Sr. No. Name of DepartmentWork NameIssue dateValid dateDownload 
1मा. उप अभियंता, महानगरपालिका, अमरावतीप्र. क्र. १३ अंबापेठ मधील मुख्य चौकात व रस्त्यावर माहिती फलक लावण्याबाबत 24.11.202102.12.2021Download
2मा. उप अभियंता झोन क्रं. 2  राजापेठ प्र क्र १३ मधील आयसोलेशन दवाखाना परिसरात Swab collection center steel structure चे फिक्स करुन समोर पेविंग ब्लॉक लावणे बाबत. 24.11.202102.12.2021Download
3मा. उप अभियंता झोन क्रं. 5प्रभाग क्र. ०४ अंतर्गत लालखडी येथील मुख्य डी. पी. रस्त्यावर सी. डी. वर्कचे बांधकाम करणे. 25.11.202103.12.2021Download
4मा. कार्यकारी अभियंता-2, महानगरपालिका, अमरावती1) प्र. क्र. 20 जगदाळे  लेआऊट मध्ये मनपाच्या ओपन स्पेस मध्ये बोअर करून पाईप लाईन टाकणे.
2) प्र. क्र. 14 अंतर्गत सोमेश्वर मंदीर परिसरातील विहीर साफसफाई करणे.
3) महिला बालविकास कार्यालय मनपा येथील शौचालय दुरुस्ती करणे.
4) प्र. क्र. 14 अंतर्गत तारखेडा येथे मस्जिद जवळ पाईप लाईन टाकणे. 
 25.11.202102.12.2021Download
5मा. उप अभियंता झोन क्रं. 5प्रभाग क्र .०४ अंतर्गत चाराबाजार समोर पेव्हिग ब्लॉक बसविणे बाबत  26.11.2021 03.12.021Download
6मा. उप अभियंता झोन क्रं. 31) प्र.क्र. ८ बिच्छू टेकडी येथील श्री पाटील किराणा जवळ नालीचे बांधकाम करणे
2) प्र.क्र. ८ बिच्छू टेकडी येथील जावेद खान पेंटर यांच्या घराजवळ नालीवर स्लाब टाकणे
 26.11.202103.12.2021Download
7मा. उप अभियंता झोन क्रं. 3प्र. क्र. १० अंतर्गत वडरपुरा श्री लक्ष्मण ते श्री. शिंदे यांच्या घरापर्यंत कॉंक्रीट रस्त्याचे बांधकाम करणे 
प्र. क्र. १० अंतर्गत वडरपुरा कापसी माता मंदिरा सोमोरील  कॉंक्रीट रस्त्याचे बांधकाम करणे 
प्र. क्र. १० अंतर्गत वडरपुरा  श्री. शिंदे यांच्या घरासमोर  कॉंक्रीट रस्त्याचे बांधकाम करणे 
प्र. क्र. १० अंतर्गत वडरपुरा श्री लक्ष्मण गायकवाड यांच्या घरासमोर नालीचे बांधकाम करणे 
प्र. क्र. १० अंतर्गत वडरपुरा श्री राजेश  मंधुरकर यांच्या घरासमोर सी डी वर्क चे बांधकाम करणे  
26.11.202103.12.2021Download
8मा. उप अभियंता झोन क्रं. 2  राजापेठप्र क्र 07 श्रीकृष्ण पेठ येथील श्री गुल्हाणे यांच्या घरासमोर पेव्हिंग ब्लॉक बसविणे01.12.202107.12.2021Download
9मा. उप अभियंता झोन क्रं. 31)प्र. क्र. 11 यशोदा नगर नं. 1 येथील आरती जनरल स्टोर जवळ सि. डी. वर्क बांधणे.
2) प्र. क्र. 11 मोती नगर कॉलोनी येथील साई मंदिर श्री शिंगरू यांचा घराजवळ पेविंग बसविने.
3) प्र. क्र. 11 प्रसाद कॉलोनी येथील श्री मालवीय यांच्या घराजवळ पेविंग बसविणे.
बसविणे.
4) प्र. क्र. 11 मोती नगर येथील श्री अविनाश कोंडे यांच्या घराजवळ पेविंग बसविणे.
5) प्र क्र 11 यशोदा नगर नं. 1 दादाजी मेडिकल गल्ली नं. 1 येथे सि. डी. वर्क बांधणे.
6) प्र क्र 11 मोती नगर प्रसाद कॉलोनी येथील श्री चिखलकर यांचा घराजवळ पेविंग बसविणे.
 06.12.2021Download
10शहर अभियंता, महानगर पालिका, अमरावती1) प्र. क्र. 05 अंतर्गत संतोषी नगर गार्डन मध्ये डेकोरेटिव्ह पोल व लाईट लावणे.
2) प्र. क्र. 6 अंतर्गत चेतनदास व्यायामशाळेचे विद्युतीकरण करणे.
3) प्र. क्र. 6 अंतर्गत विलासनगर येथे डेकोरेटिव्ह पोल व लाईट लावणे.
 08.12.2021Download
11उपाभियंता-1, महानगरपालिका, अमरावती1) प्र.क्र. 6 विलासनगर – मोरबाग प्रभागा अंतर्गत विलास नगर खुल्या मैदाना मध्ये मैदाना मध्ये गल्ली क्र. 5 मधील निघालेले पेव्हिंग ब्लॉक परत बसविणे. 08.12.2021Download
12वैद्यकिय आरोग्य अधिकारी, महानगरपालिका, अमरावती1) Medicine – Absorbent Cotton Wool 500gm (500 Nos.) 06.12.2021Download
13उपअभियंता-1, महानगरपालिका, अमरावती1)प्र. क्र. 6 विलास नगर – मोरबाग प्रभागा अंतर्गत विलास नगर खुल्या मैदाना मध्ये गल्ली क्र. 5 मधील निघालेले पेव्हिंग ब्लॉक परत बसविणे.
2) प्र. क्र. 6 विलास नगर – मोरबाग प्रभागा अंतर्गत म्हाडा कॉलोनी येथे श्री राहुल अग्रवाल यांच्या घराजवळ सी. डी. वर्क चे बांधकाम करणे.
3) प्र. क्र. 6 विलास नगर – मोरबाग प्रभागा अंतर्गत म्हाडा कॉलोनी मध्ये मुख्य रस्त्यावरील सी. डी. वर्क चे बांधकाम करणे.
4)प्र. क्र. 6 विलास नगर – मोरबाग प्रभागा अंतर्गत विलास नगर येथील गल्ली क्र. 3 मध्ये मुख्य रस्त्या लागत सी डी वर्क चे बांधकाम करणे.
5) प्र. क्र. 6 विलास नगर – मोरबाग प्रभागा अंतर्गत रमाबाई आंबेडकर नगर येथे गवाई यांच्या घराजवळ सी. डी.वर्क चे बांधकाम करणे.
6)प्र. क्र. 6 विलास नगर – मोरबाग प्रभागा अंतर्गत विलास नगर येथील मनपा दवाखाना मागील सी. डी. वर्क चे बांधकाम करणे.
03.12.202109.12.2021Download
14मा. उपअभियंता, झोन क्रं. 3 दस्तूर नगर, महानगरपालिका, अमरावती1)प्र. क्र. 11 मधील फ्रेजरपुरा येथील श्री सचिन डाके यांचे घराजवळ कॉंक्रिट रोड बांधणे. 15.12.2021Download
15मा. उपअभियंता, झोन क्रं.5 , महानगरपालिका, अमरावती1) प्र. क्र. 17 छागणी नगर येथे श्री शुक्ला यांचे घराजवळ सीडी वर्कचे बांधकाम करणे. 14.12.2021Download
17मा. उपअभियंता-2, महानगरपालिका, अमरावती1) प्र. क्र. 18 अंतर्गत दरोगा प्लॉट येथे श्री हरवानी ते श्री डॉ. भत्तार यांच्या घरापर्यंत रस्त्यालगत पेव्हिंग ब्लॉक बसविणे.15.12.202123.12.2021Download
18मा. उपअभियंता झोन क्र.-2, महानगरपालिका, अमरावती1) प्र. क्र. 12 अंतर्गत विविध ठिकाणी सुचना फलक लावणे.
लावणे.
2) प्र. क्र. 12 अंतर्गत हमालपुरा, गांधी नगर येथे सुचना फलक लावणे.
 20.12.2021Download
19मा. उपअभियंता झोन क्र.-2, महानगरपालिका, अमरावती1) प्र. क्र. 18 अंतर्गत कंवर नगर येथील डॉ. प्रिया ढोले यांच्या घराजवळ रपटयाचे बांधकाम करणे.
2) प्र. क्र. 18 अंतर्गत कंवर नगर येथील डॉ. अशोक भालेराव ते बापू कॉलनी मुख्य रस्त्यापर्यंत नालीचे बांधकाम करणे.
 24.12.2021Download
20मा. उपअभियंता झोन क्र.-1, महानगरपालिका, अमरावतीप्र. क्र. 1 विलास नगर – मोरबाग प्रभागा अंतर्गत झाडपिपुरा झोपडपट्टी, बजरंग टेकडी, विलास नगर स्मशानभूमी मध्ये मुरुम टाकणे. 22.12.2021Download
21मा. उपअभियंता झोन क्र.-3, महानगरपालिका, अमरावतीप्र. क्र. 8 मधील श्री जलाल उद्दीन काझी यांचा घराजवळ सी. डी. वर्क बांधणे. 27.12.2021Download
22मा. उपअभियंता झोन क्र.-2, महानगरपालिका, अमरावतीप्र. क्र. 12 जोगळेवार प्लॉट येथील हिंद क्रिडा मैदानाला लोखंडी गेट लावणेबाबत. 21.12.2021Download
25मा. आरोग्य अधिकारी, (सार्वजनिक आरोग्य विभाग), महानगरपालिका, अमरावतीCOVID-19 रुग्णालय करिता लागणारे साहित्य आणि औषध. 30.12.2021Download
26संगणक विभाग
महानगरपालिका, अमरावती
ग्रीन चटई 15*30 (Pure Virgin Material 4 side border woven04.05.202209.05.2022Download
27मा. उप अभियंता, बांधकाम विभाग
महानगरपालिका, अमरावती
प्रभाग क्र.12 मधील जोगळेकर प्लॉट मधील क्रिडांगण तयार करणे 05.05.202209.05.2022Download
28संगणक विभाग
महानगरपालिका, अमरावती
EPSON Printer (Color)
L3110 / L3210 / L3216
Printer Type Ink Tank
Printer Output Color
04.05.202206.05.2022Download
29संगणक विभाग
महानगरपालिका, अमरावती
I.P. BASE CCTV Camera 04.05.202206.05.2022Download
30संगणक विभाग
महानगरपालिका, अमरावती
अमरवती महानगर पालिका कार्यालय व सर्व विभाग कार्यालय करिता वार्षिक देखभाल दुरुस्ती बाबत. 04.05.202206.05.2022Download
31सार्वजनिक आरोग्य विभाग, महानगरपालिका, अमरावती१३ विविध प्रकारचे औषधी साहित्य. 06.05.202209.05.2022Download
32शिक्षण विभाग महानगरपालिका, अमरावतीग्रीन बोर्ड (2 in 1) 6 x 4ft.4 side heavy aluminium frame 2 hooks white and green05.05.202212.05.2022Download
33प्रकाश विभाग महानगरपालिका, अमरावती६ ठिकाणी एल.ई.डी. लावणे व विधुतीकरण करणे.06.05.202211.05.2022Download
34शहर अभियंता, महानगर पालिका, अमरावतीप्रभाग क्र. २२ नवी वस्ती बडनेरा येथील दक्षिण झोन क्र.-4 मधील उपभियांता रूम चे कलरिंग व दुरुस्ती चे काम करणे.09.05.202216.05.2022Download
35मा. उपअभियंता झोन क्र.-05, महानगरपालिका, अमरावती1)प्रभाग क्र.०४ अंतर्गत कंपाउंद वाल ची दुरुस्ती करणे. 17.05.202226.05.2022Download
शिक्षण विभाग महानगरपालिका, अमरावती1)Drum set Standard Size + Side Drum + Drum Stick +Steel Stand + Side Drum Belt.
2) Tabla Set (Steel)
3)daffali Big
18.05.202224.05.2022Download
शहर अभियंता, महानगर पालिका, अमरावतीझोन क्र 02 येथे गांधी चौक येथील मुख रस्त्यावरील चौकातील रपटयावरील लोखंडी जाळी बसविणे बाबत 09.05.202218.05.2022Download
शिक्षण विभाग महानगरपालिका, अमरावतीव्हॉली बॉल , फुट बॉल, कॅरम बिग, डंबल सेट , टिपणी सेट , लेझीम ,क्रिकेट कीट, स्केटिंग.19.05.202225.05.2022Download
प्रकाश विभाग महानगरपालिका, अमरावती1) लेखाविभागात नवीन वातानुकुलन संयंत्र (AC) लावणे.
2)प्रभाग क्र.१० अंतर्गत विविध ठिकाणी विद्युत खांबावर एल.ई.डी. लाईट लावणे, व योगायाग कॉलनी येथील वाचनालयाचे परिसरात विद्युतीकरण करणे.
3) मनपा हिंदी उच्च प्राथ. शाळा येथे एल.ई.डी.लाईट,सिलिंग फेन व इतर विद्युत साहित्य लावणे व शाळेच्या इमारतीचे विद्युतीकरण करणे.
4)प्रभाग क्र. 18 येथील मनपा शाळा प्रविननगर येथील शाळेचे विद्युतीकरण . करणे.
25.05.202230.05.2022Download
मा. कार्यकारी अभियंता-2, महानगरपालिका, अमरावती1)मनपा व्यंकटेश कॉलनी व भेरडे लेआउट येथे उद्यान येथे विद्युतपंप बसविणे.
2)प्र. क्र.19 व प्र.क्र.22 अंतर्गत विविध ठिकाणी हातपंप उंच करणे.
26.05.202202.06.2022Download
मा. उपअभियंता झोन क्र.-3, महानगरपालिका, अमरावतीप्र.क्र.09 मध्ये विविध कामे करणे.27.05.202231.05.2022Download
महिला व बाल विकास विभाग, महानगरपालिका, अमरावतीविविध कामे.31.05.202208.06.2022Download
सार्वजनिक आरोग्य विभाग, महानगरपालिका अमरावती.1) होल्डींग बैनर 6×4
2)हस्तपत्रके A4 साईज पेपर 65 GSM
3)ऑटो मायनिंग साऊड सिस्टीम सह.
01.06.202208.06.2022Download
संगणक विभाग
महानगरपालिका, अमरावती
1) D-Link 16 port GIGA Switch
2)D-Link Lan cable Cat-6
3)D-Link RJ-45
4)HDD 500 GB Sata Segate
5)Kingstone 240GB SSD
06.06.202209.06.2022Download
प्रकाश विभाग महानगरपालिका, अमरावतीप्रभाग क्र.01,02,08 व 06 अंतर्गत विविध कामे करणे 07.06.202210.06.2022Download
सार्वजनिक आरोग्य विभाग, महानगरपालिका अमरावती.सार्वजनिक आरोग्य विभागा अंतर्गत औषधाची यादी 09.06.202214.06.2022Download
मा. उपअभियंता झोन क्र.-3,दस्तूर नगर महानगरपालिका, अमरावतीप्रभाग क्र ९ व १० अंतर्गत विविध बांधकाम 09.06.202210.06.2022Download
महिला व बाल विकास विभाग, महानगरपालिका, अमरावती1)होर्डिंग बैनेर जाड स्टार क्वालिटी
2)हंडल्स (साईज 1×4) 90 GSM कागदावर
3)मल्टीकलर स्टीकर पोस्टर 18×22
17.06.202223.06.2022Download
महिला व बाल विकास विभाग, महानगरपालिका, अमरावतीसोबत संलग्न यादीनुसार 01 ते 49 साहित्यांच्या पुरवठा करणे.17.06.202223.06.2022Download
मा. उपअभियंता झोन क्र.-3,दस्तूर नगर महानगरपालिका, अमरावती1)प्र.क्र.09 वडाळी बगीचा मध्ये झाडांना व गेट ला कलरिंग करणे.
2)प्र.क्र.09 वडाळी बगीचा मध्ये वाल व ड्रायपीट तयार करणे.
3)प्र.क्र.09 वडाळी बगीचा मध्ये पेवेंग ब्लोच्क बसविणे
17.06.202220.06.2022Download
मा. उपअभियंता झोन क्र.-3,दस्तूर नगर महानगरपालिका, अमरावती1)प्र.क्र. 09 वडाळी बगिच्या कंपाउंडला कलरिंग करणे.
2)चापाराशीपुरा येथील मनपा शाळेत रेत वाटर हार्वेस्टिंग पिट तयार करणे.
3)प्र.क्र. 09 वडाळी बगिच्या मध्ये रस्त्याच्या कडेला पेविंग ब्लॉक बसविणे.
17.06.202220.06.2022Download
शिक्षण विभाग, महानगरपालिका, अमरावतीशिक्षण विभागाकरिता विविध विध्यार्थ्यांना बसण्याकरिता डेस्क,बेंच पुरविण्याबाबत.17.06.202227.06.2022Download
मा. उपअभियंता झोन क्र.-3,दस्तूर नगर महानगरपालिका, अमरावतीप्र.क्र.09 मध्ये विविध कामे करणे17.06.202220.06.2022Download
मा. उपअभियंता झोन क्र.-3,दस्तूर नगर महानगरपालिका, अमरावतीप्र.क्र.09 अंतर्गत समृद्धी अपार्टमेंट व मनपा दवाखाना वडाळी झोन क्र.3 परिसर येथे रपाट्यावर लोखंडी जाळी बस्वीनेबाबत17.06.202220.06.2022Download
संगणक विभाग
महानगरपालिका, अमरावती
DSC TYPE 3 तयार करणे20/09/202227/09/2022Download
प्रकाश विभाग महानगरपालिका, अमरावती1)प्र.क्र. 01,02,13,22 व कमाल कॉलोनी ,निन्नोरे लेआउत येथे विद्युत कामे करणे.
2) मनपा मुख्यालय बांधकाम विभाग व शिवदेकडी व झोन क्र ०५ येथे नव्याने Water Purifier लावणे.
3) प्र.क्र.06 अंतर्गत गार्डन ला लाईटिंग लावणे.
4) झोने क्र 04 सहा आयुक्त यांचे कक्षात संयंत्र (AC) बसविणे.
21.06.202228.06.2022Download
मा. कार्यकारी अभियंता-2, महानगरपालिका, अमरावती1)यंग मुस्लीम मनपा दवाखाना येथे पाण्याची व्यवस्था करणे.21.06.202227.06.2022Download
मा. कार्यकारी अभियंता-2, महानगरपालिका, अमरावतीझोन क्र.03 अंतर्गत विविध ठिकाणी पाझर खड्डा तयार करणे.21.06.202227.06.2022Download
शहर अभियंता, महानगर पालिका, अमरावतीझोन क्र 02 अंतर्गत राजापेठ मिलन मिठाईया येथे भू.ग.यो.चे. मेन होल चेंबर व पाईप लाईन साफ करणे.21.06.202228.06.2022Download
शहर अभियंता, महानगर पालिका, अमरावतीझोन क्र 02 अंतर्गत राजापेठ मंत्री मोटर्स येथे भू.ग.यो.चे. मेन होल चेंबर व पाईप लाईन साफ करणे.21.06.202228.06.2022Download
संगणक विभाग
महानगरपालिका, अमरावती
IP BASED CCTV Installation at तारखेडा हॉस्पिटल बाबत22.06.202224.06.2022Download
शहर अभियंता, महानगर पालिका, अमरावतीप्र.क्र. ०७ केशव कॉलोनी येथे श्री.राऊत यांच्या घराजवळ नाली व रपटयाची दुरुती करणे.24.06.202230.06.2022Download
शहर अभियंता, महानगर पालिका, अमरावतीप्र.क्र.०७ हेडा कॉलनी येथील ओपन स्पेस मधील झाडे लावनेकारिताकयारी करणे.व इतर दुरुस्ती करणे.24.06.202230.06.2022Download
शहर अभियंता, महानगर पालिका, अमरावतीGreen Gym for various gardens24.06.202201.07.2022Download
महिला व बाल विकास विभाग, महानगरपालिका, अमरावती1) 50 LPH RO System
2) 80 Ltr Water Cooler
3) Water level Controller
24.06.202230.06.2022Download
संगणक विभाग
महानगरपालिका, अमरावती
1) IP video door phone unit with outdoor bell & indoor monitor.
2)Additional Indore monitor for VDP.
3)cat 6 outdoor cabling.
4)installation charges.
27.06.202229.06.2022Download
संगणक विभाग
महानगरपालिका, अमरावती
IP BASED CCTV Installation at Bhimtekdi.27.06.202229.06.2022Download
मा. उपअभियंता झोन क्र.-3,दस्तूर नगर महानगरपालिका, अमरावती1) प्र.क्र.०९ बडालीगार्डन येथील फाऊनटेनचे सौंदर्यीकरण करणे.
2) प्र.क्र.०९ फ्रेजरपुरा येथील प्रबुद्ध मंडळ येथे स्टील रेलिंग बसविणे.
3)बडाली गार्डन येथील बसण्याची व्यवस्था करणेकरिता ग्रेनाईट बसविणे.
24.06.202201.07.2022Download
मा. उपअभियंता झोन क्र.-3,दस्तूर नगर महानगरपालिका, अमरावतीप्र.क्र.09 वडाळी बगिच्या प्रवेशद्वारा समोर मध्ये पेविंग ब्लॉक बसविणे.22.06.202230.06.2022Download
मा. उपअभियंता झोन क्र.-3,दस्तूर नगर महानगरपालिका, अमरावती1) प्र.क्र.०९ बडाली गार्डन मधील फाऊनटेन जवळील स्पोपची सुधारणा करणे.
2) प्र.क्र.०९ फ्रेजरपुरा येथील प्रबुद्ध मंडळ येथे खिडक्बया बसविणे.
3)प्र.क्र.09 वडाळी बगिच्या मध्ये पेविंग ब्लॉक बसविणे.
24.06.202201.07.2022Download
मा. उपअभियंता झोन क्र.-3,दस्तूर नगर महानगरपालिका, अमरावती1)प्र.क्र.०९ बडाली गार्डन मधील फाऊनटेन जवळील स्पोपवर ग्रेनाईट बसविणे.
2) प्र.क्र.०९ बडाली गार्डन मधील फाऊनटेन जवळील स्लोपवर सुधारणा करणे.
28.06.202204.07.2022Download
महिला व बाल विकास विभाग, महानगरपालिका, अमरावतीलागणारे साहित्य 28.06.202205.07.2022Download
मा. कार्यकारी अभियंता-2, महानगरपालिका, अमरावती1)टी.टी.नगर मनपा उद्यानामध्ये पाईप लाईन टाकनेबाबत .
2)अकोली स्मशानभूमी येथे पाण्याची व्यवस्था करणेबाबत.
29.06.202204.07.2022Download
शहर अभियंता, महानगर पालिका, अमरावतीप्र.क्र.13 अंबापेठ मधील देशपांडे वाडी येथे श्री.खरोडे यांच्या घराबाजूला नली व साइड कांक्रीटीकारण करणे बाबत.29.06.202207.07.2022Download
शहर अभियंता, महानगर पालिका, अमरावतीप्र.क्र.13 मधील गणेश कॉलनी येथील महाराणा प्रताप उद्यानाच चेनलिंग फेंसिंग ची दुरुस्ती करून रागरगोटी करणे बाबत.29.06.202207.07.2022Download
शहर अभियंता, महानगर पालिका, अमरावतीप्र.क्र.13 अंबापेठ मधील देशपांडे वाडी येथे श्री.गुल्हाने यांच्या घराबाजूला नली व साइड कांक्रीटीकारण करणे बाबत29.06.202207.07.2022Download
महिला व बाल विकास विभाग, महानगरपालिका, अमरावती1)होर्डिंग
2)हस्तप्रत्रके (साईज 1×4)90 GSM कागदावर
3)मल्टीकलर स्टीकर पोस्टर
04.07.202211.07.2022Download
महिला व बाल विकास विभाग, महानगरपालिका, अमरावती1)बचत गटाचे जमा-खर्च पुस्तक
2)इतीवृत्त पुस्तक-ठराव पुस्तक
3)सभासदांचे जमा-खर्च
4)सर्व लेखसाहित्य ठेवण्याकरिता बैग
04.07.202211.07.2022Download
जनसंपर्क अधिकारी , महानगरपालिका अमरावतीमहानगरपालिका अंतर्गत राबविण्याबाबत येत असलेल्या विविध योजना, विकास कामे व उपक्रमांसाठी लागणारे साहित्य.06.07.202212.07.2022Download
मा. उपअभियंता झोन क्र.-3,दस्तूर नगर महानगरपालिका, अमरावती1)प्र.क्र.०९ वडाळी गार्डन कलरिंग करणे.
2)प्र.क्र.०९ वडाळी मध्ये झाडांना कैरी करणे.
06.07.202211.07.2022Download
मा. उपअभियंता झोन क्र.-3,दस्तूर नगर महानगरपालिका, अमरावती1)प्र.क्र.०९ वडाळी गार्डन कलरिंग करणे.
2)प्र.क्र.०९ वडाळी मध्ये झाडांना कैरी करणे.
06.07.202211.07.2022Download
संगणक विभाग
महानगरपालिका, अमरावती
मनपासाठी Social media Platform तयार करणे आणि त्याची देखभाल करणे.07.07.202211.07.2022Download
लिखा विभाग
महानगरपालिका, अमरावती
अमरावती महानगरपालिका, लिखा विभाग अंतर्गत खालील दिल्याप्रमाणे काम करावयाचे आहे.07.07.202213.07.2022Download
शहर अभियंता, महानगर पालिका, अमरावतीझोन क्र 02 अंतर्गत राजापेठ येथे बडनेरा रोड वरील रीम्स हॉस्पिटल समोरील मुख्य रस्त्यावर चे.भू.यो.चे. मेन चेंबर्स व पाईप लाईन साफ करणेबाबत.11.07.202219.07.2022Download
NULM विभाग
महानगरपालिका,
अमरावती
पथविक्रेत्यांचे सामाजिक-आर्थिक Online सर्वेक्षण करणे.12.07.202218.07.2022Download
शहर अभियंता, महानगर पालिका, अमरावती1)Repair of CD work bhinde ganpati mandir at ambaka nagar in pr 18 zone 2
2) construction of caored cc drain belpura khatikpura in prabhag 18 zone 2
14.07.202221.07.2022Download
शिक्षण विभाग
महानगरपालिका, अमरावती
1) R.O Water Filter
2)Water Cooler
15/07/202220/07/2022Download
शहर अभियंता, महानगर पालिका, अमरावती1)झोन क्र 1 ते 5 चौकाला नाव देणे.
2)प्र.क्र.6 विलास नगर, हिंदी सिंधी हायस्कूल येथील खुल्या जागेचे सौंदर्यीकरण करणे. व कंम्पाउंद वाल बांधणे
3)सुकळी कंम्पोस्ड डेपो जवळ पाईप कल्व्हट बांधणे.
4)प्र.क्र.3 विलास कॉलनी येथे श्री तायडे ते खुल्या जागे पर्यंत नाली बांधणे.
18.07.202222.07.2022Download
शहर अभियंता, महानगर पालिका, अमरावतीप्राथमिक शाळा क्र १४ वडाळी दुरुस्ती करणे व फूल झाडे लावणे.
मनपा अभ्यासिका मध्ये केबिन तयार करणे व किरकोळ कामे करणे.
20.07.202220.07.2022Download
संगणक विभाग
महानगरपालिका, अमरावती
EPSON L-1300 Printer (A3-SIZE) Color TONER SET
Printer type-ink Tank
20.07.202222.07.2022Download
संगणक विभाग
महानगरपालिका, अमरावती
1)BUISNESS PLAN 1
(FIBER OPTIC)
(100 MBPS UNLIMITED)
2)ROUTER (FIBER OPTIC )
20.07.202222.07.2022Download
संगणक विभाग
महानगरपालिका, अमरावती
EPSON L-3216
Printer type – Ink Tank
Printer Output – Color
20.07.202222.07.2022Download
मा. उपअभियंता झोन क्र.-3,दस्तूर नगर महानगरपालिका, अमरावती1)प्र.क्र.०९ वडाळी गार्डन येथे कॅटिंग जवळील रोडवर चुरी टाकणे.
2)प्र.क्र.०९ वडाळी येथे फाऊनटेन जवळील रोडवर चुरी टाकणे.
20.07.202226.07.2022Download
मा. उपअभियंता झोन क्र.-3,दस्तूर नगर महानगरपालिका, अमरावतीप्र.क्र.०९ वडाळी येथे चुरी टाकणे.20.07.202226.07.2022Download
प्रकाश विभाग महानगरपालिका, अमरावती1)प्र.क्र.21 अंतर्गत विद्युत खांब उभारून एल.ई.डी. पथदिवे लावणे.
2)प्र.क्र.01 अंतर्गत विद्युत खांब उभारून एल.ई.डी. पथदिवे लावणे.
3)प्र.क्र.02 अंतर्गत विद्युत खांब उभारून एल.ई.डी. पथदिवे लावणे.
4)मनपा पर्यावरण अधिकारी यांच्या नवीन वातानुकूलन संयंत्र (AC) लावणे.
20.07.202226.07.2022Download
शहर अभियंता, महानगर पालिका, अमरावतीप्र.क्र.११ अंतर्गत विविध कामे करणे.20.07.202228.07.2022Download
संगणक विभाग
महानगरपालिका, अमरावती
1 TB wired External Portable Hard Disk (Toshiba / Seagate)20/07/202225/07/2022Download
शिक्षण विभागवर्ग १ करिता इंग्लिश KG-I,KG-II आणि नर्सरी करिता पाठ्यपुस्तके खरेदी बाबत25.07.202227.07.2022Download
संगणक विभाग
महानगरपालिका, अमरावती
1)DELL /LENOVO /HP-Tower Workstation)
2)DELL/LENOVO 24 inch Monitor(Full HD)
3)N-Computing L300
4)D-LINK SWITCH 16 POTR
5)DELL-MOUSE
6)DELL-WIRED KEYBOARD
7)D-LINK CAT-6 CABLE
27.07.202229.07.2022Download
शिक्षण विभागविविध लागणारे साहित्य 01/08/202208/08/2022Download
मा. उपअभियंता झोन क्र.-3,दस्तूर नगर महानगरपालिका, अमरावती1)प्रभाग क्र.09 अंतर्गत वडाळी मनपा आरोग्य कार्यालय येथे छताची दुरुस्ती करणे.
2)प्रभाग क्र.09 अंतर्गत वडाळी मनपा आरोग्य कार्यालयची दुरुस्ती करणे.
03/08/202208/08/2022Download
मा. उपअभियंता झोन क्र.-3,दस्तूर नगर महानगरपालिका, अमरावती1)प्रभाग क्र.09 वडाळी बगीच्या मध्ये झाडांना क्यारी करणे.
2)वडाळी बगीच्या मध्ये दुरुस्ती करणे.
03/08/202208/08/2022Download
शहर अभियंता, महानगर पालिका, अमरावतीप्रभाग क्र.22 नवी वस्ती बडनेरा येथील १५ ऑगस्ट मिमित्त दक्षिण झोन क्र 04 मध्ये कलरिंग व रिपेरिंग व चुरी टाकणे चे का करणे 05/08/202208/08/2022Download
मा. उपअभियंता झोन क्र.-3,दस्तूर नगर महानगरपालिका, अमरावती1)प्रभाग क्र.09 वडाळी मनपा दवाखाना येथे शौचालयाचे छताची दुरुस्ती करणे.
2)प्रभाग क्र.09 मध्ये विविध ठिकाणी सूचना फलक लावनेबाबत.
08/08/202212/08/2022Download
प्रकाश विभाग महानगरपालिका, अमरावती1)प्रभाग क्र.16 अंतर्गत अलीमनगर येथील विविध ठीकाण्याची विद्युत खांबावर एल.ई.डी. पथदिवे लावणे.17/08/202223/08/2022Download
शहर अभियंता, महानगर पालिका, अमरावती1)समाधान नगर येथील बुद्ध विहारची दुरुस्ती व कलरिंग करणे.
2)रामपुरी कॅम्प परिसरातील लेखुमल चौक जिल्हा परिषद रेस्ट हाउस समोरील रोड येथे लोखंडी जाळी बसविणे बाबत.
18/08/202224/08/2022Download
शहर अभियंता, महानगर पालिका, अमरावतीप्र.क्र.18 अंतर्गत अंबिका नगर येथील केवल रामानीयांच्या घरासमोरील सी.डी.वर्क चे बांधकाम करणे.18/08/202224/08/2022Download
मा. कार्यकारी अभियंता-2, महानगरपालिका, अमरावती1)बडनेरा झोन ऑफिस , कार्य अभियंता -२ ऑफिस येथील वाटर कुलर व फिल्टर दुरुस्ती करणे व आनंद नगर येथील पाण्याच्या टाकीला कलर करणे.18/08/202225/08/2022Download
मा. कार्यकारी अभियंता-2, महानगरपालिका, अमरावती1)Construction of pit Rain Water Harvesting at Vishwashanti Buddha Vihar area Wadali in AMC Zone no.3
2)Construction of pit Rain Water Harvesting at Shamsafalya Colony open space in AMC Zone no.3
19/08/202225/08/2022Download
मा. कार्यकारी अभियंता-2, महानगरपालिका, अमरावतीप्र.क्र.9 गौतम नगर येथे सांड पाणी काढण्याकरिता पाईप टाकणे बाबत.22/08/202230/08/2022Download
सार्वजनिक आरोग्य विभाग, महानगरपालिका अमरावती.विविध साहित्य 23/08/202226/08/2022Download
संगणक विभाग
महानगरपालिका, अमरावती
1)MICROTECH-UPS
(5-KV) online ups capacity/ Battery back-up time at full load / minimum VAH
2)BATTERIES
23/08/202229/08/2022Download
उद्वियान भाग महानगरपालिका, अमरावतीमनपाकडे असलेले ६७ उद्यानात झाडाला लागणारी हरीमुंजी,चुना,लिंडण पावडर व फवारणी औषधाचा पुरवठा करणेबाबत.23/08/202229/08/2022Download
सार्वजनिक आरोग्य विभाग, महानगरपालिका अमरावती.जमिनीच्या आत ३ फुट व जमिनीवर ८ फुट याप्रमाणे लोखंडी ऐन्गल/पाईप वर 3×5 चे लीखंडी होर्डिंग व त्यावर आईल पेंटने माहिती प्रसिद्धी करणे.23/08/202230/08/2022Download
मा. उपअभियंता झोन क्र.-5 महानगरपालिका, अमरावती1)प्र.क्र.१४ मनपा दवाखाना शयरोग विभाग भाजीबाजार येथील इमारतीचे पाईप लाईन दुरुस्ती करणे तसेच waterproofing करणे.
2).क्र.१४ भाजीबाजार येथील मनपा शहरी आरोग्य केंद्र येथील स्वच्छता गृहाचे waterproofing करणे.
25/08/202230/08/2022Download
संगणक विभाग
महानगरपालिका, अमरावती
internetसाहित्यांच्या दरकरार करण्याबाबत.25/08/202201/09/2022Download
महिला व बाल विकास विभाग, महानगरपालिका, अमरावतीमहिला व बाल विकास विभाग विभागाकरिता संगणक आज्ञावली विकसीत करावयाची आहे29/08/202206/09/2022Download
महिला व बाल विकास विभाग, महानगरपालिका, अमरावतीमनपा स्पर्धा परीक्षा केंद्र,गोपालनगर येथे आवश्यक साहित्यासह RO यंत्राची दुरुस्ती करणे.29/08/202202/09/2022Download
शिक्षण विभाग, महानगरपालिका, अमरावतीअमनपाचे 29 शाळेमध्ये Water Cooler मिळणेबाबत.29/08/202208/09/2022Download
शिक्षण विभाग,महानगरपालिका, अमरावतीशिक्षक दिनानिम्मित राबविण्यात येणाऱ्या कार्यक्रमाकरिता आवश्यक सर्व बाबींचा तपशील खालील प्रमाणे.29/08/202207/09/2022Download
संगणक विभाग
महानगरपालिका, अमरावती
Annual maintenance of computers, printer, scanner and other hardware.30/08/202206/09/2022Download
मा. उपअभियंता झोन क्र.-1 महानगरपालिका, अमरावती1)प्र.क्र.01 अंतर्गत कृष्णार्पण कॉलनी येथे श्री.मेश्राम यांच्या घरासमोर नालीवर रापटा टाकणे.
2)प्र.क्र.01 अंतर्गत बालाजी नगर येथे श्री.बच्चूभाऊ कडू यांच्या घरासमोर नालीवर रापटा टाकणे.
3)प्र.क्र.06अंतर्गत झाडपीपुरा येथे विमलाबाई साहू यांच्या घरासमोर लोखंडी पुल बसविणे.
01/09/202208/09/2022Download
महिला व बाल विकास विभाग, महानगरपालिका, अमरावतीमहानगरपालिका द्वारा संचलित स्पर्धा परीक्षा अभ्यासिका येथे दरमहा मासीकांची पुरवठा करणे.01/09/20207/09/2022Download
महिला व बाल विकास विभाग, महानगरपालिका, अमरावतीमहिला व बाल विकास विभाग, महानगरपालिका, अमरावती अंतर्गत काम करण्याकरिता लागणारे साहित्य 01/09/20207/09/2022Download
मा. उपअभियंता झोन क्र.-3 महानगरपालिका, अमरावती1)प्र.क्र.9 वडाळीबगिच्या मध्ये पेविंग ब्लोक बसविणे.
2)प्र.क्र.9 वडाळीबगिच्या मधील फाऊनटेन जवळील स्लोपची सुधारणा करणे.
3)प्र.क्र.10 वडरपुरा येथील श्री पवार यांचे घरासमोर सी.डी.वर्क बंधने.
4)प्र.क्र.9 वडाळीबगिच्या मध्ये पेविंग ब्लोक बसविणे.
5)प्र.क्र.9 फुलवासानगर येथे नालीचे येथे नालीचे पाणी कळण्याकरिता कोन्क्रीत पाईप टाकणेबाबत.
02/09/202206/09/2022Download
शहर अभियंता, महानगर पालिका, अमरावतीप्र.क्र.22नवी वस्ती बडनेरा येथील झाडांना पुरा हेल्थ सेंटर समोरील कोंक्रीट रस्त्याचे. 02/09/202207/09/2022Download
शिक्षण व क्रीडा विभाग ,महानगरपालिका, अमरावती1)वॉलीबॉल
2) लोखंडी पोल
3)नेट
4)बैडमिन्टण रैकेट
5) बैडमिन्टण शटल
6) कैरम
02/09/202208/09/2022Download
मा. उपअभियंता झोन क्र.-3 महानगरपालिका, अमरावती1)प्र.क्र.10 वडरपुरा येथील श्री.दांडेकर यांच्या घरासमोर पेविंग ब्लोक बसविणे.
2)प्र.क्र.10 वडरपुरा येथील श्री.बबन पवार यांच्या घरासमोर पेविंग ब्लोक बसविणे.
05/09/202212/09/2022Download
शहर अभियंता, महानगर पालिका, अमरावतीप्र.क्र.13 मधील टाउन हॉल समोरील नालीव सीडी वर्क बांधकाम करणे.05/09/202214/09/2022Download
मा. कार्यकारी अभियंता-2, महानगरपालिका, अमरावतीप्र.क्र.01 अंतर्गत कृष्णा नगर तपोवन येथे मनपा गार्डन मध्ये पाईप लीन टाकणे.07/09/202214/09/2022Download
बाजार व पारावना विभाग महानगर पालिका, अमरावतीश्री अंबादेवी नवरात्रा उत्सव दरम्यान राजापेठ ते गांधी चौक पर्यंत दुतर्फा खुले प्लॉट वितरीत करण्या करिता.12/09/202221/09/2022Download
संगणक विभाग
महानगरपालिका, अमरावती
नवीन कार्तेज पुरवणे व जुने कार्तेज रिफील करने बाबत.12/09/202220/09/202Download
संगणक विभाग
महानगरपालिका, अमरावती
निवडणूक २०२२ कामा करिता तांत्रिक मनुष्यबळ मिळणेबाबत.12/09/202219/09/202Download
मा. उपअभियंता झोन क्र.-3 महानगरपालिका, अमरावती1)प्र.क्र 9 वडाळी Aluminum Sliding Window
2)प्र.क्र. 10 येथील योगायोग कॉलनी मध्ये Aluminum Partition करणे बाबत.
13/09/202222/09/2022Download
महिला व बाल विकास विभाग, महानगरपालिका, अमरावतीमहानगरपालिका क्षेत्रातील मुलींना कुंगफू कराटेचे प्रशिक्षण कार्यक्रम राबविणे.15/09/202221/09/2022Download
संगणक विभाग
महानगरपालिका, अमरावती
दिव्यांग कल्याण योजनेच्या आज्ञावलीचे 01 वर्ष वार्षिक देखभाल दुरुस्ती 20/09/202226/09/2022Download
विधी विभाग, महानगरपालिका, अमरावतीमहानगरपालिका अमरावती यांना खालील दिलेल्या प्रमाणे पुस्तके खरेदी करायचे आहे.21/09/202230/09/2022Download
मा. उपअभियंता झोन क्र.-3 महानगरपालिका, अमरावती1)वडाळी बगीच्या मध्ये टीन शेड व frp शिट लावणे.
2) प्र.क्र.09 वडाळी बगीच्या करीला कलरिंग फाऊनटेन मधील गाळकाढणे.
3) वडाळी बगिच्या झाडाच्या बाजूला बसण्याची व्यवस्था करणे.
21/09/202227/09/2022Download
प्रकाश विभाग महानगरपालिका, अमरावतीश्री दुर्गादेवी विसर्जन २०२२ करिता छत्री तलाव याठिकाणी तात्पुरते CCTV कॅमेरे लावणे. 22/09/202226/09/2022Download
उद्यान विभाग महानगरपालिका, अमरावतीश्रीकृष्णपेठ येथील महावीर बाल उद्यानात लॉन लावणेबाबत27/09/202203/10/2022Download
सार्वजनिक आरोग्य विभाग महानगरपालिका, अमरावतीInj.T T 5ml (10 dose) 28/09/202203/10/2022Download
प्रकाश विभाग महानगरपालिका, अमरावती1)शिव टेकडी येथील नव्याने उभारण्यात आलेल्या शेडमध्ये विद्युत व्यवस्था करणे.
2)प्र.क्र.14 मधील खरकाडीपुरा येथील सभागृहाचे विद्युती कारण करणे.
29/09/202203/10/2022Download
कार्यशाळा विभाग महानगरपालिका, अमरावतीभंगार साहित्याची व वाहनांची विक्री करिता ई-ऑक्शन04/10/202213/10/2022Download
शहर अभियंता, महानगर पालिका, अमरावती1) प्र.क्र.18 केडिया नगर ते शंकर नगर मुख्य रस्त्यावरील नालीवर जाळी बसविणे.
2)प्र.क्र 09 महादेव खोरी येथील राधिका नगर (C) परिसरात मुरूम टाकणे .
3)प्र.क्र09 महादेव खोरी परिसरात मुरूम टाकणे.
30/09/202206/10/2022Download
संगणक विभाग
महानगरपालिका, अमरावती
1) D-link CAT 6 LAN Cable
2) D-link 8 Port LAN Switch
3) D-link RJ-45
04/10/202207/10/2022Download
सार्वजनिक आरोग्य विभाग महानगरपालिका, अमरावतीअमनपा मधील सार्वजनिक आरोग्य विभागामार्फत दवाखाना व शहरी आरोग्य केंद्रास आवश्यक साहित्य व औषधी पुरवठा करण्याबाबत.04/10/202212/10/2022Download
सार्वजनिक आरोग्य विभाग महानगरपालिका, अमरावती1.Inj. T T-5ml (10 Dose)06/10/202212/10/2022Download
मा. उपअभियंता झोन क्र.-5 महानगरपालिका, अमरावतीप्र.क्र.17 येथील सोनार समाज भवन न्यू गणेश कॉलनी येथील सी.डी.वर्क लोखंडी जाळी बसविणे.07/10/202212/10/2022Download
मा. उपअभियंता झोन क्र.-3 महानगरपालिका, अमरावती1)प्रक्र.10 मेघदूत कॉलनी येथील ओपन स्पेस मध्ये पेविंग ब्लॉक बस्वीनेबाबत.
2)प्र.क्र.09 ग्रेटर कैलाश नगर येथील मनपा शाळेची दुरुस्ती करणे.
3)प्र.क्र.10 दस्तूर नगर येथील शहरी आरोग्य केंडेरामध्ये पार्टीशन टाकणे.
4)प्रक्र.10 मेघदूत कॉलनी येथील ओपन स्पेस मधील ग्रीन जिम जवळ पेविंग ब्लॉक बस्वीनेबाबत.
10/10/202217/10/2022Download
मा. उपअभियंता झोन क्र.-3 महानगरपालिका, अमरावतीप्र.क्र.09 आणि प्र.क्र.10 मधील विविध काम करणे.10/10/202217/10/2022Download
मा. उपअभियंता झोन क्र.-3 महानगरपालिका, अमरावतीप्र.क्र.09 मध्ये विविध काम करणे.10/10/202217/10/2022Download
उद्यान विभाग महानगरपालिका, अमरावतीउद्यान विभाग अंतर्गत गड्डे करण्याची मशीन दुरुस्ती करणे बाबत.11/10/202217/10/2022Download
मा. कार्यकारी अभियंता-2, महानगरपालिका, अमरावतीप्र.क्र.22 नवी वस्ती बडनेरा येथील लड्डा प्लॉट भागातील अंगणवाडी येथील दरवाजे व संडास बसविणे.13/10/202220/10/2022Download
कार्यशाळा विभाग महानगरपालिका, अमरावतीServicing Repairing & Overhauling of Vehicle MH-31 FR-7253 , MH-27 BX-5325 , MH-27 BX 532913/10/202220/10/2022Download
सार्वजनिक आरोग्य विभाग महानगरपालिका, अमरावती1) Inj. T T-5ml (10000 Amp)13/10/202218/10/2022Download
शहर अभियंता, महानगर पालिका, अमरावतीप्र.क्र.22 नवी वस्ती बडनेरा येथील विसर्जन करिता रोडवर बेरीगेतिंग करणे.13/10/202217/10/2022Download
महिला व बाल विकास विभाग, महानगरपालिका, अमरावतीमहानगरपालिकेच्या प्री प्रायमरी (Nursery अ KG) शाळांना क्रीडा साहित्य पुरवणे बाबत.18/10/202227/10/2022Download
महिला व बाल विकास विभाग, महानगरपालिका, अमरावतीमहानगरपालिकेच्या प्री प्रायमरी (Nursery अ KG) शाळांना शैक्षनिक साहित्य पुरवणे बाबत.18/10/202227/10/2022Download
संगणक विभाग
महानगरपालिका, अमरावती
1)D-Link I/O Box = 03
2)D-Link Cat 6 Lan Cable =95 mtr
3)D-Link RJ-45 = 06
4)Casing Patti = 41 UNT
5)Cable fitting Charge=285
18/10/202220/10/2022Download
शहर अभियंता, महानगर पालिका, अमरावती1)प्र.क्र.06 इतवारा बाजार मटनमार्केट समोर मुरूम टाकणे
2)प्र.क्र.06 विलास नगर मोरबाग यीहील इतवारा बाजार लोहा बाजार लगतच्या रस्त्यावर मुरूम टाकणे.
21/10/202231/10/2022Download
संगणक विभाग
महानगरपालिका, अमरावती
EPSON ECO TANK L3250
(Wi-Fi) Color Printer
28/10/202231/10/2022Download
अतिक्रमण विभाग महानगर पालिका, अमरावतीभाजी बाजार सोमेश्वर मंदिर येथील श्री आशिष देशमुख यांच्या घरावर असलेले अनधीकृत मोबाईल टावर काढणे व पंचनामा करून काढण्यात आलेले मोबिईल टावरचे साहित्य गोडावून मनपा गोडावून येथे जमा करणे व त्याला येणारा संपूर्ण खर्चाचे विवरण सह सादर करणे.01/11/202208/11/2022Downlaod
अग्निशमन विभाग
महानगरपालिका, अमरावती
फायर एक्सटिंग्युशसरिफिलिंग व किरकोळ दुरुस्तीचे काम करावयाचे आहे.02/11/202210/11/2022Download
संगणक विभाग
महानगरपालिका, अमरावती
फ्लेक्स साहित्य 8 फुट x 10 फुट संबंधित विषयाचे स्टिकर्स 12 इंच x 18 इंच बिलबोर्ड आणि होर्डींग्ज 02/11/202208/11/2022Download
सार्वजनिक आरोग्य विभाग महानगरपालिका, अमरावती1)Glass Slide (40000) Nos
2)Alcohol Swap (40000) Nos
3)Disp.Blood Lancet (40000) Nos
10/11/202214/11/2022Download
अग्निशमन विभाग
महानगरपालिका, अमरावती
फायर एक्सटिंग्युशसरिफिलिंग व किरकोळ दुरुस्तीचे काम करावयाचे आहे.11/11/202217/11/2022Download
मा. उपअभियंता झोन क्र.-3 महानगरपालिका, अमरावतीप्र.क्र.10 येथे पेविंग ब्लॉक बसविणे , कॉंक्रीट पाईप टाकणे, व हालला वाटर प्रूफिंग करणे 11/11/202215/11/2022Download
मा. उपअभियंता झोन क्र.-3 महानगरपालिका, अमरावतीप्र.क्र.10 येथे पेविंग ब्लॉक बसविणे , कॉंक्रीट पाईप टाकणे, व हालला वाटर प्रूफिंग करणे11/11/202215/11/2022Download
उद्यान विभाग महानगरपालिका, अमरावतीउद्यानाकारीत लागणारे साहित्य खालील प्रमाणे 18/11/202225/11/2022Download
संगणक विभाग
महानगरपालिका, अमरावती
अमनपा अंतर्गत विविध ठिकाणी ऑटो मार्फत ऑडिओ जिंगल्स प्रसिद्धी21/11/202229/11/2022Download
उद्यान विभाग महानगरपालिका, अमरावतीरस्तेच्या कडेला असलेल्या झाडावर वरती विविध रेखाचित्र काढणे.22/11/202230/11/2022Download
महिला व बाल विकास विभाग, महानगरपालिका, अमरावती1)कॉम्पुटर चेअर
2)लोखंडी ऐलुमिनिअम शिडी
3)बुक रेक (5कप्पे व काचेचे झाकण लाकसह )
23/11/202229/11/2022Download
मा. उपअभियंता झोन क्र.-2 महानगरपालिका, अमरावती1) प्र.क्र. 12 चीचफैल येथील हनुमान मंदिरासमोर पेविंग ब्लॉक बसविणे.
2) प्र.क्र. 12 चीचफैल येथील मरिमाता मंदिराजवळ पेविंग ब्लॉक बसविणे.
23/11/202229/11/2022Download
उद्यान विभाग महानगरपालिका, अमरावतीउद्यान विभागाकरिता खालील प्रमाणे साहित्य मिळणेबाबत.23/11/202229/11/2022Download
मा. उपअभियंता झोन क्र.-5 महानगरपालिका, अमरावतीप्र,क्र, 17 गाडगेनगर येतील श्री कोठार यांचे घरामाघील नालीचे बांधकाम करणे.24/11/202230/11/2022Download
सार्वजनिक आरोग्य विभाग महानगरपालिका, अमरावती1)Tab Calcium + Vit. D3 500 mg
2)Tab Iron 60 mg + Folic Acid 0.5 mg
3)Tab Folic Acid 5 mg
4)Cap Amoxycillin 250 mg
25/11/202202/12/2022Download
सार्वजनिक आरोग्य विभाग महानगरपालिका, अमरावतीलागणारे साहित्य खालील प्रमाणे 25/11/202202/12/2022Download
शहर अभियंता, महानगर पालिका, अमरावती1)प्र क्र 13 अंबापेठ गोरक्षण मधील बालाजी प्लॉट येथील श्री. क्लोती यांचे घरासमोरील बगिच्या च्या कुंपण भीतीला रंगरगोटी करणे
2)प्र क्र 13 अंबापेठ मधील बालाजी प्लॉट येथे बगिच्या च्या कुंपण भीतीला रंगरगोटी करणे
3) मनपा मुख्य कार्यालय परिसरातील झेंड्याचे बाजूला असलेल्या झाडांच्या कैरीज नवीन बसविणे बाबत.
30/11/202207/12/2022Download
संगणक विभाग
महानगरपालिका, अमरावती
EPSON ECO TANK L 3215/16 COLOUR PRINTER30/11/202206/12/2022Download
मा. उपअभियंता झोन क्र.-3 महानगरपालिका, अमरावतीप्र.क्र. 11 मधील फ्रेजरपुरा येथील म.ण.पा. खुले प्रारंग च्या संरक्षण भिंतीला रंगरंगोटी करणे 30/11/202206/12/2022Download
मा. कार्यकारी अभियंता-2, महानगरपालिका, अमरावतीप्रशांत नगर गार्डन येथील झाडांना कलर करणे.01/12/202208/12/2022Download
संगणक विभागFile Tacking System (FTS) प्रणालीचे वार्षिक देखभाल दुरुस्तीचे काम05/12/202213/12/2022Download
महिला व बाल विकास विभाग, महानगरपालिका, अमरावतीमहिला व बाल विकास विभाग अंतर्गत बचत गट कार्यशाळा आयोजनाकरीताचे कामाकरिता लागणारे साहित्य.06/12/202212/12/2022Download
शहर अभियंता, महानगर पालिका, अमरावतीप्रभाग क्र.13 येथे विविध ठिकाणी लोखंडी जाळ्या लावणे 13/12/202219/12/2022Download
संगणक विभाग
महानगरपालिका, अमरावती
EOL-Wall Graffitti14/12/202219/12/2022Download
प्रकाश विभाग महानगरपालिका, अमरावती1)झोन क्र 01 अंतर्गत लक्ष्मी नगर लहरी बाबा मंदिर येथे विद्युत खांब उभारून एल.ई.डी. पथदिवे लावणे.
2) गणेडीवाल लेआउट भाग्यनगर कॅम्प येथील लोबकळण-या विद्युत तारा भूमिगत करणे.
3) मनपा उच्च प्राथमिक मराठी शाळा महादेवखोरी येथे विध्युतीकरण करणे.
4)मनपा हिंदी माध्यमिक मुलांची शाळा तालाबपुरा येथे विधुतीकरण करणे.
15/12/202220/12/2022Download
अग्निशमन विभाग महानगरपालिका, अमरावतीRefilling ABC Type Fire Extinguishers 04 Kg16/12/202223/12/2022Download
अग्निशमन विभाग महानगरपालिका, अमरावती1)Refilling CO2 Type Fire Extinguishers 4.5 Kg
2)Refilling ABC Type Fire Extinguishers 06 Kg
16/12/202223/12/2022Download
अग्निशमन विभाग महानगरपालिका, अमरावतीFire Extinguishers Refilling व किरकोळ दुरुस्तीचे काम करावयाचे आहे. 16/12/202223/12/2022Download
मा. उपअभियंता झोन क्र.-3 महानगरपालिका, अमरावती1)प्र क्र 9 मधील वडाळी तलाब गार्डनचे संरक्षण भिंतीला रंग रंगोटी करणेबाबत
2)प्र क्र 8 मधील चपराशीपुरा मनपा शाळेच्या संरक्षण भिंतीला रंग रंगोटी करणेबाबत
3)प्र क्र 11 मधील फ्रेजरपुरा स्मशान भूमीचे संरक्षण भिंतीला रंग रंगोटी करणेबाबत
4)प्र क्र 9 मधील वडाळी तलाब गार्डनचे संरक्षण भिंतीला रंग रंगोटी करणेबाबत
16/12/202223/12/2022Download
मा. उपअभियंता झोन क्र.-3 महानगरपालिका, अमरावतीझोन क्र 3 प्र.क्र. 11 मध्ये किरण नगर लाईन नं 09 येथे रापत्यावर लोखंडी जाळी बसविणे.20/12/202226/12/2022Download
मा. उपअभियंता झोन क्र.-3 महानगरपालिका, अमरावतीप्र.क्र.11 मधील फ्रेजरपुरा (सिद्धार्थ क्रीडा मंडळ) येथील मनपा खुले प्रांगण च्या संरक्षण भिंतीला रंगरंगोटी करणे बाबत.20/12/202226/12/2022Download
शिक्षण विभाग
महानगरपालिका, अमरावती
शिक्षण व क्रीडा विभाग अंतर्गत खालील प्रमाणे दिलेले साहित्य खरेदी करावयाचे आहे.21/12/202227/12/2022Download
महिला व बाल विकास विभाग, महानगरपालिका, अमरावतीमहिला व बाल विकास विभाग, महानगरपालिका, अमरावती अंतर्गत खालील काम करावयाचे आहे.22/12/202226/12/2022Download
महिला व बाल विकास विभाग, महानगरपालिका, अमरावतीअमरावती महानगरपालिके द्वारा संचालित स्पर्धा परीक्षा ग्रंथालय/अभ्यासिका करिता आवश्यकतेनुसार पुस्तकांची पुरवठा करण्याकरिता दरकरार करणे.23/12/202229/12/2022Download
शिक्षण विभाग, महानगरपालिका, अमरावतीशिक्षण विभागाकरीता सायकलपेडी अंतर्गत सायकल खरेदी करण्याबाबत.23/12/202202/01/2023Download
मा. कार्यकारी अभियंता-2, महानगरपालिका, अमरावतीप्र.क्र 09 व 20 येथे विविध ठिकाणी पाण्याची पाईप लाईन व पोल टाकणे.
सरोज कॉलनी उद्यान मध्ये पाईप लाईन टाकणे बाबत.
28/12/202204/01/2023Download
मा. उपअभियंता झोन क्र.-3 महानगरपालिका, अमरावतीप्र. क्र.8 चापराशीपुरा येथे कांक्रीटनालीचे बांधकाम करणेबाबत.02/01/2309/01/2023Download
मा. उपअभियंता झोन क्र.-3 महानगरपालिका, अमरावतीप्र.क्र.१० नालीचे बांधकाम करणे पेविंग ब्लॉक बसविणे.02/01/202309/01/2023Download
सार्वजनिक आरोग्य विभाग महानगरपालिका, अमरावतीVitamin A Oral Solution (100000 IU/ml)25/01/202331/01/2023Download
महिला व बाल विकास विभाग, महानगरपालिका, अमरावती1) होर्डिंग (लोखंडी फ्रेम मध्ये फ्लेक्स प्रिंटींग, पेस्टिंग व फिटिंग सह.)
2)मल्टीकलर वॉलस्टीकर (18X22 इंच)
03/02/202309/02/2023Download
मा. उपअभियंता झोन क्र.-4 महानगरपालिका, अमरावतीझोन क्र 4 येथे विविध कामे कारणेबाबत.06/02/202313/02/2023Download
अग्निशमन विभाग
महानगरपालिका, अमरावती
अमरावती महानगरपालिका अग्निशमन विभागातील कर्मचारी यांचा करिता खालील दिल्या प्रमाणे साहित्य पुरवठा करावयाचे आहे.06/02/202313/02/2023Download
सार्वजनिक आरोग्य विभाग महानगरपालिका, अमरावती1) Inj. ARV For I.M./I.D.-1ml
2) Inj. Vitamin K 1 mg/0.5ml
06/02/202313/02/2023Download
अमरावती महानगरपालिका.मा.आयुक्त महोदय यांच्या नवनिर्मित कक्ष व Conference Hall करीता Video Conference सेटअप करणेबाबत.07/02/202317/02/2023Download
संगणक विभाग
महानगरपालिका, अमरावती
Logitech Slim Wireless Keyboard and Mouse Combo MK 470.
(Logitech Keys-To-Go Ultra-Portable Keyboard)
08/02/202317/02/23Download
मा. झोन क्र.-2 महानगरपालिका, अमरावतीआजादी ‘स्वातंत्र्यांचा अमृत महोत्सव’ लोगो काढण्याबाबत 20/02/202324/02/2023Download
मा. उपअभियंता झोन क्र.-1 महानगरपालिका, अमरावतीप्रभाग क्र 01,02,03. मध्ये विविध कामे करणे .14/02/202322/02/2023Download
संगणक विभाग
महानगरपालिका, अमरावती
1)WebEx Meeting Center License (03 Year)
2)1 Host
3)For upto 200 Participant
16/02/2023322/02/2023Download
शहर अभियंता, महानगर पालिका, अमरावतीप्रभाग क्र, १८ अंतर्गत केडिया नगर बगिच्या मधील फाऊनटेनला सुरक्षे करीता चेनलिंक फेन्सिंग करणे.
प्रभाग क्र. १८ अंतर्गत केडिया नगर बगीच्या मधील तुटलेले चेनलिंक फेन्सींग दुरुस्ती करण्याबाबत.
प्रभाग क्र. १८ अंतर्गत जय भारत येथील कॉक्रीत नालीचे बांधकाम करणे.
प्रभाग क्र. १८ अंतर्गत स्टेट बँक कॉलनी येथे मनपा बगीच्या मध्ये पेव्हिंग ब्लॉक बसविणे.
झोन क्र. २ अंतर्गत राजापेठ येथील मुख्य रसत्यावरील रोड क्रोसिंग वर असलेले खडडे बुजविणे बाबत.
21/02/202303/03/2023Download
मा. झोन क्र.-4 महानगरपालिका, अमरावती1)प्र.क्र.१८ अंतर्गत सत्यकृष्ण कॉलनी येथे श्री. वानखडे घराजवळ कोंक्रीट नालीचे बांधकाम करणे
2) प्र.क्र.१८ अंतर्गत सत्यकृष्ण कॉलनी येथे श्री. मालेगावकर यांच्या घराजवळ कोंक्रीट नालीचे बांधकाम करणे
22/02/202327/02/2023Download
संगणक विभाग
महानगरपालिका, अमरावती
1)Fiber Optic Internet
(100 MBPS Unlimited Data)
2)Router (Fiber Optic) With Installation Charger
22/02/202328/02/2023Download
शहर अभियंता, महानगर पालिका, अमरावती1)Office logo (38 x 48)
2)Conference/Meeting Hall logo (38 x 48)
3)Forcent Wall logo (12 x 15)
4)Forcent Wall acrylic latter (15×72)
5)Forcent Wall acrylic Latter (6 x 54)
6) Maintain Charges
22/02/202328/02/2023Download
मा. झोन क्र.-2 महानगरपालिका, अमरावतीप्रभाग क्र 18 अंतर्गत विविध टिकाणी स्पीड ब्रेकर टाकणे.27/02/202303/03/2023Download
शहर अभियंता, महानगर पालिका, अमरावती1)Junior Slide 8 Ft
2)Chair MGR
3)Double Swing
4)Single See Saw
27/02/202306/03/2023Download
संगणक विभाग
महानगरपालिका, अमरावती
DELL/HP- All in one PC-i5 Monitor screen-27 inch – Fhd. WINDOWS 11 . RAM-8GB. HDD -1TB+256 SSD28/02/202308/03/2023Download
उद्यान विभाग महानगरपालिका, अमरावतीझाडांवर रंग देणे, झाडांवर चित्रित करणे, उद्यानाची लोखंडी दारे रंगविणे ईत्यादि करीत दर प्रति चौ.फुट याप्रमाणे सादर करण्यात यावेत.28/02/202307/03/2023Download
शहर अभियंता, महानगर पालिका, अमरावतीप्र.क्र 12 मधील सावता कॉलनी येथील श्री चर्जन व श्री काहाळे यांच्या घरामधील सर्विस लाईनला गेट बसविणे बाबत.02/03/202308/03/2023Download
झोन क्र ३ दस्तुरनगर महानगर पालिका, अमरावती१)प्र क्र ९ ग्रेट कैलाश नगर येथील मनपा शाळेमध्ये पाईप लाईन टोकणेबाबत.02/03/202310/03/2023Download
झोन क्र ३ दस्तुरनगर महानगर पालिका, अमरावती१)प्र क्र ग्रेटर कैलाश नगर येथील मनपा शाळेची दुरुस्ती करणे.
२)प्र क्र ग्रेटर कैलाश नगर येथील मनपा शाळेमध्ये टाईल्स करणे.
02/03/202310/03/2023Download
अग्निशमन विभाग
महानगरपालिका, अमरावती.
१)हेल्मेट
२)गमबूट
३)गळ
४)मनिला व नॉयलन रोप
५)इलेक्ट्रिक सायरन
६)फायर अक्‍स
06/03/202313/03/2023Download
महिला व बाल विकास विभाग, महानगरपालिका, अमरावतीप्रथमोपचार पेटी (FIRST AID KIT) (सर्व साहित्यांसह)06/03/202313/03/2023Download.
शहर अभियंता, महानगर पालिका, अमरावती१)झोन क्र. ०२ मधील म.न.पा क्षेत्रातील गणेश कॉलनी येशील महाराणा प्रताप यांचे अर्धाकृती पुतळ्याचे दुरुस्ती बाबत. २)अमरावती म.न.पा क्षेत्रातील जयस्तंभ चौक येथील राष्ट्रपिता महात्मा गांधी प्रतिमा व महावीर कीर्ती स्तभ या ठिकाणी दुरुस्ती करण्या बाबत.
३)झोन क्र. ०२ मधील अंबापेठ येथील मनपाच्या सर्विस गल्ली मध्ये लोखंडी गेट लावणे बाबत. ४)झोन क्र. ०२ मधील नमुना शाळेची कॉम्पावुंद ची दुरुस्ती करण्याबाबत.
08/03/202315/03/2023Download
शहर अभियंता, महानगर पालिका, अमरावती१)प्रभाग क्र १२ अंतर्गत सावता कॉलनी जवळ स्पीड ब्रेकर टाकणे बाबत.
२)प्रभाग क्र १२ अंतर्गत गजानन महाराज चौक कृषक कॉलनी जवळ स्पीड ब्रेकर टाकणे बाबत.
09/03/202316/03/2023Download
मा. झोन क्र.-2 महानगरपालिका, अमरावती१)प्र.क्र.18 अंतर्गत शंकर नगर रोड येथे जयअंबे अपार्टमेंट जवळ स्पीड ब्रेकर टाकणे.
२)प्र.क्र.18 अंतर्गत टापर हॉस्टेल रोड येथे छत्रपती शाहू उद्यान जवळ स्पीड ब्रेकर टाकणे.
३)प्र.क्र.18 अंतर्गत शंकर नगर रोड येथे अड. सोनोने घराजवळ स्पीड ब्रेकर टाकणे.
13/03/202317/03/2023Download
मा. झोन क्र.-2 महानगरपालिका, अमरावतीप्रभाग क्र. १२ , राजापेठ झोन प्रभागातील जिल्हा परिषद कॉलनी येथील ओपन स्पेसला Sliding गेट बसविण्या बाबत.14/03/202320/03/2023Download
संगणक विभाग
महानगरपालिका, अमरावती
अ.म.न.पा.चे नगरसचिव विभागा अंतर्गत होणाऱ्माया सभेचे ठरावाचे online नागरिकांना पहाता करीत software तयार अरावयाचे आहे. 15/03/202327/03/2023Download
मा. उपअभियंता झोन क्र.-3 महानगरपालिका, अमरावती१)प्रभाग क्र.१४ शिखर सर्विसेस समोर रबर स्पीड ब्रेकर बसविणे.
२)प्रभाग क्र.१४ वडनेरे ज्वेलर्स समोर रबर स्पीड ब्रेकर बसविणे.
३)प्रभाग क्र.१४ जाधव ज्वेलर्स समोर रबर स्पीड ब्रेकर बसविणे.
17/03/202324/03/2023Download
मा. उपअभियंता झोन क्र.-3 महानगरपालिका, अमरावती१) प्र क्र ९ ग्रेटर नगर येथील मनपा शाळेमध्ये टाईल्स टाकणे बाबत.
२)प्र क्र ११ फ्रेजरपुरा येथील फुलाला पूरक रस्ता बांधणे.
20/03/202327/03/2023Download
सार्वजनिक आरोग्य विभाग महानगरपालिका, अमरावतीसार्वजनिक आरोग्य विभाग औषधीचे काम करावाचेआहे.21/03/202327/03/2023Download
बांधकाम विभाग महानगरपालिका, अमरावती.महानगरपालिकेला प्रभाग क्र.18 व झोन क्र. 2 चे काम करावयाचे आहे.21/03/202328/03/2023Download
मा.उप अभियंता महानगरपालिका, अमरावती.१)प्रभाग क्र.१४ येथील कृष्णा स्वीट मार्ट, जुना सराफा येथे नालीतील गाळ काढून नाली वरील सलाब दुरुस्ती करणे.
२)Pro & laying damp proof course for water proofing at AMC urdu school no.01 nagpuri gate in Pr.no.14
24/03/202331/03/2023Download
मा.उप अभियंता महानगरपालिका, अमरावती.१)Pro & laying damp proof course for water proofing at AMC urdu school no.01 nagpuri gate in Pr.no.14
२) प्रभाग क्र.१४ येथील नंदकिशोर करुले जुना सराफा येथे नाली वरील सलाब दुरुस्ती करणे.
३प्रभाग क्र १७ मधील औरंगपुरा येथे श्रीमती महेरुनिस्सा मो.नदीम यांचे घरा समोरील नालीची दुरुस्ती करणे.
24/03/202331/03/2023Download
मा.उप अभियंता झोन क्र ३ महानगरपालिका, अमरावती.१ )प्र क्र ९ ग्रेटर कैलाश नगर येथील मनपा शाळामध्ये टाईल्स बसविणे. २)प्र क्र ११ फ्रेजरपुरा येथील पुलाला पूरक रस्ता बांधणे. ३)प्र क्र १० अंतर्गत मेघदूत कॉलनी येथे ओपन स्पसे मध्ये पेव्हिंग ब्लॉक बसविणे.27/03/202303/04/2023Download
संगणक विभाग
महानगरपालिका, अमरावती
05 जुने संगणक संच update करण्याकरिता लागणारे साहित्य खालील प्रमाणे.27/03/202303/04/2023Download
मा.उप अभियंता महानगरपालिका, अमरावती.महानगरपालिका प्रभाग क्र.०४ चे काम करावाचे आहे.28/03/202304/04/2023Download
मा.उप अभियंता महानगरपालिका, अमरावती.महानगरपालिका प्रभाग क्र.०४ चे काम करावाचे आहे.28/03/202304/04/2023Download
मा.उप अभियंता झोन क्र ३ महानगरपालिका, अमरावती.प्र क्र १० दस्तूर नगर न्यू कॉलनी येथील हनुमान मंदिर समोरील परिसातील पेविंग block बसविणे.28/03/202303/04/2023Download
मा.उप अभियंता झोन क्र २ अमरावती,महानगरपालिकाप्रभाग क्र १२ राजापेठ झोन प्रभागातील हमालपुरा मधील अंबर टावर व सिंधू अपार्टमेंट मागील सर्विस लाईनला गेट बविनाबाबत. 03/04/202306/04/2023Download
उप अभियंता झोन क्र २ अमरावती,महानगरपालिका.अमरावती महानगरपालिका प्र क्र १८ चे काम करावाचे आहे.05/04/202312/04/2023Download
मा.उप अभियंता झोन क्र ३ महानगरपालिका, अमरावती.अमरावती महानगरपालिका प्र क्र १० चे काम करावाचे आहे.06/04/202312/04/2023Download
मा.उप अभियंता झोन क्र ३ C, अमरावती अमरावती महानगरपालिका प्र क्र १० आणि प्र क्र ९ चे काम करावाचे आहे. 10/04/202317//04/2023Download
उद्यान अधीशक महानगरपालिका, अमरावती.म.न.पा आय.एम.ए.हॉल रोज गार्डन येथे वेग वेगळे प्रजातीचे गुलाब पुष्प लावणे बाबत.11/04/202317/04/2023Download
नगरसचिव विभाग महानगरपालिका, अमरावती.सन २०२३-२०२४ करीता नगरसचिव विभागातील निवडणूका जयंती, पुण्यतिथी समारंभांकरीत आवश्क्तेनुसार फोटो काढणे व व्हिडीओ शूटिंग करणेबाबत. 12/04/202318/04/2023Download
नगरसचिव विभाग महानगरपालिका, अमरावती.सन २०२३-२०२४ करीता नगरसचिव विभागातील रिझोग्राफ मशीन ROSO-१०७०-A करीता आवशक्तेनुसार
मास्टर रोड
शाई चा पुरवठा करणे.
12/04/202318/04/2023Download
बांधकाम विभाग महानगरपालिका, अमरावती.महानगरपालिकेला खालील दिल्याप्रमाणे काम करावाचे आहे. 12/04/202318/04/2023Download
मा.उप अभियंता झोन क्र ३ महानगरपालिका, अमरावतीप्र क्र ८ बिच्छू टेकडी येथील बुद्ध विहार तथा महामानव यांचे पुतळ्याची रंग रंगोटी व दुरुस्ती करणे.12/04/202319/04/2023Download
मा.उप अभियंता झोन क्र ३ महानगरपालिका, अमरावतीअमरावती महानगरपालिका प्र क्र १० चे काम करावाचे आहे.13/04/202320/04/2023Download
अमरावती महानगरपालिका. आमसभा हॉल येथे Live-Video Conference सेटअप तसेच CCTV Camera लावणेबाबत.18/04/202328/04/2023Download
मा.उप अभियंता झोन क्र ३ महानगरपालिका, अमरावतीअमरावती महानगरपालिका प्र क्र ९ आणि प्र क्र ११ चे काम करावाचे आहे.19/04/202325/04/2023Download
मा.उप अभियंता झोन क्र २ अमरावती,महानगरपालिकाअमरावती महानगरपालिका प्र क्र १२ झोन २ चे काम करावाचे आहे.19/04/202325/04/2023Download
बांधकाम विभाग महानगरपालिका, अमरावती.अमरावती महानगरपालिका बांधकाम विभाग चे काम करावाचे आहे.21/04/202327/04/2023Download
उद्यान विभाग महानगरपालिका, अमरावती.कुंड्या व शोभिवंत 24/04/202302/05/2023Download
संगणक विभाग,
महानगरपालिका, अमरावती.
अमरावती महानगरपालिका क्षेत्रातील मालमतांचे सर्वेक्षण व अनुषंगीक कामाकरिता software खालील प्रमाणे खरेदी करावयाचे आहे.24/04/202302/05/2023Download
संगणक विभाग,
महानगरपालिका, अमरावती.
अमरावती महानगरपालिका क्षेत्रातील मालमतांचे सर्वेक्षण व अनुषंगीक कामाकरिता Firewall Leased Line/Fiber Optic Line खालील प्रमाणे खरेदी करावयाचे आहे.24/04/202302/05/2023Download
मा.उप अभियंता महानगरपालिका, अमरावती. अमरावती महानगरपालिका प्र क्र १४ चे काम करावाचे आहे.26/04/202303/05/2023Download
महिला व बाल विकास विभाग अमरावती महानगरपालिका.अमरावती महानगरपालिका महिला व बाल विकास विभाग चे काम करावाचे आहे.27/04/202303/05/2023Download
बांधकाम विभाग महानगरपालिका झोन २ , अमरावती.अमरावती महानगरपालिका झोन २ चे काम करावाचे आहे.28/05/202304/05/2023Download
मा.उप अभियंता महानगरपालिका, अमरावती.अमरावती महानगरपालिका प्र क्र ०४ चे काम करावाचे आहे.02/05/202309/05/2023Download
मा.उप अभियंता महानगरपालिका, अमरावती.अमरावती महानगरपालिका प्र क्र ०४ चे काम करावाचे आहे.02/05/202309/05/2023Download
मा.उप अभियंता महानगरपालिका, अमरावती.अमरावती महानगरपालिका प्र क्र १५ चे काम करावाचे आहे.04/05/202311/05/2023Download
मा.उप अभियंता महानगरपालिका, अमरावती.अमरावती महानगरपालिका प्र क्र ४ चे काम करावाचे आहे.04/05/202311/05/2023Download
मा.उप अभियंता झोन ३ अमरावती महानगरपालिका अमरावती महानगरपालिका प्र क्र ८ आणि प्र क्र १० चे काम करावाचे आहे.04/05/202310/05/2023Download
प्रकाश विभाग अमरावती महानगरपालिका 1)Providing Street Light on decorative pole from Irwin Hospital to Biyani Chowk at Amravati.
2)Providing Street Light on decorative pole from Dastur nagar chowk to MIDC office badnera road (old bypass) at Amravati.
04/05/202310/05/2023Download
मा.उप अभियंता झोन ३ अमरावती महानगरपालिका अमरावती महानगरपालिका प्र क्र ९ चे काम करावाचे आहे 04/05/202310/05/2023Download
महिला व बाल विकास विभाग अमरावती महानगरपालिका. फोल्डिंग स्टडी चेअर 04/05/202310/05/2023Download
संगणक विभाग, अमरावती महानगरपालिका.HP/DELL (INTEL CORE-I5) computer desktop,RAM-4GB, HDD-1TB, SSD-128GB (WINDOWS 11)08/05/202315/05/2023Download
मा.उप अभियंता झोन २ महानगरपालिका, अमरावती.अमरावती महानगरपालिका झोन २ चे काम करावाचे आहे.08/05/202311/05/2023Download
अतिक्रमण विभाग अमरावती महानगरपालिका.अमरावती महानगरपालिका अतिक्रमण विभाग चे काम करावाचे आहे.09/05/2023 16/05/2023
Download
मा.उप अभियंता झोन ३ अमरावती महानगरपालिकाअमरावती महानगरपालिकेला प्रभाग क्र १० चे काम करावाचे आहे.09/05/202316/05/2023Download
कर विभाग,
अमरावती महानगरपालिका.
कर विभागाकरिता मालमत्तांचे सर्वेक्षण व अनुषंगिक कामाबाबत Hardware खरेदी करण्याबाबत.09/05/202319/05/2023Download
कर विभाग,
अमरावती महानगरपालिका.
कर विभागाकरिता मालमत्तांचे सर्वेक्षण व अनुषंगिक कामाबाबत Internet/Firewall खरेदी करण्याबाबत.10/05/2023 20/5/2023Download
कर विभाग,
अमरावती महानगरपालिका.
कर विभागाकरिता मालमत्तांचे सर्वेक्षण व अनुषंगिक कामाबाबत Software खरेदी करण्याबाबत.10/05/202320/5/2023Download
मा.उप अभियंता झोन २ महानगरपालिका, अमरावती.अमरावती महानगरपालिकेला प्रभाग क्र १३ चे काम करावाचे आहे. 16/05/202319/05/2023Dowmload
मा.उप अभियंता महानगरपालिका,अमरावती.अमरावती महानगरपालिकेला प्रभाग क्र ०४ चे काम करावाचे आहे.17/05/202324/05/2023Download
प्रकाश विभाग अमरावती महानगरपालिका Supplying & Erecting 120 W LED suspension type decorative street light fitting and Decorative double arm bracket on various road in AMC area.10/05/202317/05/2023Download
प्रकाश विभाग अमरावती महानगरपालिका Supplying & Erecting LED PAR light fitting on Panchavati, Rajkamal & Rajapeth Fylover for beautification of Flyover at Amravati.10/05/202317/05/2023Download
प्रकाश विभाग अमरावती महानगरपालिका 1) Providing street light on pole with decorative bracket from Welcome point to Yashoda Nagar at Amravati.
2) Providing street light on pole with decorative bracket from Yashoda Nagar to MIDC Badnera road (Old By-pass) at Amravati.
10/05/202317/05/2023Download
सहायक संचालक नगर रचना अमरावती महानगरपालिका.अमरावती महानगरपालिकेच्या मालकीच्या माल मत्तेचा विनियोग करण्या करिता तपशिलात दर्शविण्यात आलेले भूखंड महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम १९४९ चे कलम ७९ मधील तरतुदीनुसार ई-निविदा ऑफर मूल्य द्वारे विक्री करण्या करिता इच्छुक वेकती कडून निविदा ऑफर ई-निविदा प्रणाली द्वारे ओनलाईन मागविण्यात येत आहे. 10/05/202326/05/2023Download
बांधकाम विभाग महानगरपालिका, अमरावती.अमरावती महानगरपालिकेला प्रभाग क्र १० चे काम करावाचे आहे.10/05/202317/05/2023Download
संगणक विभाग, महानगरपालिका, अमरावती.1)Color MFP Printer Epson, Canon (ADF & Duplex) Catridge – Ink Type
2) Quick Heal Security And Antivirus-3 Years
3) UPS (650 V)
10/05/202315/05/2023Download
बांधकाम विभाग महानगरपालिका, अमरावती.अमरावती महानगरपालिकेला प्रभाग क्र १ चे काम करावाचे आहे.11/05/202318/05/2023Download
मा.उप अभियंता झोन ३ अमरावती महानगरपालिकाअमरावती महानगरपालिकेला प्र क्र ८,प्र क्र ९ आणि प्र क्र १० चे काम करावाचे आहे.12/05/202319/05/2023Download
शहर अभियंता, महानगर पालिका, अमरावतीअमरावती महानगरपालिकेला बांधकाम विभाग चे काम करावाचे आहे.12/05/202318/05/2023Download
संगणक विभाग, महानगरपालिका अमरावती.अमनपा अंतर्गत शिक्षण विभागाकरिता संगणक संच, प्रिंटर,(MFP), Digital बोर्ड, ई-लर्निंग Software,प्रोजेक्टर व प्रोजेक्टर screen खरेदी करावयाचे आहे.12/05/202318/05/2023Download
उपअभियंता झोन ३ अमरावती महानगरपालिका.अमरावती महानगरपालिकेला प्र क्र ११ चे काम करावाचे आहे.12/05/2023 19/05/2023Download
शहर अभियंता, महानगर पालिका, अमरावतीअमरावती महानगरपालिकेला प्रकाश विभाग चे काम करावाचे आहे.16/05/202322/05/2023Download
महिला व बाल विकास विभाग अमरावती महानगरपालिका.अमरावती महानगरपालिकेला महिला व बाल विकास विभाग चे काम करावाचे आहे.16/05/202322/05/2023Download
नगरसचिव महानगरपालिका अमरावती अमरावती महानगरपालिकेला नगरसचिव चे काम करावाचे आहे.16/05/202323/05/2023Download
संगणक विभाग महानगरपालिका, अमरावती.Antivirus खरेदी करावयाचे आहे 17/05/202323/05/2023Download
सार्वजनिक आरोज्य विभाग,
महानगरपालिका, अमरावती.
केस पेपर छपाई 10x 7.25 इंच 68 GSM17/05/202324/05/202Download
उत्तर झोन रामपुरी कॅम्प महानगरपालिका अमरावती.अमरावती महानगरपालिकेला प्र क्र २ चे काम करावाचे आहे.18/05/202325/05/2023Download
उत्तर झोन रामपुरी कॅम्प महानगरपालिका अमरावती.अमरावती महानगरपालिकेला प्र क्र २,प्र क्र ५ आणि प्र क्र ७ चे काम करावाचे आहे.18/05/202325/05/2023Download
अतिक्रमण विभाग महानगरपालिका अमरावती.सौ. वंदना किशोर माथुरकर, रा. श्रीनाथवाडी, अमरावती. यांच्या घरावर असलेले अनधिकृत मोबाईल टावर काढणे व पंचनामा करून काढण्यात आलेले मोबाईल टावरचे साहित्य मनपा गोडाऊन येथे जमा करणे व त्याला येणारा संपूर्ण खर्चाचे विवरण सह सादर करावे.18/05/202325/05/2023Download
प्रकाश विभाग अमरावती महानगरपालिका1)Providing Street lights on Decorative pole from Irwin Hospital to Biyani chowk at Amaravati.
2)Providing Street lights on Decorative pole from Dastur Nagar chowk to MIDC office Badnera road (Old-by pass) at Amarvati.
19/05/202322/05/2023Download
प्रकाश विभाग अमरावती महानगरपालिका1)Providing street lights on pole with decorative brackets from Welcome pont to Yashodha Nagar at Amarvati.
2)Providing street lights on pole with decorative brackets from Yashodha Nagar to MIDC office Badnera road (Old-by pass) at Amarvati.
19/05/202323/05/2023Download
प्रकाश विभाग अमरावती महानगरपालिका.Providing Street lights on pole with Decorative bracket on various roads of AMC.19/05/202323/05/2023Download
प्रकाश विभाग अमरावती महानगरपालिका.Supplying & Erecting LED PAR light fitting on panchavati,rajkamal & rajapeth flyover for beautification of flyover at Amravati.19/05/202323/05/2023Download
बांधकाम विभाग महानगरपालिका, अमरावती.अमरावती महानगरपालिकेला शहर अभियंता चे काम करावाचे आहे.19/05/202325/05/2023Download
शिक्षण विभाग महानगरपालिका, अमरावती.शिक्षण विभागाकरिता संगणक संच,प्रिंटर (MFP), Digital बोर्ड, ई-लर्निंग software, प्रोजेक्टर, प्रोजेक्टर Screen खरेदी करावयाचे आहे. 19/05/202329/05/2023Download
उप अभियंता झोन ४ अमरावती महानगरपालिकाअमरावती महानगरपालिकेला प्र क्र २२ चे काम करावाचे आहे.22/05/202325/05/2023Download
उपअभियंता झोन २ अमरावती महानगरपालिका.अमरावती महानगरपालिकेला प्र क्र १३ चे काम करावाचे आहे.24/05/202327/05/2023Download
उपअभियंता अमरावती महानगरपालिका.अमरावती महानगरपालिकेला प्र क्र २ झोन १ चे काम करावाचे आहे. 24/05/202301/05/2023Download
उपअभियंता झोन ३ अमरावती महानगरपालिका.प्र क्र ९,प्र क्र १०,प्र क्र ११ चे काम करावाचे आहे.24/05/202331/05/2023Download
प्रकाश विभाग अमरावती महानगरपालिका.Providing Street lights on Decorative pole on Rajkamal Railway Flyover Rajkamal at Amravati.25/05/202331/05/2023Download
अमरावती महानगरपालिका.अमनपाचे विविध विभागाकरिता Multifunction Printer, Antivirus व U.P.S खरेदी करणेबाबत.25/05/202305/06/2023Download
अमरावती महानगरपालिका.अमनपाचे विविध विभागाकरिता 100 संगणक संच खरेदी करणेबाबत.25/05/202305/06/2023Download
प्रकाश विभाग अमरावती महानगरपालिका.Providing 30W LED SMART Lighting Decorative solar Post top light for AMC garden25/05/202331/05/2023Download
वैघकीय आरोय अधिकारी अमरावती महानगरपालिका. अमरावती महानगरपालिकेला आरोग्य विभाग चे काम करावाचे आहे.26/05/202302/06/2023Download
उपअभियंता झोन २ अमरावती महानगरपालिका.अमरावती महानगरपालिकेला प्र क्र ७,प्र क्र १८ झोन २ चे काम करावाचे आहे.29/05/202301/06/2023Download
वैघकीय आरोय अधिकारी अमरावती महानगरपालिका.अमरावती महानगरपालिकेला आरोग्य विभाग चे काम करावाचे आहे.29/05/202305/06/2023Download
मा.उप अभियंता अमरावती महानगरपालिकाअमरावती महानगरपालिकेला प्र क्र १६ चे काम करावाचे आहे.29/05/202305/06/2023Download
कार्यकारी अभियंता २ अमरावती महानगरपालिका.1)सरोज कॉलनी उद्यान मध्ये पाईप लाईन व पंप टाकणे.
2)आशियाड कॉलनी मधील उद्यान मध्ये पाईप लाईन टाकणे.
31/05/202306/06/2023Download
उपयुक्त (सा) अमरावती महानगरपालिका.अमरावती महानगरपालिकेच्या सामान्य प्रशासन विभागातील तागाचे बारदाणे(जूतटचे बारदाणे) विल्हेवाट/विक्री करण्याबाबत. 01/06/202308/06/2023Download
उपअभियंता झोन २ अमरावती महानगरपालिका.अमरावती महानगरपालिकेला प्र क्र १२ चे काम करावाचे आहे.02/06/202308/06/2023Download
संगणक विभाग, अमरावती महानगरपालिका.Processor : 2X Hexa Core Xeon E52620.
Cache : 2.0 GHZ.
Threads : 12 X 2.
RAM : 32 GB.
Storage : 600 GB (SSD).
Traffic : 10 TB.
Raid : 1.
07/06/202315/06/2023Download
उपअभियंता झोन ३ अमरावती महानगरपालिका.1)प्र क्र १० कुंभारवाडा येथे श्री जोहरे यांच्या घराजवळ नाली बांधणे.
2)प्र क्र ९ नितीन विहार येथे खुल्या जागेत ओटा बांधणे.
08/06/202314/06/2023Download
उपअभियंता झोन ३ अमरावती महानगरपालिका प्र क्र ११ किशोर नगर येथील श्री तंबाखे यांच्या घराजवळ सी.डी. वर्क बांधणे.08/06/202314/06/2023Download
महिला व बाल विकास विभाग अमरावती महानगरपालिका.महिलांसाठी आरोग्य,हुंडा वंदी,स्त्रीभ्रूण हत्त्या-जनजागृतीपर पथनाट्य कार्यक्रम करणे.09/06/202315/06/2023Download
संगणक विभाग, अमरावती महानगरपालिका.canon xerox Machines onsite 1 year waranty.
print technology:- lesar
platen/flatbed size:-A3
original dacument feeder:- ADF
09/06/202316/06/2023Download
महिला व बाल विकास विभाग अमरावती महानगरपालिका.सन्मानपत्र तयार करून पुरवठा करणे.09/06/202315/06/2023Download
उपअभियंता झोन ३ अमरावती महानगरपालिकाअमरावती महानगरपालिकेला प्र क्र १० चे काम करावयाचे आहे.09/06/202316/06/2023Download
शहर अभियंता, महानगर पालिका, अमरावतीProviding street lights on Decorative pole on Rajkamal chowk to Ambadevi road at Amravati.13/06/202315/06/2023Download
कार्यकारी अभियंता २ महानगरपालिका अमरावतीप्र क्र २२,प्र क्र ०८,प्र क्र १३,प्र क्र १९ आणि अमनपा महापौर बंगला यांचे काम करावाचे आहे.13/06/202320/06/2023Download
उद्यान विभाग अमरावती महानगरपालिका.अमरावती महानगरपालिका अंतर्गत उद्यान विभाग करीत सदर कामें करावाचे आहे.13/06/202321/06/2023Download
कार्यकारी अभियंता २ महानगरपालिका अमरावती 1)प्र क्र १७ रवी नगर मेडप्लस मेडिकल जवळील हापशी जवळ शोष खड्डा तयार करणे.
2)प्र क्र २१ निभोरा झोपडपट्टी येथे नागोबा मंदिरा समोरील हातपंपजवळ शोष खड्डा तयार करणे.
14/06/202319/06/2023Download
शहर अभियंता विभाग महानगरपालिका अमरावती प्र क्र १३ अंतर्गत मुधोळकर पेठ येथील श्री.कडू याच्या घरा समोरील नालीवर स्ल्ब टाकणे.14/06/202322/06/2023Download
अमरावती महानगरपालिका.संगणक विभागाकरिता 07 नवीन Laptop खरेदी करण्याबाबत.14/06/202324/06/2023Download
भांडार विभाग विभाग महानगरपालिका अमरावतीअमरावती महानगरपालिका सार्वत्रिक निवडणूक करिता आवश्क्तेनुसार /मागणी नुसार मतदार यादया छपाई करून पुरवठा करण्याबाबत. 14/06/202327/06/2023Download
शहर अभियंता महानगरपालिका अमरावती प्र क्र १३ अंतर्गत अंबा नाल्या लगत असलेल्या अंबादेवी कडे जाणाऱ्या मुख्य रस्त्याची दुरुस्ती करण्याबाबत.16/06/202322/06/2023Download
उपअभियंता विभाग अमरावती महानगरपालिका.प्र क्र १७ अंतर्गत अंबाविहार येथे श्री वैघ यांचा घरा जवळ नालीची दुरुस्ती व बांधकाम करणे. 15/06/202321/06/2023Download
महिला व बाल विकास विभाग अमरावती महानगरपालिका.अमरावती महानगरपालिका द्वारा संचालित स्पर्धा परीक्षा ग्रंथालय/अभ्यासिका करिता आवश्क्तेनुसार पुस्तकांचा पुरवठा करण्याकरिता दरकरार करणे. 16/06/202322/06/2023Download
सार्वजनिक आरोग्य विभाग अमरावती महानगरपालिका.1) होर्डिंग बॅनर 10 x 8.
2) हस्तपत्रके A4 साईज पेपर 65 GSM.
3) अ‍ॅटो मायकिंग सिस्टीम सह.
4) नागरिकांना नोटिस A4.
5) केस हिस्ट्री शिट A4
16/06/202323/06/2023Download
उपअभियंता झोन ३ विभाग अमरावती महानगरपालिका.अमरावती महानगरपालिकेला प्र क्र ९ आणि प्र क्र १० चे काम करावाचे आहे.20/06/202326/06/2023Download
सामान्य प्रशासन विभाग अमरावती महानगरपालिका.महानगरपालिकेमध्ये एक वर्षा करिता पी.बी.एक्स देखभाल दुरुस्ती करारनामा करणे.21/06/202330/06/2023Download
उपअभियंता विभाग ५ अमरावती महानगरपालिका.प्रभाग क्र.१७ अंतर्गत हाथी पुरा येथे सी डी वर्कचे बांधकाम करणे. 23/06/202326/06/2023 Download
उपअभियंता झोन २ अमरावती महानगरपालिका.अमरावती महानगरपालिकेला प्रभाग क्र १३ चे काम क्रवाचे आहे.23/06/202330/06/2023Download
सामान्य आरोग्य विभाग अमरावती महानगरपालिका. महानगरपालिका अमरावती, सार्वजनिक आरोग्य विभाग अंतर्गत कार्यालयीन कामकाजाकरीता स्टेशनरी खरेदी करावयाची आहे. 23/06/202330/06/2023Download
समाज विकास विभाग अमरावती महानगरपालिका.अमरावती महानगरपालिका द्वारा संचालित जेष्ठ नागरिक विरंगुळा केंद्राकरिता आव्श्क्ते नुसार पुस्तकांचा पुरवठा करणे.26/06/202328/06/2023Download
कार्यकारी अभियंता-२ अमरावती महानगरपालिका.अमरावती महानगरपालिकेला प्रभाग क्र ०६ चे काम करावाचे आहे.22/06/202327/06/2023Download
भांडार विभाग विभाग महानगरपालिका अमरावती.अमरावती महानगरपालिका सार्वत्रिक निवडणूक करीता आवश्क्तेनुसार /मागणीनुसार मतदार यादया छपाई करून पुरवठा करण्याबाबत.30/06/202307/07/2023Download
उद्यान अधिषक विभाग महानगरपालिका अमरावती.मनपा गणेश गृहनिर्माण हौसिंग सोसायटी उद्यान विकसित करणे बाबत.30/06/202306/07/2023Download
मा.उपअभियंता विभाग अमरावती महानगरपालिका.अमरावती महानगरपालिकेला प्रभाग क्र.०३ चे काम करावाचे आहे.28/06/202306/07/2023Download
उपअभियंता झोन २ विभाग अमरावती महानगरपालिका.1) प्रभाग क्र. १८ अंतर्गत कवर नगर येथील शिंधू वासवानी शाळेलगत असलेल्या नाल्यालगत सुरक्षा कठडे लावले बाबत.
2) प्रभाग क्र. १८ अंतर्गत कवर नगर येथे साधू वासवानी जवळील नाल्यालगत सुरक्षा कठडे लावले बाबत.
05/07/202313/07/2023Download
मा.उपअभियंता विभाग अमरावती महानगरपालिका.अमरावती महानगरपालिकेला प्रभाग क्र. 04 चे काम करावाचे आहे.06/07/202312/07/2023Download
उद्यान अधिषक विभाग महानगरपालिका अमरावती.मनपा विजय कॉलनी उद्यान नुतनीकरण करणे.04/06/202310/07/2023Download
उपअभियंता झोन २ विभाग अमरावती महानगरपालिका.प्र क्र.१२ अंतर्गत गांधी नगर येथे विविध ठिकाणी नामफलक लावणे बाबत.06/07202312/07/2023Download
सार्वजनिक आरोग्य विभाग अमरावती महानगरपालिका.कार्यालयीन कामकाजाकारीता आवश्यक स्टेशनरी, फॉरमॅट इत्यादींची छपाई करावयाची आहे.06/07202312/07/2023Download
भांडार विभाग विभाग महानगरपालिका अमरावती.अमरावती महानगरपालिका सार्वत्रिक निवडणूक करीता आवशकतेनुसार /मागणीनुसार मतदार यादयां छपाई करून पुरवठा करण्याबाबत.10/07/202317/07/2023Download
उपअभियंता झोन २ विभाग अमरावती महानगरपालिका.अमरावती महानगरपालिकेला प्रभाग क्र.७ चे काम करावाचे आहे.11/07/202314/07/2023Download
शहर अभियंता विभाग महानगरपालिका अमरावती अमरावती महानगरपालिका अंतर्गत खालिल चौकाचे शहर सौंदर्यीकरण करावयाचे आहे.14/07/202321/07/2021Download
उपअभियंता झोन ३ विभाग अमरावती महानगरपालिका.अमरावती महानगरपालिकेला प्रभाग क्र.११ चे काम करावाचे आहे.14/07/202320/07/2023Download
शहर अभियंता विभाग महानगरपालिका अमरावती Providing Decorative lamp post fitting at various square in AMC area.18/07/202324/07/2023Download
शहर अभियंता विभाग महानगरपालिका अमरावती Providing Decorative lamp post fitting at various square in AMC area.18/07/202324/07/2023Download
शहर अभियंता विभाग महानगरपालिका अमरावती Providing Decorative lamp post fitting at various square in AMC area.18/07/202324/07/2023Download
शहर अभियंता विभाग महानगरपालिका अमरावती Providing Decorative lamp post fitting at various square in AMC area.18/07/202324/07/2023Download
कार्यकारी अभियंता विभाग अमरावती महानगरपालिका.अमरावती महानगरपालिकेला प्रभाग क्र. ०९ चे काम करावाचे आहे.19/07/202326/07/2023Download
उप अभियंता विभाग अमरावती महानगरपालिका.१)सागर नगर येथील पराडाइज शाळा समोर नालीचे बांधकाम करणे बाबत.
२)सागर नगर येथील पराडाइज शाळा समोर नालीवर स्लब टाकणे बाबत.
३)सागर नगर येथील पराडाइज शाळा समोर सी.डी. वर्क चे बांधकाम करणे बाबत.
19/07/202326/07/2023Download
शहर अभियंता विभाग महानगरपालिका अमरावती.Providing Decorative Single arm bracket,combo street pole & aliminum light fixture at various roads in AMC area.19/07/202326/07/2023Download
शहर अभियंता विभाग महानगरपालिका अमरावती.Providing Decorative Single arm bracket,combo street pole & aliminum light fixture at various roads in AMC area.19/07/202326/07/2023Download
शहर अभियंता विभाग महानगरपालिका अमरावती.Providing Decorative Single arm bracket,combo street pole & aliminum light fixture at various roads in AMC area.19/07/202326/07/2023Download
उप अभियंता विभाग अमरावती महानगरपालिका.अमरावती महानगरपालिकेला प्रभाग क्र.१० चे काम करावाचे आहे.19/07/202324/07/2023Download
उद्यान विभाग,
अमरावती महानगरपालिका.
Kisan Kraft Spring Loaded Stabilizer Auger Type Post Hole Digger Kisankraft21/07/202331/07/2023Download
उप अभियंता (५) विभाग अमरावती.अमरावती महानगरपालिकेला प्रभाग क्र 15 चे काम करावाचे आहे.25/07/202328/07/2023Download
उप अभियंता विभाग महानगरपालिका. अमरावतीअमरावती महानगरपालिकेला प्रभाग क्र २ आणि ७ चे काम करावाचे आहे.21/07/202326/07/2023Download
उपअभियंता झोन २ विभाग अमरावती महानगरपालिकाअमरावती महानगरपालिकेला प्रभाग क्र १३ चे काम करावाचे आहे.30/07/202301/08/2023Download
अग्निशमन आधिक्षक विभाग महानगरपालिका अमरावती अमरावती महानगरपालिकेला अग्निशमन विभागा करिता खाली दिल्याप्रमाणे जनरेटर दुरुस्ती व साहित्याचा पुरवठा करावयाचा आहे.25/07/202302/08/2023Download
शहर अभियंता विभाग महानगरपालिका अमरावती.Providing Street lights on pole with decorative single & double arm bracket on various roads of AMC.25/07/202331/07/2023Download
वैघकिय आरोग्य अधिकारी विभाग महानगरपालिका अमरावती अमरावती महानगरपालिका आरोग्य विभाग राष्ट्रीय शहरी आरोग्य अभियान १५ वा वित्त आरोग्य अंतर्गत Operational Expenses of UHWC मध्ये रजिस्टर छपाई करिता वस्तू मागविण्यात येत आहे.19/07/202325/07/2023Download
वैघकिय आरोग्य अधिकारी विभाग महानगरपालिका अमरावती अमरावती महानगरपालिका आरोग्य विभाग राष्ट्रीय शहरी आरोग्य अभियान १५ वा वित्त आरोग्य अंतर्गत ICE of UHWC मध्ये Pamplets तयार करण्या करिता काम करावयाचे आहे.19/07/202325/07/2023Download
वैघकिय आरोग्य अधिकारी विभाग महानगरपालिका अमरावती अमरावती महानगरपालिका आरोग्य विभाग राष्ट्रीय शहरी आरोग्य अभियान १५ वा वित्त आरोग्य अंतर्गत ICE of UHWC मध्ये Stickers तयार करण्या करिता काम करावयाचे आहे.19/07/202325/07/2023Download
उपअभियंता विभाग अमरावती महानगरपालिकाप्र क्र १८ अंतर्गत सिंधू नगर येथे हरीदास हॉलजवळ विकेट गेट बसविणेबाबत. 24/07/202331/07/2023Download
उप अभियंता विभाग अमरावती महानगरपालिका.प्र क्र ०४ अंतर्गत अकबर नगर येथील आहेफाज किराणा समोर सी डी वर्क चे बांधकाम करणे.27/07/202304/08/2023Download
विशेष कार्य अधिकारी विभाग महानगरपालिका अमरावती.महानगरपालिका क्षेत्रातील महिलांना योगा /प्राणायाम प्रशिक्षण कार्यक्रम राबविणे.26/07/202302/08/2023Download
उप अभियंता विभाग महानगरपालिका अमरावती.प्र क्र १२ विजय कॉलनी येथील श्री.दातेराव याच्या घरामागील असलेल्या सर्विस लाईनला गेट बसविण्या बाबत.28/07/202305/08/2023Download
उप अभियंता विभाग अमरावती महानगरपालिका.प्र क्र १५ अंतर्गत गवळीपुरा हबीबनगर येथील अलीसर यांचे घराजवळ सी डी वर्क चे बांधकाम करणे.25/07/202331/07/2023Download
उप अभियंता विभाग राजापेठ अमरावती महानगरपालिका.प्रभाग क्र १२ राजापेठ झोन क्र २ मुदलियार नगर येथील एड.रोहित उपाध्याय यांच्या घराला लागून लहानुजी नगर हमालपुरा येथील आकांशा बिल्डींगला लागून गेट बसविण्या बाबत. 02/08/202305/08/2023Download
विशेष कार्य अधिकारी विभाग महानगरपालिका अमरावती.महानगरपालिका अंतर्गत मुली व युतीकरीता संगणक प्रशिक्षण MSCIT राबविणे.03/08/202309/08/2023Download
विशेष कार्य अधिकारी विभाग महानगरपालिका अमरावती.महानगरपालिका अंतर्गत मुली व युतीकरीता संगणक प्रशिक्षण COMPUTER TYPING राबविणे.03/08/202309/08/2023Download
सार्वजनिक आरोग्य विभाग महानगरपालिका अमरावती सार्वजनिक आरोग्य विभाग अंतर्गत महानगरपालिका दवाखाने व आरोग्य केंद्राकरिता साहित्य खरेदी करावयाचे आहे.07/08/202314/08/2023Download
कार्यकारी अभियंता विभाग महानगरपालिका अमरावतीअमरावती महानगरपालिकेला प्रभाग क्र.05 चे काम करावयाचे आहे. 08/08/202315/08/2023Download
शहर अभियंता विभाग महानगरपालिका अमरावतीप्रभाग क्र.१८ अंतर्गत शिव अपार्टमेंट जवळ शंकर नगर येथील असलेल्या नाल्यालगत सुरक्षा काठडे लावणे बाबत.08/08/202317/08/2023Download
शहर अभियंता विभाग महानगरपालिका अमरावतीप्रभाग क्र.१८ अंतर्गत शंकर नगर येथील नाल्यालगत सुरक्षा काठडे लावणे बाबत.08/08/202317/08/2023Download
शहर अभियंता विभाग महानगरपालिका अमरावतीप्रभाग क्र.१८ अंतर्गत शिव मंदिर आणि सिंधू नगर जवळ कवर नगर नाल्यालगत सुरक्षा काठडे लावणे बाबत.08/08/202317/08/2023Download
उपअभियंता विभाग अमरावती महानगरपालिका.अमरावती महानगरपालिकेला Zone 4 चे काम करावयाचे आहे. 09/08/202314/08/2023Download
उप अभियंता विभाग महानगरपालिका अमरावती.अमरावती महानगरपालिकेला प्रभाग क्र 17 चे काम करावयाचे आहे. 11/08/202317/08/2023Download
उप अभियंता विभाग महानगरपालिका अमरावती.अमरावती महानगरपालिकेला प्रभाग क्र.4 चे काम करावयाचे आहे. 11/08/202317/08/2023Download
सार्वजनिक आरोग्य विभाग
महानगरपालिका अमरावती.
महानगरपालिका अमरावती, सार्वजनिक आरोग्य विभाग अंतर्गत मिशन इंद्रधनुष्य 5.0 मोहिमेकारीता banar पोस्टर प्रिंटींग करावयाची आहे.11/08/202318/08/2023Download
उपअभियंता विभाग अमरावती महानगरपालिकाअमरावती महानगरपालिकेला प्रभाग क्र.09 चे काम करावयाचे आहे. 14/08/202321/08/2023Download
उपअभियंता विभाग अमरावती महानगरपालिकाप्र क्र १ झोन १ अंतर्गत येणाऱ्या आराधना चौक RMC प्लॉट जावरील रोड साईडच्या खड्ड्याची लेवेलिंग व मुरूम भारती करणेबाबत.14/08/202317/08/2023Download
उप अभियंता विभाग महानगरपालिका अमरावती.अमरावती महानगरपालिकेला प्रभाग क्र.14 चे काम करावयाचे आहे. 15/08/202322/08/2023Download
उप अभियंता विभाग महानगरपालिका अमरावती.हबीब नगर येथिल श्री अन्सारी यांचे घरावळ रस्त्यांचे बंधकाम करणे बाबत,16/08/202322/08/2023Download
उपअभियंता झोन २ विभाग अमरावती महानगरपालिका.1)महानगरपालिका प्राथमिक मराठी शाळा निंभोरा केंद्र बडनेरा 23 ध्वजस्तंभ बांधकाम करणे.
2)Construction of Flag hosting otta & pole at nimbhora AMC in prabhag no. 21 juni wasti badnera.
17/08/202323/08/2023Download
उपअभियंता विभाग महानगरपालिका अमरावती.अमरावती महानगरपालिकेला प्रभाग क्र.01 चे काम करावयाचे आहे. 19/08/202325/08/2023Download
शिक्षण विभाग, अमरावती महानगरपालिका शाळांना रंग रंगोटीचे काम करावयाचे आहे.21/08/202331/08/2023
Download
उपअभियंता झोन 3 विभाग अमरावती महानगरपालिकाअमरावती महानगरपालिकेला प्रभाग क्र.10 चे काम करावयाचे आहे. 25/08/202331/08/2023Download
उपअभियंता झोन 3 विभाग अमरावती महानगरपालिकाअमरावती महानगरपालिकेला प्रभाग क्र.10 चे काम करावयाचे आहे25/08/202331/08/2023Download
उपअभियंता झोन 1 विभाग अमरावती महानगरपालिका. अमरावती महानगरपालिकेला प्रभाग क्र.०६ चे काम करावयाचे आहे.29/08/202301/09/2023Download
महिला व बाल विकास विभाग अमरावती महानगरपालिका.महानगरपालिका अंतर्गत मुली व युतीकारिता संगणक प्रशिक्षण COMPUTER TYPING राबविणे.30/08/202305/09/2023Download
.महिला व बाल विकास विभाग अमरावती महानगरपालिका.महानगरपालिका अंतर्गत मुली व युतीकारिता संगणक प्रशिक्षण MSCIT राबविणे.30/08/202305/09/2023Download
उप अभियंता विभाग महानगरपालिका अमरावती.अमरावती महानगरपालिकेला प्रभाग क्र.०२चे काम करावयाचे आहे30/08/202305/09/2023Download
उप अभियंता विभाग महानगरपालिका अमरावती.अमरावती महानगरपालिकेला प्रभाग क्र.०५ चे काम करावयाचे आहे30/08/202305/09/2023Download
उप अभियंता विभाग (५) महानगरपालिका अमरावती.प्रभाग क्र.४ अंतर्गत KGN कॉलनी येथे सी.डी वर्क चे बांधकाम करणे.01/09/202307/09/2023Download
शिक्षण विभाग महानगरपालिका अमरावती.व्हिल चेअर विशेषत:खालील प्रमाणे
1)Crome Plated Steel Frame
2)Standard Size
3)Seat Rexin Fixed
4)Back Rest Rexin Fixed
5)Reclining High Back
01/09/202311/09/2023Download
शिक्षण विभाग महानगरपालिका अमरावती.शाळांना रंग रंगोटीचे काम करावयाचे आहे.02/09/202313/09/2023Download
कार्यकारी अभियंता-२ विभाग महानगरपालिका अमरावती. अमरावती महानगरपालिकेला प्रभाग क्र.०९ व १० चे काम करावयाचे आहे.06/09/202313/09/2023Download
उप अभियंता झोन ३ विभाग महानगरपालिका अमरावती.१)प्र क्र १० वडरपुरा येथील श्री.विठ्ठल गायकवाड ते श्री.विठ्ठल शेळके यांच्या घरामागील नाली बनविणे बाबत.
२)प्र क्र १० मधील महात्मा फुले कॉलनी येथील श्री.गणवीर यांच्या घरासमोर पेविंग ब्लॉक बसविणे बाबत.
06/09/202311/09/2023Download
उप अभियंता विभाग महानगरपालिका अमरावती.१)प्रभाग क्र १६ अंतर्गत जावेद नगर येथे सिवेज त्रितमेंट प्लांट समोर रपटा बांधणे.
२) प्रभाग क्र १६ अंतर्गत रोषण नगर येथे फरीद भाई यांचे घराजवळ सी.डी. वर्क बांधणे.
07/09/202312/09/2023Download
उप अभियंता झोन ३ विभाग महानगरपालिका अमरावती.प्र.क्र.१० जेवळ नगर येथील छत्री तलाव कडे जाणा-या मुख रस्त्यावर CD Work बांधकाम करणे.07/09/202311/09/2023Download
उप अभियंता विभाग महानगरपालिका अमरावती.१) प्रभाग क्र १४ अंतर्गत नालसाहाबपुरा रोड वर गतिरोधक बसविणे.
२) प्रभाग क्र १४ अंतर्गत तारखेडा रोड वर गतिरोधक बसविणे.
३)प्रभाग क्र १४ अंतर्गत भाजीबाजार रोड वर गतिरोधक बसविणे.
08/09/202313/09/2023Download
उप अभियंता विभाग महानगरपालिका अमरावती.झोन क्र.२ अंतर्गत श्याम चौक येथील न्यू हाय स्कूल मेन हायस्कूल च्या बाजूला नवीन ब्लॉक बसविणे.10/09/202313/09/2023Download
संगणक विभाग महानगरपालिका अमरावती.Sony Smart Television TV ६५”इंच 4K ULTRA HD (KD-65X80K/KD-65X82K)11/09/202318/09/2023Download
भांडार विभाग अमरावती महानगरपालिकाअमरावती महानगरपालिका सार्वत्रिक निवडणूक करिता आवशाक्तेनुसार/मागणी नुसारजनरल स्टेशनरी साहित्यांचा पुरवठा करणेबाबत. 12/09/202326/09/2023Download
उप अभियंता विभाग (5) महानगरपालिका अमरावती.प्रभाग क्र १६ अंतर्गत रहमत नगर गल्ली नं .५ जोहान मेडीकल जवळ चंदा बेकरी समोर रपटा दुरुस्त करणे. 21/09/202326/09/2023Download
महिला व बाल विकास विभाग अमरावती महानगरपालिका.महानगरपालिका अंतर्गत मुली व युतीकारिता संगणक प्रशिक्षण COMPUTER TYPING राबविणे.21/09/202325/09/2023Download
महिला व बाल विकास विभाग अमरावती महानगरपालिका.महानगरपालिका अंतर्गत मुली व युतीकारिता संगणक प्रशिक्षण MSCIT राबविणे.21/09/202325/09/2023Download
महिला व बाल विकास विभाग अमरावती महानगरपालिका.महानगरपालिका क्षेत्रातील किशोरवयीन मुलींना लैंगिक शिक्षण,मासिक पाळी व आरोग्य विषयक जनजागृती करण्या साठी विविध ठिकाणी कार्यशाळा आयोजित करण्याबाबत. 26/09/202303/10/2023Download
शहर अभियंता विभाग महानगरपालिका अमरावती१)मनपा उच्च प्राथमिक शाळा क्र १८ प्रवीण नगर येथे शाळेच्या दर्शनीय भागात झुला बसविण्याबाबत
२)मनपा उच्च प्राथमिक शाळा क्र १८ प्रवीण नगर येथे शाळेच्या दर्शनीय भागात सि.सा व घसर गुंडी बसविण्याबाबत
01/10/202303/10/2023Download
शहर अभियंता विभाग महानगरपालिका अमरावतीमनपा प्राथमिक शाळा क्र ४,अंबापेठ,अमरावती येथील स्वच्छता गृहाची दुरुस्ती व बांधकाम करणेबाबत. 02/10/202304/10/2023Download
उपअभियंता झोन २ विभाग अमरावती महानगरपालिका.१)प्रभाग क्र १२ राजापेठ झोन क्र.२ रुखमिनी नगर येथील जोगळेकर प्लॉट मधील मैदानाची दुरुस्ती करणेबाबत.
२)प्रभाग क्र १२ राजापेठ झोन क्र.२ रुखमिनी नगर/हमालपुरा येथील जोगळेकर प्लॉट मधील मैदानाची दुरुस्ती करणेबाबत.
03/10/202308/10/2023Download
सार्वजनिक आरोग्य विभाग अमरावती महानगरपालिका.A4 Size Non-Tearable Paper 100GSM/120GSM04/10/202310/10/2023Download
उपअभियंता झोन २ विभाग अमरावती महानगरपालिका.अमरावती महानगरपालिकेला प्रभाग क्र.18 चे काम करावयाचे आहे. 04/10/202309/10/2023Download
उपअभियंता झोन २ विभाग अमरावती महानगरपालिका.अमरावती महानगरपालिकेला प्रभाग क्र.18 चे काम करावयाचे आहे. 04/10/202310/10/2023Download
उपअभियंता झोन ५ विभाग अमरावती महानगरपालिका.अमरावती महानगरपालिकेला प्रभाग क्र.१७ चे काम करावयाचे आहे. 06/10/202312/10/2023Download
बांधकाम विभाग अमरावती महानगरपालिका.अमरावती महानगरपालिकेला प्रभाग क्र.18 चे काम करावयाचे आहे. 09/10/202315/10/2023Download
प्रकाश विभाग अमरावती महानगरपालिका.१)झोन क्र ०४ अंतर्गत मिलचाळ येथील समाजमंदिराचे विघृतीकरण करणे.
२)झोन क्र ०३ अंतर्गत प्रबुद्ध मंडळ वाचनालय फ्रेजरपुरा येथील विघृतीकरण करणे.
३)स्वच्छ सर्वेक्षण 2023-2024 च्या अंतर्गत सार्वजनिक सौचालायाम्ध्ये प्रकाश वेवस्था करणे.
10/10/202316/10/2023Download
उप अभियंता झोन ३ विभाग महानगरपालिका अमरावती.१)प्र क्र ११ दस्तूर नगर येथे श्री दादाराव वाहने यांच्या घराजवळ नालीचे बांधकाम करणे.
२)प्र क्र ०८ बिच्छू टेकडी येथे इंदुबाई गजभिये यांचा घराजवळ कॉक्रीट रस्त्याचे बांधकाम करणे.
३)प्र क्र १० संजय गांधी नगर नं २ येथील श्री मेश्राम ते श्री पानतावणे घराजवळील नालीचे बांधकाम करणे.
10/10/202313/10/2023Download
भांडार विभाग विभाग महानगरपालिका अमरावती.अमरावती महानगरपालिकेच्या सार्वत्रिक निवडणुकीकरिता आवशाक्तेनुसार/मागणीनुसार जनरल स्टेशनरी साहित्यांचा पुरवठा करण्याबाबत.12/10/202319/10/2023Download
उप अभियंता झोन ३ विभाग महानगरपालिका अमरावती.१)प्र क्र ८ बिच्छू टेकडी येथे मच्छीद परिसरात कॉक्रीत रस्त्याचे बांधकाम करणेबाबत.
२)प्र क्र ०९ अंतर्गत वडाळी येथील रपटा व नाली दुरुस्ती करणे.
12/10/202320/10/2023Download
बांधकाम विभाग अमरावती महानगरपालिका.अमरावती महानगरपालिकेला प्रभाग क्र.२२ चे काम करावयाचे आहे. 13/10/202316/10/2023Download
उप अभियंता झोन ३ विभाग महानगरपालिका अमरावती.अमरावती महानगरपालिकेला प्रभाग क्र.१० चे काम करावयाचे आहे. 13/10/202319/10/2023Download
उपअभियंता-२ विभाग अमरावती महानगरपालिका.अमरावती महानगरपालिकेला प्रभाग क्र.12 चे काम करावयाचे आहे. 18/10/202322/10/2023Download
उप अभियंता झोन ३ विभाग महानगरपालिका अमरावती.१)प्र क्र ०९ वडाळी मध्ये नाली वरील स्ल्याब ची दुरुस्ती करणे.
२)प्र क्र ८ बिच्छू टेकडी येथे क्रोक्रीत रस्त्याचे बांधकाम करणे.
19/10/202323/10/2023Download
उपअभियंता-झोन २ विभाग अमरावती महानगरपालिका.अमरावती महानगरपालिकेला प्रभाग क्र.१३ आणि १८ चे काम करावयाचे आहे. 22/10/202325/10/2023Download
उपअभियंता-झोन २ विभाग अमरावती महानगरपालिका.अमरावती महानगरपालिकेला प्रभाग क्र.१३ चे काम करावयाचे आहे. 22/10/202325/10/2023Download
संगणक विभाग अमरावती महानगरपालिका. DSC TYPE-313/10/202320/10/2023Download
उप अभियंता झोन ३ विभाग महानगरपालिका अमरावती.अमरावती महानगरपालिकेला प्रभाग क्र.१० चे काम करावयाचे आहे. 31/10/202306/11/2023Download
उप अभियंता विभाग अमरावती महानगरपालिका.अमरावती महानगरपालिकेला प्रभाग क्र.१४ व प्रभाग १५ चे काम करावयाचे आहे. 31/10/202306/11/2023Download
उपअभियंता विभाग अमरावती महानगरपालिका.प्रभाग क्र १६ अंतर्गत मुज्जफरपुरा शाळा सी डी वर्क चे बांधकाम करणे. 01/11/202307/11/2023 Download
उप अभियंता झोन ३ विभाग महानगरपालिका अमरावती.अमरावती महानगरपालिकेला प्रभाग क्र.०९ व प्रभाग १० चे काम करावयाचे आहे. 01/11/202308/11/2023Download
उप अभियंता झोन ३ विभाग महानगरपालिका अमरावती.अमरावती महानगरपालिकेला प्रभाग क्र.१० चे काम करावयाचे आहे. 01/11/202306/11/2023Download
उप अभियंता विभाग अमरावती महानगरपालिका.अमरावती महानगरपालिकेला प्रभाग क्र.१५ चे काम करावयाचे आहे. 01/11/202307/11/2023Download
महिला व बाल विकास विभाग अमरावती महानगरपालिका.पोषण दरमहा कीट पुरवठा करणे.(दिलेले यादीनुसार)01/11/202307/11/2023Download
उप अभियंता झोन 2 विभाग महानगरपालिका अमरावती1) प्रभाग क्र. १३, आंबापेठ मधील माधव नगर येथे अमर अपार्टमेंट समोर दुरुस्ती करण्याबाबत.
2) प्रभाग क्र. १३, आंबापेठ येधील नमुना मधील एक्न्झो दुकान लगत रपटायाचे बांधकाम करण्याबाबत.
02/11/202310/11/2023Download
उपअभियंता झोन ५ विभाग अमरावती महानगरपालिका.प्रभाग क्र १६अंतरगत मद्रासीबाबा दर्गाह येथे स्पीड ब्रेकर बसविणे. 03/11/202309/11/2023Download
उप अभियंता झोन ३ विभाग महानगरपालिका अमरावती.अमरावती महानगरपालिकेला प्रभाग क्र.०९ चे काम करावयाचे आहे. 03/11/202307/11/2023Download
शहर अभियंता विभाग अमरावती महानगरपालिका.अमरावती महानगरपालिकेला झोन क्र.०२ चे काम करावयाचे आहे.04/11/202307/11/2023Download
उप अभियंता झोन १ विभाग महानगरपालिका अमरावती.अमरावती महानगरपालिकेला झोन क्र.०३ चे काम करावयाचे आहे.06/11/202310/11/2023Download
उप अभियंता झोन १ विभाग महानगरपालिका अमरावती.अमरावती महानगरपालिकेला प्रभाग क्र.०३ चे काम करावयाचे आहे. 10/11/202316/11/2023Download
उप अभियंता विभाग महानगरपालिका अमरावती.अमरावती महानगरपालिकेला प्रभाग क्र.०४ चे काम करावयाचे आहे. 10/11/202317/11/2023Download
शिक्षण विभाग महानगरपालिका अमरावती.नर्सरी , के.जी. -१, के .जी.-२,वर्ग १ ला,वर्ग २ रा इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांकरिता पाठ्यपुस्तके खरेदी करणे करिता(मराठी,हिंदी)10/11/202328/11/2023Download
शिक्षण विभाग महानगरपालिका अमरावती.नर्सरी , के.जी. -१, के .जी.-२,वर्ग १ ला,वर्ग २ रा इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांकरिता पाठ्यपुस्तके खरेदी करणे करिता(उर्दू)10/11/202328/11/2023Download
उप अभियंता झोन ३ विभाग महानगरपालिका अमरावती.अमरावती महानगरपालिकेला प्रभाग क्र.०९ व ०८ चे काम करावयाचे आहे. 17/11/202324/11/2023Download
कार्यकारी अभितंता २ विभाग महानगरपालिका अमरावती.अमरावती महानगरपालिकेला प्रभाग क्र.२१ चे काम करावयाचे आहे. 24/11/20231/12/2023Download
उपअभियंता 2 विभाग महानगरपालिका अमरावतीअमरावती महानगरपालिकेला प्रभाग क्र.१३ चे काम करावयाचे आहे. 28/11/202305/12/2023Download
महिला व बाल विकास विभाग अमरावती महानगरपालिका.संत गाडगेबाबा स्पर्धा परीक्षा प्रबोधिनी (ग्रंथालय/अभ्यासिका)येथील लाकडी खुर्च्यांची किरकोळ दुरुस्ती व नवीन कुशनिंग करणे.29/11/202305/12/2023Download
संगणक विभाग,
अमरावती महानगरपालिका.
अमरावती महानगरपालिके अंतर्गत सर्व झोन कार्यालया येथे संगणकाचे दुय्यम प्रक्षेपण कारणाकरिता खालील प्रमाणे काम करावयाचे आहे.01/12/202308/12/2023Download
पशुवैधकीय विभाग, अमरावती महानगरपालिका.श्वान निवारा केंद्रा करीता साहित्यांचे दर मागविण्या बाबत.04/12/202310/12/2023Download
सार्वजनिक आरोग्य विभाग,
अमरावती महानगरपालिका.
Tab Cetrizine 5mg
Tab Vitamin C 500mg
Tab Calcium-D 500
05/12/202312/12/2023Download
उप अभियंता झोन ३ विभाग महानगरपालिका अमरावती.प्र क्र १० दस्तूर नगर येथील पूर्व झोन क्र ३ येथील मुख्य प्रवेशद्वारा जवळ पेविंग ब्लॉक बसविणे.08/12/202315/12/2023Download
उप अभियंता झोन ३ विभाग महानगरपालिका अमरावती.प्र क्र ०९ अंतर्गत महादेवखोरी येथे भंडारी हॉस्पिटल जवळ काँक्रीट रस्त्याचे बांधकाम करणे.08/12/202314/12/2023Download
प्रकाश विभाग अमरावती महानगरपालिका.अमरावती महानगरपालिकेला झोन क्र.०३ चे काम करावयाचे आहे. 09/12/202311/12/2023Download
प्रकाश विभाग अमरावती महानगरपालिका.अमरावती महानगरपालिका स्वच्छता विभागा अंतर्गत कार्यरत स्थायी मनपा सफाई कामगारांना आवशाक्तेनुसार/मागणीनुसार लागणारे गणवश कापड पुरवठा करण्याबाबत.08/12/202322/12/2023Download
शहर अभियंता,
अमरावती महानगरपालिका.
प्र.क्र. १३ अंतर्गत विविध ठिकाणी स्पीड ब्रेकर लावण्याबाबत.11/12/202318/12/2023Download
महिला व बाल विकास विभाग अमरावती महानगरपालिका.स्पर्धा परीक्षा ग्रंथालय / अभ्यासिका येथील पुस्तकांना वेळोवेळी व आवश्यकतेनुसार बाइंडिंग करणे.11/12/202318/12/2023Download
महिला व बाल विकास विभाग अमरावती महानगरपालिका.स्पर्धा परीक्षा ग्रंथालय / अभ्यासिका येथील पुस्तकांना वेळोवेळी व आवश्यकतेनुसार बाइंडिंग करणे.11/12/202318/12/2023Download
शहर अभियंता,
अमरावती महानगरपालिका.
प्र.क्र. १३ शारदा नगर येथील गार्डन जुने पेविंग ब्लॉक दुरुस्ती करण्याबाबत.13/12/202320/12/2023Download
शहर अभियंता,
अमरावती महानगरपालिका.
1)मनपा प्राथमिक शाळा, तपोवन येथील वर्ग खोल्याला रंगरंगोटी करण्याबाबत.
2)मनपा प्राथमिक शाळा क्र. २० नवाथे नगर सौचालाया दरवाजे व दुरुस्तीबाबत.
13/12/202320/12/2023Download
संगणक विभाग,
अमरावती महानगरपालिका.
1)Biometric machine (Face/Biometric/RFID Attendance Reader)
Storage Capacity
Face Capacity:2,000
Fingerprint Capacity:3,000
ID Card Capacity:3,000
Transaction  Capacity:1,00,000
2)Attendance Report Generation Software (Web Based, ASP.net/SQL)
14/12/202322/12/2023Download
भांडार विभाग अमरावती महानगरपालिका.अमरावती महानगरपालिका स्वच्छता विभागा अंतर्गत कार्यरत स्थायी मनपा सफाई कामगारांना आवश्यकतेनुसार /मागणीनुसार गणवेश कापड पुरवठा करण्याबाबत.20/12/2022326/12/2023Download
प्रकाश विभाग, अमरावती महानगरपालिका.अमरावती महानगरपालिकेकडे वीज वापरापोटी होणाऱ्या खर्चामध्ये बचत करण्यासाठी कॅपेटीव्ह पद्धतीने वीज खरेदी करणए कमी तज्ञ सल्लागाराची नेमणूक करणे.21/12/202328/12/2023Download
उप अभियंता झोन ३ विभाग महानगरपालिका अमरावती.अमरावती महानगरपालिकेला प्र.क्र १० चे काम करावयाचे आहे. 27/12/202301/01/2024Download
बांधकाम विभाग महानगरपालिका अमरावती.Providing & Fixing doors & reparing work at amc school no. 10 Amc School no. 7 in Prabhag No. 21 badnera.28/12/202303/01/2024Download
भांडार विभाग विभाग महानगरपालिका अमरावती.अमरावती लोकसभा/विधानसभा २०२४ व महानगरपालिका सार्वत्रिक निवडणूक करिता वेळोवेळी लागणारे साहित्य छपाई करणे बाबत.
१. बॅनर(फ्लेक्स)
२. स्लोगन
३. स्टीकर
29/12/202303/01/2024Download
भांडार विभाग विभाग महानगरपालिका अमरावती.अमरावती महानगरपालिका स्वच्छता विभागा अंतर्गत कार्यरत स्थायी मनपा सफाई कामगारांना आवश्यकतेनुसार /मागणीनुसार लागणारे गणवेश कापड पुरवठा करण्याबाबत.03/01/202412/01/2024Download
सार्वजनीक आरोग्य विभाग
अमरावती महानगरपालिका
1) Platform Trolley Load Capacity 500 KG
2) Trolley With Basket
17/01/202424/01/2024Download
सार्वजनीक आरोग्य विभाग
अमरावती महानगरपालिका
१) होर्डीग बॅनर १० X 8
2) बॅनर 3 X 5
07/01/202417/01/2024Download
महिला व बाल विकास विभाग अमरावती महानगरपालिकाअमरावती महानगरपालिकेच्‍या अंतर्गत महिला व बालविकास विभागाकरीता संगणक आज्ञावली चे वार्षिक देखभाल करण्‍याबाबत.10/01/202418/01/2024Download
शिक्षण विभाग महानगरपालिका अमरावती.लो-व्हिजन कीट-विशेषत: खालील प्रमाणे
1)Table Magnifier
2)Stand and hand-held magnifier
3)Strong Magnifying reading glases looper
4)Small Telescopes
5)Higher Quality Optics.
11/01/202419/01/2024Download
उप अभियंता विभाग महानगरपालिका अमरावती.अमरावती महानगरपालिकेला प्र.क्र ०६ चे काम करावयाचे आहे. 12/01/202419/01/2024Download
उप अभियंता विभाग महानगरपालिका अमरावती.अमरावती महानगरपालिकेला प्र.क्र १२ चे काम करावयाचे आहे. 15/01/202422/01/2024Download
शहर अभियंता विभाग महानगरपालिका अमरावती.१) मनपा प्राथमिक शाळा आयसोलेशन दवाखाने लगत दसरा मैदान येथील शाळेच्या परिसरामध्ये चैअर्स एम जी आर व सिंगल बार खेळणे साहित्य लावणे बाबत
२) मनपा प्राथमिक शाळा आयसोलेशन दवाखाने लगत दसरा मैदान येथील शाळेच्या परिसरामध्ये झुला आणि सी सा खेळणे साहित्त्य लावणे बाबत.
15/01/202417/01/2024Download
शहर अभियंता विभाग महानगरपालिका अमरावती.अमरावती महानगरपालिकेला प्र.क्र १८ चे काम करावयाचे आहे. 16/01/202423/01/2024Download
उप अभियंता विभाग महानगरपालिका अमरावती.अमरावती महानगरपालिकेला प्र.क्र १२ चे काम करावयाचे आहे. 16/01/202420/01/2024Download
शहर अभियंता विभाग महानगरपालिका अमरावती.अमरावती महानगरपालिकेला प्र.क्र १३ चे काम करावयाचे आहे. 16/01/202423/01/2024Download
संगणक विभाग महानगरपालिका अमरावतीअमरावती महानगरपालिके अंतर्गत संत गाडगेबाबा स्‍पर्धापरिक्षा ग्रंथालय केंद्र CCTV बसविण्‍याचे काम करावयाचे आहे.  16/01/202423/01/2024Download
सार्वजनीक आरोग्य विभाग
अमरावती महानगरपालिका
1) लसीकरण करणा-या आरोग्‍य सेवीका यांची दैनंदीनी १६० पेजेस
२) नियमीत लसीकरण कार्यक्रम अंतर्गत टॅली शीट रजीस्‍टर १६० पेजेस
17/01/202424/01/2024Download
कार्यकारी अभियंता-२ विभाग महानगरपालिका अमरावती.अमरावती महानगरपालिकेला कार्यकारी अभियंता-२ चे काम करावयाचे आहे. 17/01/202424/01/2024Download
उप अभियंता विभाग महानगरपालिका अमरावती.प्रभाग क्र.१६ अंतर्गत रहमत नगर येथील सईदभाई यांचे घरासमोर रस्त्यांचे बांधकाम करणे.19/01/202425/01/2024Download
उप अभियंता विभाग महानगरपालिका अमरावती.प्रभाग क्र १४ बुधवारा मधील भाजीबाजार परिसरात विविध कामे22/01/202429/01/2024Download
कार्यकारी अभियंता महानगरपालिका अमरावती.1) म. न. पा. ऊर्दु हायस्कुल शाळा क्र. 07 जमील कॉलनी येथे नव्याने विद्युतीकरण करणे.
2) म. न. पा. अंतर्गत अंबिकानगर येथील चौकीदार कॉर्टरचे विद्युतीकरण करणे.
3) म. न. पा. रहाटगाव येथील समाज मंदीराचे नव्याने विद्युतीकरण करणे.
31/01/202402/02/2024Download
उद्यान विभाग अमरावती महानगरपालिका.मनपा शाळेतील परसबाग तयार करण्याकरीता मातीचा व वृशांचा पुरवठा करणे बाबत.02/02/202408/02/2024Download
सार्वजनीक आरोग्य विभाग
अमरावती महानगरपालिका
1) ओपिडी केस पेपर 10 X 7.25 इंच 68 GSM (200 केस पेपरचा एक बंच याप्रमाणे पुस्तिका)
2) दैनंदिन किटकशास्त्रीय सर्वेक्षण नोंद वही A4 साईज रजिस्टर 200 पेजेस
3) ए. एन. सी. मल्टीकलर कार्ड
02/02/202409/02/2024Download
महिला व बाल विकास विभाग अमरावती महानगरपालिकामहानगरपालिका क्षेत्रातील मुली व युवतींना पोलीस / सैन्‍य भरतीपूर्व प्रशिक्षण कार्यक्रम राबविणे07/02/202414/02/2024Download
उप अभियंता झोन ३ विभाग महानगरपालिका अमरावती.प्र.क्र.11 मधील आयुर्वेदिक महाविद्यालय समोर भिंती लगत सिमेंट काँक्रीट पाईप टाकणे.
प्र.क्र.11 फ्रेजरपुरा येथील गवळीपुरा येथे नालीवर स्लब टाकणे.
प्र.क्र.09 अंतर्गत महादेवखोरी येथे श्री. रंगारी यांच्या घराजवळ काँक्रीट रस्त्याचे बांधकाम करणे.
प्र.क्र.10 दस्तुर नगर येथील मनपा झोन क्र.3 येथे पेव्हिंग ब्लॉक बसविणे
03/01/2024 06/02/2024Download
उप अभियंता झोन क्र २ राजापेठ विभाग महानगरपालिका अमरावतीमनपा प्राथमिक शाळा तपोवन येथील शाळेच्या शौचालयाचे दरवाजे व फ्लोरिंग करण्याबाबत
मनपा प्राथमिक शाळा तपोवन येथील शाळेच्या शौचालयाला रंगरंगोटी करण्याबाबत
अंबिका नगर शाळा क्र. १६, येथील कॉर्टरची पाण्याची टाकी, किचन वटा करणेबाबत.
अंबिका नगर शाळा क्र. १६, येथील कॉर्टरचे दरवाजे खिडक्या बसविण्याबाबत
अंबिका नगर शाळा क्र. १६, येथील कॉर्टरच्या खिडक्या व बाहेरील भिंतीची रंगरंगोटी करणेबाबत.
मनपा हिन्दी शाळा क्र. ६, फ्रेजरपुरा भौतिक सुविधा पुरविण्याबाबत शिक्षण विभाग
अंबिका नगर शाळा क्र. १६, येथील कॉर्टरची रंगरंगोटी करणेबाबत.
05/02/202414/05/2024Download
उप अभियंता झोन क्र २ राजापेठ विभाग महानगरपालिका अमरावतीमनपा प्राथमिक शाळा क्र. २० नवाथे येथील शाळेच्‍या समोरील परीसरा मध्‍ये पेव्हिंग ब्‍लॉक लावणे बाबत.
मनपा प्राथमिक शाळा क्र. ३ राजापेठ येथील शाळेच्‍या समोरील मरीसरा मध्‍ये पेव्हिंग ब्‍लॉक लावणे बाबत.
मनपा प्राथमिक शाळा क्र. २० नवाथे येथील शाळेच्‍या समोरील मरीसरा मध्‍ये पेव्हिंग ब्‍लॉक लावणे बाबत.
01/01/202407/01/2024
Download
उप अभियंता झोन क्र 5 विभाग महानगरपालिका अमरावतीप्रभाग क्र १४ अंतर्गत जि.प / म .न.पा. शाळा ची किरकोळ दुरुस्ती करणे.13/02/202416/02/2024Download
कार्यकारी अभियंता १ विभाग महानगरपालिका अमरावती1)Const of c.c Road at Medical colony Om Lahari colony in pr 1 zone 1. 2)Providing & fixing paving blocks at Sant gulabba coliny garden in pr 3 zone 1. 3)Const of Wall at Sant Gulabbaba colony in pr 4)Providing & fixing steel benches in paradise colony garden & Zakir colony near Dr.Imran House.07/02/202414/02/2024Download
उप अभियंता झोन क्र ३ विभाग महानगरपालिका अमरावतीअमरावती महानगरपालिकेला प्रभाग क्र ०९ चे काम करावाचे आहे.12/02/202416/02/2024Download
उप अभियंता झोन क्र ३ विभाग महानगरपालिका अमरावतीअमरावती महानगरपालिकेला प्रभाग क्र १० चे काम करावाचे आहे.12/02/202416/02/2024Download
सार्वजनीक आरोग्य विभाग
अमरावती महानगरपालिका
1) Centrifuge Machine – Remi
2) Measuring Tape
3) MID Upper Arm Circumference (MUAC)
4) HB Digital Meter
5) HB Digital meter strips
6) Snellen Chart
7) Small Bell
8) BMI Chart
9) Infrontometer
10) Nebulizer Machines
11) Torch-Yellow Light
12/02/202420/02/2024Download
उप अभियंता झोन क्र २ राजापेठ विभाग महानगरपालिका अमरावती1 मनपा उर्दू उच्च प्राथमिक, माध्यमिक शाळा क्र.६ चपराशी पुरा येथील शाळेच्या परिसरामध्ये घसरगुंडी आणि सी सॉ खेळणे साहित्य लावणे बाबत.
2 मनपा उर्दू उच्च प्राथमिक, माध्यमिक शाळा क्र. ६ चपराशी पुरा येथील शाळेच्या परिसरामध्ये सर्कुलर स्विंग आणि एनिमल सी सॉ खेळणे साहित्य लावणे बाबत.
12/02/202420/02/2024Download
उप अभियंता झोन क्र ५ विभाग महानगरपालिका अमरावतीअमरावती महानगरपालिकेला प्रभाग क्र ०४ चे काम करावाचे आहे.08/02/202415/02/2024Download
उप अभियंता झोन क्र २ राजापेठ विभाग महानगरपालिका अमरावतीअमरावती महानगरपालिकेला प्रभाग क्र १९ चे काम करावाचे आहे.14/02/202420/02/2024Download
प्रकाश विभाग महानगरपालिका अमरावतीProviding 30.5 mtr saffron flag mast at Shiv Tekadi at Amravati16/02/202423/02/2024
Download
उप अभियंता झोन क्र ३ विभाग महानगरपालिका अमरावती1) प्रभाग क्र.११ मधील प्रशांत नगर येथील सभा मंडप लगत बुद्ध मूर्ती आवारामध्ये रंगरंगोटी करणे बाबत.
2) प्रभाग क्र.११ मधील किशोर नगर येथील बोधिसत्व सभा मंडप ला रंगरंगोटी करणे बाबत.
3) प्रभाग क्र.११ मधील प्रशांत नगर येथील बोधिसत्व सभा मंडप ला रंगरंगोटी करणे बाबत.
22/02/202428/02/2024
Download
बांधकाम विभाग महानगरपालिका अमरावती.Const of c.c. drain from shri Bolke to Padmashri niwas at sanket colony in pr 02, zone 1
प्रभाग क्र. २ संकेत कॉलनी येथील श्री. बोलके ते पद्मश्री निवास यांच्या घरापर्यंत कॉक्रीटनालीचे बांधकाम करणे.
Const of c.c. drain from shri Ghodegaonkar to shri deshmukh at Sanket colony in pr 2, zone 1
प्रभाग क्र. २ संकेत कॉलनी यथे श्री. घोडेगावकर ते श्री. देशमुख यांच्या घरापर्यंत कॉक्रीट नालीचे बांधकाम करणे.
Const of c.c. Drain From shri more to shri gulhane at Sanket colony in pr 2, 4 zone 1
प्रभाग क्र. २ संकेत कॉलनी येथील श्री. मोरे ते श्री. गुल्हाणे यांच्या घरापर्यंत कॉक्रीट नालीचे बांधकाम करणे.
Const of cc drain from shri Newade to Shri Wath at Sanket colony in pr 2 zone 1
प्रभाग क्र २ संकेत कॉलनी येथील श्री. नेवाडे ते श्री. वाढ यांच्या घरापर्यंत कॉक्रीट नालीचे बांधकाम करणे.
Const of c c Drain from shri Girase to Sri Bhagat at Sanket colony in pr 2 zone 1
प्रभाग क्र. २ संकेत कॉलनी येथील श्री. गिरासेते श्री. भगत यांच्या घरापर्यंत कॉंक्रीट नालीचे बांधकाम करणे
23/02/202401/03/2024Download
कार्यकारी अभियंता-२ विभाग महानगरपालिका अमरावती.अमरावती महानगरपालिकेला प्रभाग क्र ०९ चे काम करावाचे आहे.23/02/202401/03/2024Download
कार्यकारी अभियंता-२ विभाग महानगरपालिका अमरावती.अमरावती महानगरपालिकेला प्रभाग क्र ०९ आणि १० चे काम करावाचे आहे.23/02/202401/03/2024Download
बांधकाम विभाग महानगरपालिका अमरावती.Providing Street Light on pole with decorative bracket on various roads at Amravati29/02/202406/02/2024Download
उप अभियंता झोन क्र ५ विभाग महानगरपालिका अमरावतीप्रभाग क्र. १५ नईम ठीया समोर मैदानाची दुरुस्ती व सुधारणा करणे
प्रभाग क्र. १५ डेपुटी मैदानाची दुरुसती व सुधारणा करणे.
प्रभाग क्र. १५ डेपुटी मैदानाची दुरुसती व सुधारणा करणे.
प्रभाग क्र. १५ जमील भाई यांचे घरासमोरील मैदानाची दुरुस्ती व सुधारणा करणे.
26/02/202404/03/2024Download
उप अभियंता (1) महानगरपालिका अमरावतीप्रभाग क्र. ०३ नवसारी प्रभाग अंतर्गत सुफीयाना नगर नं २ येथील उस्‍मान मस्जिद येथे कॉक्रीट पाईप बसविणे बाबत.26/02/202404/03/2024Download
उप अभियंता झोन क्र ३ विभाग महानगरपालिका अमरावतीप्र.क्र १० अंतर्गत बेनोडा येथील श्री.प्रकाश तायडे यांच्या घरासमोरील नालीचे बांधकाम करणे.27/02/202401/03/2024Download
उद्यान विभाग महानगरपालिका अमरावती.मनपा उद्यान विभागास वृक्षांचा पुरवठा करणे बाबत.29/02/202405/03/2024Download