्हिंग ब्लॉक बसविणे बाबत.
२)प्रभाग क्र. १० मधील यशोदा नगर नं. २ येथील गल्ली क्र. ६ येथील श्री. मेश्राम यांचे घराजवळ रस्ता बनविणे.
06/06/202413/06/2024Download

कार्यकारी अभियंता-२ विभाग महानगरपालिका अमरावती
१)सार्वत्रिक लोकसभा आचार सहिता काळात सार्वजनिक ठिकाणी असलेले लोगो तसेच बोर्ड चे विदृयीकरण करणे.
२)सार्वत्रिक लोकसभा आचार सहिता काळात सार्वजनिक ठिकाणी असलेले लोगो तसेच बोर्ड चे विहयीकरण करणे
10/06/202417/6/2024Download
सार्वजनिक आरोग्य विभाग महानगरपालिका अमरावती.दरपत्रक-सूचना-संगणकाचे-कामे.10/06/202418/06/2024Download
सार्वजनिक आरोग्य विभाग महानगरपालिका अमरावती.दरपत्रक-सूचना-विविध-प्रशिक्षण-व-साहित्य-व-प्रिंटिंग.10/06/202418/06/2024Download
सार्वजनिक आरोग्य विभाग महानगरपालिका अमरावती.दरपत्रक-सूचना-पिण्याचे-पाण्याची-कॅन.10/06/202418/06/2024Download
सार्वजनिक आरोग्य विभाग महानगरपालिका अमरावती.दरपत्रक-सूचना-चहा-नाश्ता-व-जेवण.10/06/202418/06/2024Download
महिला व बाल विकास विभाग महानगरपालिका अमरावती१)मल्टीकलर ओळखपत्र
२)ओळखपत्र प्लास्टीक कव्हर लेससह
३)पुस्तक साठा नोंदवही
४)विद्यार्थी प्रतीक्षा नोंदवही
५)प्रवेश नोंदवही
६)विद्यार्थी दैनीक उपस्थीती नोंदवही
७)दैनीक पुस्तक वितरण नोंदवही
८)प्रवेश नोंदणी अर्ज
९)झेरॉक्स
11/06/202418/06/2024Download
महिला व बाल विकास विभाग महानगरपालिका अमरावती१)लोखंडी चप्पल स्टॅण्ड पुरवठा करणे11/06/202418/06/2024Download
महिला व बाल विकास विभाग महानगरपालिका अमरावती१)स्पर्धा परीक्षा केंद्रांकरीता 5 फुटी फायबर बॉडी एअर कुलरचा खरेदी करुन पुरवठा करणे.11/06/202418/06/2024Download
महिला व बाल विकास विभाग महानगरपालिका अमरावती१)प्र.क्र.०८ आदर्श नेहरु नगर येथे श्री. तसरे ते किर्दक यांच्या घरासमोरील नालीची
दुरुस्ती करणे.
२)प्र.क्र.०८ आदर्श नेहरु नगर येथे धम्मचक्र परिवर्तन बौध्द विहार आवारात पोटा स्टोन बसविणे,
३)प्र.क्र.०८ आदर्श नेहरु नगर येथे श्री. शेंडे ते इंगळे यांचे घरापर्यंत रपट्याचे बांधकाम करणे,
४)प्र.क्र.०८ आदर्श नेहरु नगर येथे नागेश्वर मंदिर आवारात पेटिंग ब्लॉक बसविणे,
५)प्र.क्र.०८ आदर्श नेहरु नगर येथे श्री. राऊत ते भैसारे यांचे घरासमोरील नालीचो दुरुस्ती करणे
20/06/202426/06/2024Download
कार्यकारी अभियंता-२ विभाग महानगरपालिका अमरावती१)प्र.क्र.२२ अंतर्गत नवि वस्ती बडनेरा येथे लड्डठ्ठा प्लॉट भागातील आगणवाडी येथील दरवाजे व संडास सिट बसविणे.20/6/202426/6/2024Download
उप अभियंता-२ महानगरपालिका अमरावती१)प्र.क्र. १७ अंतर्गत गडगडेश्वर महाजनपुरा येथे मुख्य रस्त्यावर प्लॉस्टीक गतीरोधक बसविणे.
२)प्र.क्र. १७ अंतर्गत खोलापुरी गेट ते हनुमान मुख्य रस्त्यावर प्लॉस्टीक गतीरोधक बसविणे.
३)प्र.क्र. १७ अंतर्गत हनुमान नगर येथे प्लॉस्टीक गतीरोधक बसविणे.
४)प्र.क्र. १७ अंतर्गत आनंद नगर चौक येथे येथे प्लॉस्टीक गतीरोधक बसविणे.
21/06/202427/06/2024Download
कार्यकारी अभियंता-२ विभाग महानगरपालिका अमरावती१)Repairing of Pcc Drain Behind Public Toilet at jewad in pr 10 प्रभाग क्र. १० जेवड नगर मधील सार्वजनिक शौचालयांची मागील नालीची दुरुस्ती करणेबाबत.
२)Repairing of Pcc Drain Behind Public Toilet at Pariharpura in pr 9 प्रभाग क्र. ९ बडाळी परीसरातील परीहारपुरा मधील सार्वजनिक शौचालयाची मागील नालीची दुरुस्ती करणे.
३)Reparing of Pcc drain Near Ram Mandir Infront of Shri Laddu Bhaisawale House at Wadali in pr 9 प्रभाग क्र. ९ वडाळी मधील राम मंदिर-ममोरील श्री. लड्डु भईसावाले यांच्या परासमोरील नालीची दुरुस्ती करणे.
४)Repairing of Poc Drain Behind Public Toilet of Sanjay Gandhi Nagar no 2 in pr 10 प्रभाग क्र. १० संजय गांधी नगर व. २ मधील सार्वजनिक शौचालयाची मागील नालीची दुरुस्ती करणे.
21/06/202427/06/2024Download